Nadzorni svet se je seznanil s poročilom uprave o poslovanju skupine Petrol v prvih devetih mesecih leta 2006

Ljubljana, 16. november Nadzorni svet družbe Petrol se je na današnji 22. redni seji seznanil s poročilom uprave o poslovanju skupine Petrol v prvih devetih mesecih letošnjega leta. Poslovanje skupine Petrol v prvih devetih mesecih letošnjega leta je bilo tako z vidika finančnih kot fizičnih pokazateljev poslovanja ocenjeno kot zelo uspešno, tako v primerjavi z lanskim letom, kot s planom.

Skupina Petrol je v prvih devetih mesecih leta 2006 ustvarila čiste prihodke od prodaje v višini 342 mrd SIT, kar je 12 % več kot v enakem obdobju lanskega leta. Poslovni izid iz poslovanja je v navedenem obdobju znašal 9,4 mrd SIT, kar je 49 % več kot v enakem obdobju lanskega leta. Celotni poslovni izid je znašal 12,3 mrd SIT, kar je 41 % več kot v enakem obdobju lanskega leta. čisti poslovni izid je bil dosežen v višini 9,5 mrd SIT in je 30 % višji od enakega obdobja lanskega leta.

Petrol d.d. je v prvih devetih mesecih leta 2006 realiziral čiste prihodke od prodaje v višini 324 mrd SIT, kar je 16 % več kakor v enakem obdobju lanskega leta. Realiziran čisti poslovni izid obračunskega obdobja znaša 7,8 mrd SIT, kar je 19 % več kakor v enakem obdobju lanskega leta. čisti poslovni izid v prvih devetih mesecih leta 2006 vključuje 996 mio SIT, ki jih je Petrol d.d. pridobil na podlagi sodbe Višjega sodišča, čisti poslovni izid, realiziran v prvih devetih mesecih leta 2005, pa vključuje kapitalski dobiček pri prodaji deleža v NFD v višini 1,35 mrd SIT.

Količinska prodaja proizvodov iz nafte skupine Petrol je znašala 1.453 tisoč ton, kar je 1 odstotek več kot je bilo planirano in na ravni prodaje prvih devetih mesecev leta 2005. Če iz količinske prodaje proizvodov iz nafte izločimo prodajo Zavodu Republike Slovenije za obvezne rezerve nafte in njenih derivatov (ZORD) je prodaja v prvih devetih mesecih leta 2006 3 % višja od planirane in 2 % višja kot v enakem obdobju lanskega leta. Prihodki od prodaje dopolnilnega asortimenta in preostalega trgovskega blaga so znašali 37,3 mrd SIT, kar je 10 % več, kakor je bilo planirano in 13 % več kot v enakem obdobju lanskega leta. Število bencinskih servisov znaša ob koncu septembra leta 2006 356, od tega 303 v Sloveniji, 33 v Bosni in Hercegovini, 19 na Hrvaškem in 1 v Srbiji.

Skupina Petrol je v prvih devetih mesecih prodala 27.748 tisoč m3 zemeljskega plina, kar je 20 % več kakor v enakem obdobju lanskega leta in 6 % več kot je bilo planirano. Skupina Petrol je v prvih devetih mesecih leta 2006 prodala 237.709 MWh električne energije, kar je 5 % več, kakor v enakem obdobju lanskega leta in 5 % več, kot je bilo planirano. V prvih devetih mesecih leta 2006 smo kupce oskrbovali prek 1.486 plinohramov za prodajo utekočinjenega naftnega plina in upravljali z 22 koncesijami za oskrbo s plinom.

Nadzorni svet je 23. avgusta 2006 obravnaval in potrdil »Strateški poslovni načrt skupine Petrol za obdobje 2006 2010«. Petrol d.d. in Lukoil sta 28. avgusta 2006 podpisala pismo o nameri o ustanovitvi skupnega podjetja Petrol Lukoil d.o.o. za prodajo naftnih proizvodov v Sloveniji ter JV Evropi. Petrol d.d. in Montenegro Bonus Cetinje sta 29. septembra 2006 s podpisom pisma o nameri izrazila interes za poslovno sodelovanje na naftnem trgu črne Gore in širše regije, predvsem na področju skladiščenja, manipulacije in prodaje naftnih derivatov ter izgradnji bencinskih servisov.

Viktor Baraga
predsednik nadzornega sveta

Priponke
* * *