Nadzorni svet potrdil letno poročilo skupine Petrol in družbe Petrol d.d.,Ljubljana za leto 2018

Nadzorni svet družbe Petrol d.d., Ljubljana, je na 23. seji, dne 7. marca 2019, obravnaval in potrdil revidirano Letno poročilo skupine Petrol in družbe Petrol d.d., Ljubljana, za leto 2018. Poslovanje skupine Petrol je bilo v letu 2018 zelo uspešno in boljše od načrta.

Poslovanje skupine Petrol poteka v dveh zelo pomembnih in visoko konkurenčnih panogah - v energetiki in trgovini. Za energetiko je značilen nagel razvoj tako v smeri energetske učinkovitosti kot novega načina uporabe obstoječih energentov in razvoja novih. Pomembno vlogo ima zavedanje o klimatskih spremembah, ki so pogojene tudi z uporabo fosilnih goriv. Svetovna prizadevanja gredo v smeri, da se zmanjšuje tveganja klimatskih sprememb, obenem pa se išče take rešitve, ki zagotavljajo dostopno in zanesljivo energetsko oskrbo. Proizvodnja elektrike iz obnovljivih virov je zato pomemben dejavnik pri zagotavljanju trajnostnega portfelja. Na poslovanje energetskih podjetij odločilno vplivajo tako svetovne gospodarske razmere, ki se odražajo v cenah energentov, kot gospodarske razmere na prodajnih trgih. Med pomembne dejavnike sodijo tudi ukrepi, s katerimi države regulirajo cene in trg energentov. Z dobro organiziranostjo in aktivno politiko upravljanja tveganj se skupina Petrol ustrezno odziva na razmere v panogi. Na poslovanje skupine Petrol pomembno vplivajo tudi razmere v sektorju trgovina, saj se s prodajo trgovskega blaga in storitev ustvari pomemben del prihodkov. V svetu se odvija  prodor digitalizacije in 'pametnih' rešitev, razvoj novih poslovnih modelov in spremembe v verigah vrednosti. Skupina Petrol sodeluje pri naglem razvoju trgovine, ki z digitalizacijo poslovanja spreminja nakupne navade potrošnikov ter prodajne poti. Z razvojem digitalnih prodajnih aplikacij in mBills digitalno denarnico je kupcem olajšano nakupovanje.

Skupina Petrol je junija 2018 sprejela Strategijo skupine Petrol 2018-2022, ki je temeljni korporativni dokument, v katerem je skozi poslanstvo, vizijo, vrednote, cilje in strategije opredeljena poslovna prihodnost skupine Petrol. Dobri poslovni rezultati doseženi v letu 2018 so bili pravi korak v smeri doseganja zastavljenih ciljev.

Skupina Petrol je v letu 2018 ustvarila prihodke od prodaje v višini 5,4 mrd EUR, kar je 20 % več kot v letu 2017. Poslovni izid iz poslovanja je znašal 119,4 mio EUR, kar je 6 % več kot v letu 2017. EBITDA je znašal 171,5 mio EUR, kar je 7 % več kot v letu 2017. Čisti poslovni izid je bil dosežen v višini 91,8 mio EUR, kar je 13 % več kot v letu 2017.

Skupina Petrol je v letu 2018 prodala 3,5 mio ton proizvodov iz nafte, kar je 4 % več kot v letu 2017. Število bencinskih servisov je ob koncu leta 2018 znašalo 500, od tega 319 v Sloveniji, 107 na Hrvaškem, 40 v Bosni in Hercegovini, 12 v Srbiji, 11 v Črni gori in 11 na Kosovu. Prihodki od prodaje trgovskega blaga in povezanih storitev so znašali 477,5 mio EUR in so zaradi novih standardov MSRP 15 za 122,9 mio EUR nižji. Če navedene spremembe ne bi bilo, bi bili prihodki od prodaje trgovskega blaga v letu 2018 v primerjavi z letom 2017 višji za 10 %. Skupina Petrol je v letu 2018 prodala tudi 19,9 TWh  zemeljskega plina, 157,6 tisoč ton utekočinjenega naftnega plina, 20,3 TWh električne energije in 140,5 tisoč MWh toplotne energije.

Nada Drobne Popović
predsednica nadzornega sveta

Tomaž Berločnik
predsednik uprave

* * *
Prejšnja Naslednja

Kontakt

mag. Barbara Jama Živalič

Vodja odnosov z investitorji