13.4.2004 - Poročilo o tečaju in prometu z delnico Petrola v marcu 2004

Število delničarjev se je od začetka poslovanja delniške družbe znižalo s 95.443 na 45.983 do konca leta 2003. V marcu 2004 se je število delničarjev zmanjšalo na 45.940.

V marcu je bilo v delniški knjigi preknjiženo skupno 16.351 delnic, od tega 11.946 iz naslova borznega trgovanja in 4.405 iz naslova preknjižb na izvenborznem trgu.

V strukturi delničarjev v marcu ni prišlo do vidnejših sprememb.

Najpomembnejši prenosi delnic na borznem trgu so bili nakup 1.011 delnice s strani Vzajemnega sklada KBM Infond Delniški, ter prodaja 825 delnic s strani AC, borznoposredniške hiše. Na izvenborznem trgu je 2.990 delnic od Modre linije Koper kupila NFD1.

V marcu je delež tujih delničarjev zrasel na 1,34 odstotka (porast za 0,01 odstotne točke). Delež tujih delničarjev ostaja nepomemben za samo strukturo in vpliv delničarjev.

Enotni tečaj delnice je na zadnji dan marca znašal 64.841 tolarjev in je bil za 9 odstotkov višji od njenega enotnega tečaja na prvi dan trgovanja v marcu, ki je znašal 59.502 tolarjev. Najvišji enotni tečaj v mesecu marcu je delnica Petrola dosegla 29.3., ko je znašal 66.998, najnižjega pa prvi dan trgovanja. Povprečni enotni tečaj delnice Petrola v marcu znaša 62.573 tolarjev.

Po prometnosti je delnica Petrola v marcu zasedla peto mesto na Borznem trgu Ljubljanske borze, med prvimi petimi pa so bile delnice Krke, Droge, Gorenja in Mercatorja.

V letu 2003 je bila delnica Petrola drugi najprometnejši vrednostni papir na Ljubljanski borzi. Bolj prometna je bila delnica Krke, sledijo pa ji delnice Mercatorja, Gorenja in Pivovarne Laško.

Tržna kapitalizacija Petrola je na dan 31.3.2004 znašala 135,3 milijarde SIT.

* * *