26.8.2003 - Poročilo o tečaju in prometu z delnico Petrola v mesecu juliju 2003

V juliju je bilo v delniški knjigi preknjiženo skupno 22.882 delnic, od tega 5.558 iz naslova borznega trgovanja in 17.324 iz naslova preknjižb na izvenborznem trgu.

Število delničarjev Petrola se je v mesecu juliju zmanjšalo za 205; konec junija jih je bilo 46.402, konec julija pa 46.197.
V strukturi delničarjev v juliju ni prišlo do vidnejših sprememb.

31.7. je bilo v lasti tujih pravnih in fizičnih oseb 10.543 delnic Petrola, kar v celotni strukturi delničarjev predstavlja 0,51 - odstotni lastniški delež. Število tujih delničarjev se je glede na prejšnji mesec zmanjšalo za 934.

Skupni borzni promet s Petrolovimi delnicami na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev je v juliju dosegel 27.577 lotov ali 973.020.317 tolarjev.

Enotni tečaj delnice je na zadnji dan julija znašal 40.057 tolarjev in je bil za 4 odstotke višji od njenega enotnega tečaja na prvi dan julijskega trgovanja, ki je znašal 38.493 tolarjev. Najvišji enotni tečaj v mesecu juliju je delnica Petrola dosegla na zadnji dan julijskega trgovanja, najnižjega pa 7.7. in sicer 38.409 tolarjev. Povprečni enotni tečaj delnice Petrola v juliju znaša 39.195 tolarjev.

* * *