4.10.2002 - Poročilo o tečaju in prometu z delnico Petrola v septembru 2002

Po podatkih iz delniške knjige je v mesecu septembru lastnika zamenjalo 104.629 delnic Petrola. 30.022 delnic je bilo preknjiženih iz naslova borznega trgovanja, na temelju trgovanja na izvenborznem trgu pa je bilo opravljenih 74.607 preknjižb.

Število delničarjev Petrola se je v mesecu septembru povečalo za 67; konec avgusta jih je bilo 47.334, konec septembra pa 47.401.

Struktura delničarjev se ni bistveno spremenila. Svoj delež sta povečali Slovenska odškodninska družba in KAD.
30. septembra je bilo v lasti tujih pravnih in fizičnih oseb 8.267 delnic Petrola, kar v celotni strukturi delničarjev predstavlja 0,40 - odstotni lastniški delež. Delež tujih delničarjev se je glede na prejšnji mesec povečal 0,2 odstotne točke.

Skupni promet s Petrolovimi delnicami na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev je v septembru dosegel 96.784 lotov ali 3.259.077.948 tolarjev.

Enotni tečaj delnice je na zadnji dan septembra znašal 39.174 tolarjev in je bil za 4,78 odstotka višji od njenega enotnega tečaja na prvi dan septembrskega trgovanja, ki je znašal 37.385 tolarjev. Najvišji enotni tečaj v mesecu septembru je delnica Petrola dosegla 5. septembra, ko je znašal 40.556 tolarjev, najnižjega pa 27.9.2002 in sicer 36.663 tolarjev. Povprečni enotni tečaj delnice Petrola v septembru znaša 39.055 tolarjev.

* * *