Do konca leta Petrol Plin tudi v Komendi

V neposredni bližini Ljubljane po Mengšu, Trzinu, Domžalah in Vodicah tudi Komenda

Komenda, september 2007 Župan občine Komenda Tomaž Drolec in direktor Petrolove hčerinske družbe Petrol plin, d.o.o. Štefan Lebar sta podpisala koncesijsko pogodbo po kateri bo Petrol plin na območju občine Komenda zgradil plinsko infrastrukturo in občanom naslednjih 35 let zagotavljal nemoteno oskrbo z zemeljskim plinom. Komenda naj bi do konca leta 2009 razpolagala s 25 kilometri plinovodnega omrežja, v katerega bo Petrol Plin v naslednjih letih investiral 1,7 milijona evrov.

Podpis pogodbe pomeni razširitev oskrbe z zemeljskim plinom iz poslovne cone »Ozka dela« na območje strnjenih naselij občine Komenda, prav tako pa tudi zaokrožitev plinifikacije občin v neposredni bližini Ljubljane. Za izvajanje gospodarske javne službe sistemskega operaterja zemeljskega plina je v občini Komenda je bilo izbrano, na podlagi postopka javnega razpisa za oddajo koncesije za koncesionarja, podjetje Petrol Plin, d.o.o.

Projekt plinifikacije Komende je stekel takoj po podpisu pogodb, Zaradi tehnične in ekonomske racionalizacije bo potekal v treh fazah. Prva faza, ki vključuje izgradnjo povezovalnega voda do naselja Komenda ter izgradnjo omrežja na ožjem območju Suhadol in Most, bo predvidoma zaključena že do konca letošnjega leta, preostanek od načrtovanih 25 kilometrov omrežja pa bo dograjenih do konca leta 2009. Omrežje se bo napajalo iz novo zgrajene merilno regulacijske postaje MRP Vodice. V odmaknjenih naseljih občine, v katerih gradnja omrežja za oskrbo z zemeljskim plinom ne bi bila ekonomična, bodo vzpostavljeni lokalni plinski sistemi kontejnerskega tipa, ki bodo omogočali oskrbo z utekočinjenim naftnim plinom.

Načrtne plinifikacije ožjega mestnega področja, ki je vključevala predvsem individualne porabnike, se je občina Komenda lotila že nekaj let pred razpisom koncesije in sicer v sklopu obnove celotne komunalne infrastrukture. Letna poraba zemeljskega plina upoštevaje 70 % priklop potencialnih uporabnikov, na katero po letu 2015 računa Petrol, naj bi znašala okoli 2,4 milijona kubičnih metrov plina. Vsem potencialnim uporabnikom plina bo zato Petrol zagotavljal brezplačno strokovno in tehnično svetovanje o izgradnji notranjih napeljav, sočasno jim bo pomagal tudi pri financiranju stroškov, ki so povezani s priklopom na plinovodno omrežje.

Glede na to, da bo gradnja plinskega omrežja v občini Komenda ponekod potekala sočasno z izgradnjo ostale komunalne infrastrukture, obstaja velika verjetnost širitve omrežja tudi v tiste predele občine, ki prvotno niso bili predmet razpisa, med prebivalci pa obstaja velik interes po plinu.

* * *