4.5.2004 - Poročilo o tečaju in prometu z delnico Petrola v aprilu 2004

Število delničarjev se je od začetka poslovanja delniške družbe znižalo z 95.443 na 45.983 do konca leta 2003. V aprilu 2004 se je število delničarjev glede na prejšnji mesec povečalo iz 45.940 na 45.984.

V aprilu je bilo v delniški knjigi preknjiženo skupno 16.722 delnic, od tega 12.146 iz naslova borznega trgovanja in 4.576 iz naslova preknjižb na izvenborznem trgu.

V strukturi delničarjev v aprilu ni prišlo do vidnejših sprememb. Svoj delež je zaradi nagrad upravi podjetja zmanjšal Petrol, d.d..

Najpomembnejši prenosi delnic na borznem trgu so bili nakup 1.107 delnic s strani Triglav Steber I, ID., ter prodaja 2.024 delnic s strani Kapitalske družbe. Na izvenborznem trgu je Raiffeisenlandesbank Kaernten kupila 1.599 delnic od Raiffeisen Zentralbank Oesterreich AG, Megainvest pa je prodal 1.060 delnic družbi Triglav Steber I.
V aprilu je delež tujih delničarjev padel na 1,30 odstotka. Delež tujih delničarjev ostaja nepomemben za samo strukturo in vpliv delničarjev.

Enotni tečaj delnice je na zadnji dan aprila znašal 67.558 tolarjev in je bil za 2,8 odstotka višji od njenega enotnega tečaja na prvi dan trgovanja v aprilu, ki je znašal 65.717 tolarjev. Najvišji enotni tečaj v mesecu aprilu je delnica Petrola dosegla 29.4., ko je znašal 68.019 SIT, najnižjega pa prvi dan trgovanja. Povprečni enotni tečaj delnice Petrola v aprilu znaša 66.680 tolarjev.

Po prometnosti je delnica Petrola v aprilu zasedla četrto mesto na Borznem trgu Ljubljanske borze, med prvimi petimi pa so bile delnice Krke, Luke Koper, Merkurja in Gorenja.

V letu 2003 je bila delnica Petrola drugi najprometnejši vrednostni papir na Ljubljanski borzi. Bolj prometna je bila delnica Krke, sledijo pa ji delnice Mercatorja, Gorenja in Pivovarne Laško.

Tržna kapitalizacija Petrola je na dan 30.4.2004 znašala 140,9 milijarde SIT.

* * *