Obvestilo o kvalificiranem deležu

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., ZTVP-1 (Ur.l. RS, št. 51/06, UPB2) in 10. člena Zakona o prevzemih (ZPre-1, Ur.l. RS, št. 79/06) družba PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Istrabenz, d.d., Koper nas je dne 23.7.2007 obvestil, da je na dan 23.7.2007 imetnik 214.543 delnic izdajatelja Petrol d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: izdajatelj), kar predstavlja 10,28 % osnovnega kapitala izdajatelja.

* * *