Vabilo na 15. zasedanje skupščine družbe Petrol d.d., Ljubljana

Uprava družbe PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana vabi delničarje na 15. zasedanje skupščine družbe Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana,

ki bo v sredo, dne 10.05.2006 ob 10. uri v poslovnih prostorih PETROL d.d., Ljubljana,
v konferenčni dvorani na Dunajski cesti 48, 1000 Ljubljana.

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in seznanitev z organi skupščine
2. Predstavitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2005
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnice
4. Sprejem sklepa o imenovanju revizorja družbe za revidiranje poslovanja in izkazov družbe za leto 2006.
5. Sprememba statusa družbe
6. Določitev višine nadomestila članom nadzornega sveta sklica do dneva skupščine

Marko Kryžanowski
predsednik uprave

Priponke
* * *