Sporočilo za javnost, Informacije o poslovanju Skupine Petrol v letošnjem prvem polletju

SPOROČILO ZA JAVNOST, Informacije o poslovanju Skupine Petrol v letošnjem prvem polletju

Ljubljana, 3. avgusta Uprava družbe Petrol d.d., Ljubljana delničarje družbe in javnost obvešča, da bo nadzorni svet družbe Petrol d.d., Ljubljana, poročilo o poslovanju Skupine Petrol v prvem polletju letošnjega leta obravnaval na seji, ki bo v petek, 4. avgusta 2006. Po seji nadzornega sveta bo družba z informacijo o uspešnosti Petrolovega poslovanja v omenjenem obdobju seznanila tudi javnost.

Brez vednosti oziroma brez predhodne potrditve družbe Petrol pa so bile določene informacije v zvezi s Petrolovim poslovanjem v časniku Finance (št. 148, 3. avgust 2006, str. 4, naslov: Petrolov polletni dobiček menda v nebo) že objavljene. čeprav avtorica prispevka navaja, da gre za neuradne trditve, na tej osnovi družba Petrol zaradi celovite obveščenosti delničarjev že pred obravnavo na nadzornem svetu objavlja naslednje podatke o poslovanju Skupine Petrol v prvem polletju leta 2006:

 • Realizirani čisti prihodki od prodaje znašajo 217,7 mrd SIT, kar je 15% več kot v prvem polletju leta 2005;
 • Realizirani poslovni izid iz poslovanja znaša 6,3 mrd SIT, kar je 69% več kot v prvem polletju leta 2005;
 • Realizirani celotni poslovni izid znaša 8,2 mrd SIT, kar je 58% več kot v prvem polletju leta 200;
 • Realizirani čisti poslovni izid znaša 6,5 mrd SIT, kar je 44% več kot v prvem polletju leta 2005;
 • Čisti poslovni izid Skupine Petrol v prvem polletju leta 2006 vključuje 951 mio SIT, ki jih je Petrol d.d. pridobil na podlagi sodbe Višjega sodišča, čisti poslovni izid, realiziran v prvem polletju leta 2005, pa vključuje kapitalski dobiček pri prodaji deleža v NFD v višini 902 mio SIT;
 • Družba Petrol d.d., Ljubljana je dne 17. 05. 2006 prejela sodbo Višjega sodišča, po kateri mora Republika Slovenija plačati odškodnino v višini 947 mio SIT z zakonitimi zamudnimi obrestmi ter pravdne stroške, zaradi nerazumno dolgih rokov pri odločanju v upravnem postopku o davčnih obveznostih. Iz tega naslova je družba Petrol d.d., Ljubljana pripoznala 951 mio SIT drugih prihodkov iz poslovanja;
 • Slovenska energetska družba
 • Na osnovi sklenjenega dogovora z občino Nova Gorica je družba Petrol d.d., Ljubljana, pripoznala polovico od dogovorjenega zneska v višini 255 mio SIT drugih prihodkov iz poslovanja;
 • Količinska prodaja proizvodov iz nafte Skupine Petrol je znašala 942 tisoč ton, kar je 1 % več kot v prvem polletju leta 2005;
 • Prihodki od prodaje dopolnilnega asortimenta in ostalega trgovskega blaga Skupine Petrol so znašali 23,1 mrd SIT, ker je 10 % več kot v prvem polletju leta 2005;
 • Število bencinskih servisov znaša konec prvega polletja leta 2006 353, od tega v Sloveniji 303, v Bosni in Hercegovini 31, na Hrvaškem 18 in v Srbiji 1;
 • Količinska prodaja utekočinjenega naftnega plina je znašala 20 tisoč ton, kar je 2 % več kot v prvem polletju leta 2005. Količinska prodaja zemeljskega plina v prvem polletju leta 2006 je znašala 22.868 tisoč m3, kar je 17 % več kot v prvem polletju leta 2005;,
 • Petrol Plin d.o.o. je bil izbran za koncesionarja za oskrbo z zemeljskim plinom v občini Slovenske Konjice. V prvem polletju leta 2006 smo v Skupini Petrol tako upravljali z 22 koncesijami za oskrbo s plinom. Kupce smo oskrbovali tudi preko 1.409 plinohramov za prodajo utekočinjenega naftnega plina;
 • Skupina Petrol je v prvem polletju leta 2006 prodala 173.786 MWh električne energije, kar je 6 % več kot v prvem polletju leta 2006.

Vse ostale pomembnejše podatke oziroma podrobnejše informacije o poslovanju Skupine Petrol v obdobju od januarja do junija 2006 pa bo družba skladno s pravili Ljubljanske borze in ostalimi predpisi javno objavila neposredno po končani seji nadzornega sveta na sistemu elektronskega obveščanja Ljubljanske borze - SEOnet.

Nadzorni svet bo na seji, ki bo 23. avgusta 2006, obravnaval strategijo Skupine Petrol, podrobnosti o sprejetju in sami strategiji pa bodo objavljene po končani seji nadzornega sveta.

Uprava družbe
Petrol d.d., Ljubljana

Priponke
* * *