Petrol in splošna bolnišnica Brežice izvedla pionirski projekt javno zasebnega partnerstva v zdravstvu

Brežice, Ljubljana, 27. oktober - V Splošni bolnišnici Brežice so danes slovesno predali namenu njen v celoti prenovljeni energetski sistem v vrednosti 127 milijonov tolarjev. Gre za pionirski projekt koncepta javno zasebnega partnerstva na področju zagotavljanja učinkovite rabe energije v javnem sektorju med družbo Petrol in bolnišnico. Slovesnosti sta se udeležila tudi minister za zdravje mag. Andrej Bručan, minister za gospodarstvo mag. Andrej Vizjak in predsednik uprave družbe Petrol Marko Kryžanowski.

Javno zasebno partnerstvo je odmik od tradicionalnega načina financiranja, kjer so se sredstva za določen projekt zagotavljala zgolj iz javnega proračuna. Zato je ta pristop postal priljubljen instrument, ki državi ali lokalni skupnosti omogoči, da s pomočjo zasebnih sredstev hitreje in ceneje izpeljejo projekte za izvajanje javnih storitev. Z javno zasebnim pristopom so ponavadi projekti izpeljani bolje in ceneje, saj je zasebni vlagatelj dolžan opremo vzdrževati vso pogodbeno obdobje.

Bolnišnice predstavljajo energetsko najintenzivnejši del javnega sektorja, njihove energetske problematike pa ne moremo povezovati samo z razpoložljivim potencialom za zmanjšanje rabe energije, ki se ocenjuje na okoli 34 odstotkov, ampak tudi s specifičnostjo njihove dejavnosti, ki zahteva zanesljivo delovanje energetskih naprav in zagotavljanje bolnikom in osebju primernih bivalnih in delovnih pogojev. Prav zaradi tega učinkovita raba energije v javnem sektorju posebej izstopa tudi v Resoluciji o nacionalnem energetskem programu, kjer je cilj povečati energetsko učinkovitost do leta 2010 za 15 odstotkov, medtem ko je cilj v drugih sektorjih (industrija, gospodinjstva, storitve) povečanje za 10 odstotkov.

Splošna bolnišnica Brežice je prva ustanova s področja javnega zdravstva, ki bo cilj iz resolucije o učinkoviti rabe energije presegla s pomočjo pogodbenega zagotavljanja prihranka energije. Omenjeni model uvrščamo med oblike izvajanja energetskih naložb s financiranjem s strani tretje stranke (Third Party Financing; TPF projekt). Glavna prednost modela je, da tehnično tveganje, ki je povezano z vgradnjo, obratovanjem, vzdrževanjem in zanesljivostjo naprav prevzame izvajalec, ki naložbo tudi financira, po preteku pogodbeno določenega obdobja pa oprema brezplačno preide na naročnika. V primeru Splošne bolnišnice Brežice se je Petrol, kot izvajalec, pogodbeno zavezal, da bo obstoječi energetski sistem, ki vključuje sistem ogrevanja, priprave tople sanitarne vode in hrane najprej zgradil, nato pa ga naslednjih 15 let vzdrževal in upravljal. Bolnišnica kot naročnik bo zaradi novega energetskega sistema plačevala nižje stroške energenta.

V investicijo v višini 127 milijonov tolarjev brez DDV je zajeta menjava treh starih parnih kotlov in celotna rekonstrukcija kotlovnice vključujoč dimnike, mehčalno napravo, sistem varovanja kotlov, s čimer se obstoječi parni sistem nizkotlačne pare nadomesti z vročevodnim sistemom. V obstoječo kotlarno sta nameščena dva nova nizko-temperaturna kotla z močjo vsak po 1,11 MW. Po rekonstrukciji se kot energent uporablja zemeljski plin, medtem ko bo ekstra lahko kurilno olje služilo le še kot rezervni energent. V okviru rekonstrukcije je bil zamenjan celoten razvod nizkotlačne pare iz kotlarne do treh dislociranih toplotnih podpostaj. Zamenjano je bilo prek 1.000 m cevi različnih dimenzij in obstoječo centralno pripravo tople sanitarne vode. Ta se je do zdaj pripravljala v hranilnikih vode različnih prostornin. Nov način priprave tople sanitarne vode vključno z zamenjavo oziroma obnovo posameznih toplotnih podpostaj in ureditev regulacijskega sistema bo močno povečal letni izkoristek sistema in življenjsko dobo.

Ob upoštevanju tlorisne površine sedmih ogrevanih objektov bolnišnice 7.484 m2 znaša raba toplotne energije 420 kWh/m2 oziroma 24 kWh/posteljo. Navedene vrednosti specifične rabe energije na ogrevano površino in posteljo se bistveno razlikujejo od priporočenih vrednosti (330 do 345 kWh/m2), ki jih navaja strokovna literatura.

Zaradi majhnosti bolnišnice je ocenjen potencial energetskih prihrankov prenizek, da bi omogočal povrnitev vložka v investicijo samo na podlagi jamčenih prihrankov energije, zato so plačila SB Brežice sestavljena iz treh delov, in sicer:

  • Osnovno fiksno plačilo za glavno storitev, ki se nanaša na Petrolovo jamstvo prihranka okoli 25 odstotkov;
  • Odstotek bonus-a - variabilno plačilo, kot dodatna stimulacija za dosego višjih prihrankov od garantiranih (25 % Petrol, 75 % SB Brežice) in
  • Dodatno fiksno plačilo za zagotavljanje izvedbe celotnega projekta.
  • Z vsemi tremi plačili bo SB Brežice za kompletno energetsko oskrbo plačala manj kot do zadaj, saj so predpostavili, da z vgrajeno novo tehnologijo ogrevanja, priprave tople sanitarne vode in kuhanja lahko dosežejo energetske prihranke med 20 in 25 odstotkov glede na referenčno leto 2005. To pa poleg pozitivnega ekonomskega učinka pomeni tudi ugoden ekološki učinek, saj se bodo letne emisije CO2 znižale za okoli 372 ton.

    * * *