9.6.2003 - Poročilo o tečaju in prometu z delnico Petrola v mesecu maju 2003

V maju je bilo v delniški knjigi preknjiženo skupno 27.592 delnic, od tega 6.458 iz naslova borznega trgovanja in 21.134 iz naslova preknjižb na izvenborznem trgu.

Število delničarjev Petrola se je v mesecu maju zmanjšalo za 129; konec aprila jih je bilo 46.685, konec maja pa 46.556.
V strukturi delničarjev v maju ni prišlo do vidnejših sprememb.

31.5. je bilo v lasti tujih pravnih in fizičnih oseb 11.503 delnic Petrola, kar v celotni strukturi delničarjev predstavlja 0,55 - odstotni lastniški delež. Število tujih delničarjev se je glede na prejšnji mesec povečalo za 81.

Skupni borzni promet s Petrolovimi delnicami na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev je v maju dosegel 6.999 lotov ali 276.167.927 tolarjev.

Enotni tečaj delnice je na zadnji dan maja znašal 39.001 tolarjev in je bil za 0,58 odstotka nižji od njenega enotnega tečaja na prvi dan majskega trgovanja, ki je znašal 39.227 tolarjev. Najvišji enotni tečaj v mesecu maju je delnica Petrola dosegla 12. maja, ko je znašal 39.770 tolarjev, najnižjega pa zadnji dan trgovanja in sicer 39.001 tolarjev. Povprečni enotni tečaj delnice Petrola v maju znaša 39.457 tolarjev.

* * *