12.9.2003 - Poročilo o tečaju in prometu z delnico Petrola v avgustu 2003

Število delničarjev se je od začetka poslovanja delniške družbe znižalo od 95.443 na 47.240 do konca leta 2002. V mesecu avgustu se je število delničarjev glede na prejšnji mesec zmanjšalo za 13 na 46.184.

V avgustu je bilo v delniški knjigi preknjiženo skupno 40.751 delnic, od tega 20.497 iz naslova borznega trgovanja in 20.254 iz naslova preknjižb na izvenborznem trgu.

V strukturi delničarjev v avgustu ni prišlo do vidnejših sprememb.

31.8. je bilo v lasti tujih pravnih in fizičnih oseb 13.797 delnic Petrola, kar v celotni strukturi delničarjev predstavlja 0,66 - odstotni lastniški delež.

Skupni borzni promet s Petrolovimi delnicami na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev je v avgustu dosegel 38.653 lotov ali 1.573.730.478 tolarjev.

Enotni tečaj delnice je na zadnji dan avgusta znašal 43.992 tolarjev in je bil za 9 odstotkov višji od njenega enotnega tečaja na prvi dan avgustovskega trgovanja, ki je znašal 40.302 tolarjev. Najvišji enotni tečaj v mesecu avgustu je delnica Petrola dosegla na zadnji dan avgustovskega trgovanja, najnižjega pa prvi dan. Povprečni enotni tečaj delnice Petrola v avgustu znaša 42.401 tolarjev.

* * *