Razvijamo potenciale sodelavcev

Poslovna akademija Petrol

Edina stalnica za nas je neprestani razvoj. Petrolovi talenti se med drugim kalijo na Poslovni akademiji Petrol. V sodelovanju s profesorji z Ekonomske fakultete v Ljubljani udeležencem približamo temeljna poslovna in ekonomska znanja, predvsem pa spoznajo poslovanje celotne skupine Petrol, ki jo predstavijo uprava, direktorji organizacijskih enot in odvisnih družb. Teoretični okvir predavanj udeležence podpira pri osrednji aktivnosti Akademije, ki je izpeljava projekta pod okriljem Petrolovih mentorjev, v katerem razvijajo konkretne rešitve in inovacije za Petrol. Že tri uspešne generacije Petrolovih akademikov pričajo o pomembnosti tega načina internega razvoja in iskanja bodočih ključnih kadrov v lastnih vrstah.

Mentorstvo - prenos znanja, izkušenj, veščin med zaposlenimi

Smo družba z ogromno znanja, ki ga želimo deliti s svojimi sodelavci. Ključen dejavnik uspeha za nadaljnjo rast družbe je v prenosu izkušenj, znanj in veščin. S programom Mentorstvo želimo razvijati potenciale sodelavcev, jih spodbujati na njihovi karierni poti ter jim nuditi oporo in pomoč, predvsem z rednimi srečanji, podajanji pozitivnih povratnih informacij, nasveti in priporočili, ki so plod osvojenega znanja skozi različne delovne izkušnje. Z dobro zastavljenim mentorskim načrtom lahko bistveno hitreje in na bolj sistematičen način pridemo do bogatih izkušenj, potrebnih znanj za boljše opravljanje svojega dela ali za pripravo na nove naloge, ki nam bodo zaupane. V letu 2017 smo začeli z drugo generacijo mentorstva. Po uspešni prvi generaciji se je še več zaposlenih odločilo za to vrsto prenosa znanja in izkušenj. V programu Mentorstvo sodeluje 132 zaposlenih, mentorirancev je 73, mentorjev 56, kar 8 pa jih je v obeh vlogah.

Coaching – orodje za razvoj potencialov

V Petrolu coaching uporabljamo kot pomembno orodje za osebno rast in razvoj potencialov naših zaposlenih. V prvi vrsti je coaching za razvoj potencialov namenjen prodajnemu osebju po različnih prodajnih kanalih. Interne coache usposobimo in opolnomočimo, da svoje sodelavce podpirajo pri razvoju prodajnih veščin. Poleg tega smo usmerjeni tudi v razvojni coaching, ki ga vpeljujemo kot podporo razvoju kompetenc. Vse te prakse smo prevzeli kot del strategije vzpostavitve coaching kulture v Petrolu.

Izobraževanje kadrov

Vemo, da so za Petrolov uspeh ključni sodelavci na prodajnih mestih, ki so naš prvi in najmočnejši stik s kupci. Zato smo v ta namen ustvarili učni center v Zalogu, kjer smo postavili simulirano prodajno mesto za pridobivanje znanj in veščin v varnem učnem okolju. Učni center omogoča izobraževanje novozaposlenih, obnovitev in pridobitev znanj, trening prodajnih veščin ter ob večjih novostih uvajanje vseh prodajalcev. Ker smo lahko vedno boljši, tudi že utečene sodelavce stalno opremljamo s posodobljenimi znanji prodajnih metod in tehnik v obliki treningov 'Energija naše prodaje'. Kakovostno opravljeno delo nam ne uide - najboljše prodajalce v vsaki izmed držav tudi poiščemo in nagradimo preko tekmovanja 'Naj prodajalec'.

Sistem razvoja kadrov

Zaposlenim omogočamo različne oblike pridobivanja strokovnega znanja, veščin in spretnosti, delovnih izkušenj, vse to z namenom, da razvijejo svoj osebni potencial in talente. V okviru projekta Metulj, ki v Petrolu predstavlja sistem razvoja kadrov, želimo transparentno ugotavljati potenciale, jih načrtno razvijati, zadržati ključne in pomembne kadre ter jih ustrezno motivirati za nadaljnji razvoj. Na podlagi opravljenih psiholoških testiranj, 360-stopinjskega ocenjevanja kompetenc in analize potenciala smo nekaterim sodelavcem že pripravili individualni razvojni načrt za krepitev kompetenc glede na vrzeli in razvojne priložnosti. Nekatere smo vključili v razvojni coaching in program Energy For Leadership.

Projektno in timsko delo

Poleg že uveljavljenih metod izobraževanja, strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja, različnih oblik prenosa informacij za kakovostno opravljanje dela ter uresničevanje strateških ciljev (npr. dan prodaje, dan energetike in okolja, konferenca poslovne podpore, planska in poslovna konferenca ...) se uveljavljajo timske delavnice in strokovne ekskurzije, ki so nagrada za uspešno delo ter pripomorejo k večji motivaciji in zavzetosti zaposlenih. Na ta način krepimo timske vezi, se spoznavamo tudi v manj formalnih okoljih in se soočamo z različnimi izzivi ter jih na zabaven in izkustven način premagujemo.

Nagrajevanje

Sistemi nagrajevanja v skupini Petrol so namenjeni motivaciji zaposlenih za doseganje še boljših rezultatov dela. Plače so sestavljene iz fiksnega in variabilnega dela. Z namenom povečanja produktivnosti in rasti kakovosti dela na prodajnih mestih zaposleni prejemajo variabilni del plače v obliki prodajne uspešnosti in nagrado za nadpovprečno kakovost poslovanja, zaradi povečanja prodaje oz. uvajanja novih proizvodov zaposlene nagrajujemo tudi na podlagi pospeševalnih akcij. V tekmovanju za najboljšega prodajalca izberemo v vsaki državi tri najboljše prodajalce, prav tako dodatno nagrajujemo zaposlene na najboljših prodajnih mestih. V letu 2017 smo vpeljali nov sistem nagrajevanja zaposlenih v korporativnih funkcijah, ki zajema sistem spremljanja in ugotavljanja delovne uspešnosti in glede na doseganje oz. preseganje ciljev posameznika tudi nagrajevanje njegovega dela. Namen novega sistema je dodatna motivacija zaposlenih, da s svojim delom čim bolj prispevajo k doseganju poslovnih in strateških ciljev družbe.