Po seji nadzornega sveta družbe Petrol d.d., Ljubljana

Ljubljana, 31. marec 2006 Nadzorni svet družbe Petrol, Slovenska energetska družba d.d., Ljubljana se je 31. marca 2006 sestal na redni 15. seji in obravnaval ter potrdil Letno poročilo za leto 2005 s poročilom pooblaščenega revizorja.

Skupina Petrol je leta 2005 ustvarila čiste prihodke od prodaje v višini 420 mrd SIT (v skladu z MSRP 420 mrd SIT), kar je 19 % več kakor leta 2004. Čisti poslovni izid je bil dosežen v višini 8,1 mrd SIT in je 17 % višji od leta 2004 (v skladu z MSRP 8,4 mrd SIT). Čisti poslovni izid vključuje kapitalski dobiček pri prodaji deleža v NFD in pri prodaji deleža podjetja Petrol Gostinstvo, d.o.o, v skupni višini 2 mrd SIT. Naložbe v stalna sredstva skupine Petrol so bile realizirane v višini 12,6 mrd SIT.

Petrol d.d. je leta 2005 realiziral čiste prihodke od prodaje v višini 384,5 mrd SIT (v skladu z MSRP 384,5 mrd SIT), kar je 20 % več kakor leta 2004. Realiziran čisti poslovni izid obračunskega obdobja znaša 6,9 mrd SIT, kar je 6 % več kakor leta 2004 (v skladu z MSRP 7,3 mrd SIT).

Količinska prodaja proizvodov iz nafte skupine Petrol je znašala 2,0 milijona ton, kar je na ravni plana. Prihodki od prodaje dopolnilnega asortimenta in preostalega trgovskega blaga so znašali 45 mrd SIT (v skladu z MSRP 45 mrd SIT), kar je 6 % več, kakor je bilo planirano, in 11 % več kakor leta 2004. Število bencinskih servisov znaša ob koncu leta 2005 348, od tega 298 v Sloveniji, 31 v Bosni in Hercegovini, 18 na Hrvaškem in 1 v Srbiji.

Skupina Petrol je leta 2005 prodala 37 tisoč ton utekočinjenega naftnega plina. Prodaja zemeljskega plina je znašala 34.813 tisoč m3 (24 tisoč ton), kar je 6 % več kakor leta 2004. Skupina Petrol je leta 2005 prodala 307.835 MWh električne energije, kar je 5 % več, kakor je bilo planirano, in 5 % več kakor leta 2004. Leta 2005 je skupina Petrol proizvedla in prodala 56.197 MWh toplotne energije, kar je 1 % več, kakor je bilo planirano. Leta 2005 smo kupce oskrbovali prek 1.352 plinohramov za prodajo utekočinjenega naftnega plina in upravljali z 21 koncesijami za oskrbo s plinom.

Leta 2005 je začela poslovati družba Karkasa d.o.o., ki se ukvarja z obnovo tovornih pnevmatik in v kateri ima Petrol d.d. 50-odstotni lastniški delež, drugih 50 % pa je v lasti podjetja Sava Tires, d.o.o., (iz skupine Goodyear).

Petrol d.d. je junija leta 2005 prodal 75 % lastniškega deleža v družbi Petrol Gostinstvo, d.o.o., strateškemu partnerju družbi March International Ltd. iz skupine Mvenpick. Petrol d.d. v novo ustanovljenem podjetju March Gostinstvo, d.o.o., ohranja 25-odstotni lastniški delež. Vsi gostinski objekti ostajajo v 100-odstotni lasti Petrola d.d.

Nadzorni svet je potrdil dnevni red letne skupščine s predlogi sklepov. Letna skupščina bo 10. maja 2006.

Uprava družbe Petrol d.d., Ljubljana

Priponke
* * *