9.8.2002 - Poročilo o tečaju in prometu z delnico Petrola v juliju 2002

Po podatkih iz delniške knjige je v mesecu juliju lastnika zamenjalo 30.466 delnic Petrola. 28.145 delnic je bilo preknjiženih iz naslova borznega trgovanja, na temelju trgovanja na izvenborznem trgu pa je bilo opravljenih 2.321 preknjižb.

Število delničarjev Petrola se je v mesecu juliju znižalo za 247; konec junija jih je bilo 47.692, konec julija pa le še 47.445.

Struktura delničarjev se ni bistveno spremenila.

31. julija je bilo v lasti tujih pravnih in fizičnih oseb 8.652 delnic Petrola, kar v celotni strukturi delničarjev predstavlja 0,41 - odstotni lastniški delež.

Skupni promet s Petrolovimi delnicami na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev je v maju dosegel 30.701 lotov ali 974.121.567 tolarjev.

Enotni tečaj delnice je na zadnji dan julija znašal 32.024 tolarjev in je bil za 0,88 odstotka nižji od njenega enotnega tečaja na zadnji dan junija, ki je znašal 32.310 tolarjev. Najvišji enotni tečaj v mesecu juliju je delnica Petrola dosegla 19. julija, ko je znašal 32.504 tolarjev, najnižjega pa 15.7.2002 in sicer 31.071 tolarjev. Povprečni enotni tečaj delnice Petrola v juliju znaša 31.741 tolarjev.

* * *