4.4.2003 - Poročilo o tečaju in prometu z delnico Petrola v mesecu marcu 2003

Po podatkih iz delniške knjige je v mesecu marcu lastnika zamenjalo 17.808 delnic Petrola. 13.993 delnic je bilo preknjiženih iz naslova borznega trgovanja, na temelju trgovanja na izvenborznem trgu pa je bilo opravljenih 3.815 preknjižb.

Število delničarjev Petrola se je v mesecu marcu zmanjšalo za 132; konec februarja jih je bilo 46.988, konec marca pa 46.856.

V strukturi delničarjev v marcu ni prišlo do vidnejših sprememb.

31. marca je bilo v lasti tujih pravnih in fizičnih oseb 10.808 delnic Petrola, kar v celotni strukturi delničarjev predstavlja 0,52 - odstotni lastniški delež. Število tujih delničarjev se je glede na prejšnji mesec povečalo za 343.
Skupni borzni promet s Petrolovimi delnicami na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev je v marcu dosegel 16.518 lotov ali 645.427.128 tolarjev.

Enotni tečaj delnice je na zadnji dan marca znašal 38.960 tolarjev in je bil za 2,6 odstotka nižji od njenega enotnega tečaja na prvi dan marčevskega trgovanja, ki je znašal 40.015 tolarjev. Najvišji enotni tečaj v mesecu marcu je delnica Petrola dosegla 4. marca, ko je znašal 40.098 tolarjev, najnižjega pa 12.3. in sicer 38.006 tolarjev. Povprečni enotni tečaj delnice Petrola v marcu znaša 39.179 tolarjev.

* * *