5.12.2002 - Poročilo o tečaju in prometu z delnico Petrola v novembru 2002

Po podatkih iz delniške knjige je v mesecu novembru lastnika zamenjalo 67.486 delnic Petrola. 27.431 delnic je bilo preknjiženih iz naslova borznega trgovanja, na temelju trgovanja na izvenborznem trgu pa je bilo opravljenih 40.055 preknjižb.

Število delničarjev Petrola se je v mesecu novembru povečalo za 7; konec oktobra jih je bilo 47.291, konec novembra pa 47.298.

V strukturi delničarjev v novembru ni prišlo do vidnejših sprememb. Svoj delež je povečal le KAD. Deleži Slovenske odškodninske družbe, Slovenske razvojne družbe, zavarovalnic in sklada lastnih delnic so ostali enaki, povečal pa se je delež ostalih delničarjev.

30. novembra je bilo v lasti tujih pravnih in fizičnih oseb 11.136 delnic Petrola, kar v celotni strukturi delničarjev predstavlja 0,53 - odstotni lastniški delež. Delež tujih delničarjev se je glede na prejšnji mesec zmanjšal 0,01 odstotne točke.

Skupni promet s Petrolovimi delnicami na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev je v novembru dosegel 48.214 lotov ali 1.857.818.209 tolarjev.

Enotni tečaj delnice je na zadnji dan novembra znašal 42.922 tolarjev in je bil za 4,45 odstotka višji od njenega enotnega tečaja na prvi dan novembrskega trgovanja, ki je znašal 41.093 tolarjev. Najvišji enotni tečaj v mesecu novembru je delnica Petrola dosegla 27. novembra, ko je znašal 43.762 tolarjev (to je tudi rekordna vrednost delnice), najnižjega pa 4.11.2002 in sicer 41.093 tolarjev. Povprečni enotni tečaj delnice Petrola v novembru znaša 42.493 tolarjev.

* * *