Sporočilo za javnost o cenovno občutljivi informaciji

Uprava družbe Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, Ljubljana, na podlagi določil 66. člena Zakona o trgu vrednostnih papirjev ter 6. in 7. člena Sklepa o podrobnejši vsebini in načinu objave sporočil javnih družb in 38. ter 42. člena Pravil borze obvešča delničarje o cenovno občutljivi informaciji, in sicer, da smo prejeli obvestilo, da je sodba Okrožnega sodišča v Ljubljani opr.št. 8 Pg 415/95 z dne 4.12.2006, s katero je bil v gospodarskem sporu tožeče stranke Unis Komerc Holding, d.d. Sarajevo proti toženi stranki Petrol d.d., Ljubljana (prej: Petrol, Podjetje za notranjo in zunanjo trgovino ter finančno poslovanje, r.o., Ljubljana) zaradi plačila 2.110.193,50 USD s p.p. od 3.10.1990 dalje do plačila, tožbeni zahtevek zavrnjen, postala pravnomočna.

Na dan 31.12.2006 je imela družba v ta namen delno vnaprej vračunano glavnico in obresti v višini 798.127 tisoč SIT, ki jih bo v skladu z MSRP 10 Dogodki po datumu bilance stanja, odpravila v prihodke. Obvestilo bo najmanj sedem dni objavljeno na uradni spletni strani družbe www.petrol.si.

Petrol d.d. , Ljubljana
Uprava družbe

* * *