9.9.2002 - Poročilo o tečaju in prometu z delnico Petrola v avgustu 2002

Po podatkih iz delniške knjige je v mesecu avgustu lastnika zamenjalo 71.353 delnic Petrola. 33.245 delnic je bilo preknjiženih iz naslova borznega trgovanja, na temelju trgovanja na izvenborznem trgu pa je bilo opravljenih 38.108 preknjižb.

Število delničarjev Petrola se je v mesecu avgustu znižalo za 111; konec julija jih je bilo 47.445, konec avgusta pa le še 47.334.

Struktura delničarjev se ni bistveno spremenila.

30. avgusta je bilo v lasti tujih pravnih in fizičnih oseb 7.979 delnic Petrola, kar v celotni strukturi delničarjev predstavlja 0,38 - odstotni lastniški delež.

Skupni promet s Petrolovimi delnicami na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev je v avgustu dosegel 47.321 lotov ali 1.644.445.581 tolarjev.

Enotni tečaj delnice je na zadnji dan avgusta znašal 36.952 tolarjev in je bil za 15,1 odstotka višji od njenega enotnega tečaja na dan 1.8.2002, ko je znašal 32.110 tolarjev. Najvišji enotni tečaj v mesecu avgustu je delnica Petrola dosegla 27. avgusta, ko je znašal 37.175 tolarjev, najnižjega pa 1.8.2002 in sicer 32.110 tolarjev. Povprečni enotni tečaj delnice Petrola v avgustu znaša 33.816 tolarjev.

* * *