Nadzorni svet obravnaval Poročilo o poslovanju skupine Petrol in družbe Petrol d.d., Ljubljana v prvem polletju leta 2020

Ljubljana, 27. avgust 2020 - Nadzorni svet družbe Petrol d.d., Ljubljana se je na današnji 47. seji seznanil s Poročilom o poslovanju skupine Petrol in družbe Petrol d.d., Ljubljana v prvem polletju leta 2020.

Poslovanje je na vseh trgih, kjer posluje skupina Petrol v januarju in februarju leta 2020 potekalo nemoteno in skladno z načrti. V marcu leta 2020 so se s pojavom pandemije poslovne razmere zelo zaostrile. Ukrepi, s katerimi so države za zajezitev pandemije, omejevale gibanje tako med državami kot tudi med lokalnimi skupnostmi, so zaradi omejevanja prometa vplivali na znatne padce prodaje proizvodov iz nafte. Družbe v skupini Petrol so od začetka izbruha epidemije spremljale nastalo situacijo in izvajale ustrezne ukrepe za zajezitev širjenja virusa in zagotavljanja nemotene oskrbe z energenti. Skupina Petrol na vseh trgih, kjer posluje, pri pripravi in izvajanju ukrepov dosledno upošteva navodila oblasti. Primarna skrb je namenjena ukrepom za zaščito zdravja tako kupcev kot zaposlenih Petrola. Oskrba z energenti poteka nemoteno, vsa prodajna mesta obratujejo.

Skupina Petrol je v prvem polletju leta 2020 realizirala prilagojeni kosmati poslovni izid v višini 178,8 mio EUR, kar je 18 % manj kot v enakem obdobju leta 2019, zaradi nižje prodaje proizvodov iz nafte, kar je predvsem posledica ukrepov omejevanja gibanja, ki so jih države sprejele za zajezitev pandemije in padca gospodarske aktivnosti, ki ga je povzročila pandemija. EBITDA je znašal 64,3 mio EUR, kar je 22 % manj kot v prvem polletju leta 2019 in primerjalno boljše od glavnih konkurentov v regiji. Skupina Petrol je 36 % EBITDA realizirala s prodajo naftnih derivatov, 20 % s prodajo trgovskega blaga in povezanih storitev, 21 % s prodajo energetskih in okoljskih rešitev, 19 % s prodajo ostalih energentov (zemeljski plin, elektrika, UNP), 4 % pa s proizvodnjo elektrike iz obnovljivih virov. Skupina Petrol je realizirala čisti poslovni izid v višini 20,6 mio EUR, kar je 49 % manj kot v enakem obdobju leta 2019.

Skupina Petrol je v prvem polletju leta 2020 prodala 1,5 mio ton proizvodov iz nafte, kar je 18 % manj kot v prvem polletju leta 2019 (predvsem zaradi nižje prodaje v maloprodaji, kar je posledica pandemije). Prodaja utekočinjenega naftnega plina je znašala 76,6 tisoč ton, kar je 15 % manj kot v enakem obdobju leta 2019. Prodaja elektrike je bila v prvem polletju leta 2020 realizirana v višini 10,8 TWh, prodaja zemeljskega plina pa v višini 12,3 TWh. S prodajo trgovskega blaga je skupina Petrol v prvem polletju leta 2020 realizirala 230,5 mio EUR prihodkov, kar je 3 % manj kot v enakem obdobju leta 2019. Konec junija 2020 je skupina Petrol poslovala preko 510 bencinskih servisov, od tega v Sloveniji 318, na Hrvaškem 110, v Bosni in Hercegovini 42, v Srbiji 15, v Črni gori 15 in na Kosovu 10.

Skupina Petrol se je na krizo, ki je posledica epidemije, odzvala celostno. V prvi fazi so bile aktivnosti osredotočene na zagotavljanje nemotenega poslovanja v spremenjenih okoliščinah ter prepoznavanju in obvladovanju tveganj. Nadaljnje aktivnosti pa so usmerjene dolgoročno, da bi skupina Petrol lahko nemoteno poslovala v zelo spremenjenem poslovnem okolju.

Plana poslovanja za leto 2020 zaradi naravne nesreče (pandemije) in s tem povzročene gospodarske krize, ki je ni bilo moč predvideti, ne bo mogoče realizirati. Skupina Petrol je v mesecu juniju 2020 pričela s pripravo nove strategije poslovanja skupine Petrol za obdobje 2021-2025, ki bo predvidoma sprejeta v zadnjem četrtletju leta 2020.

Ukrepi za zajezitev epidemije, ki so jih države, v katerih skupina Petrol posluje, sprejele, so povzročili bistven upad gospodarske aktivnosti ter omejili gibanje, kar zelo negativno vpliva na prodajo skupine Petrol. Skupina Petrol je zaradi negotovosti nadaljnjega razvoja dogodkov pripravila različne scenarije poslovanja v letu 2020. Glede na dosežene rezultate in trenutni razvoj dogodkov skupina Petrol  predvideva, da bodo rezultati poslovanja v letu 2020 v okviru scenarijev, ki so jih pripravili ob pojavu pandemije. V scenarijih se je obravnavalo različne situacije od tega, da se v maju sproščajo omejitve za gibanje znotraj držav, a še vedno ostanejo določene omejitve glede tranzitnega prometa in turizma, ki ima velik vpliv predvsem na poslovanje v poletnih mesecih, do tega da do večjih omejitev gibanja in s tem dodatne zaostritve poslovnih razmer spet pride v zadnjem četrtletju leta 2020. Tako se predvideva, da bo količinska prodaja proizvodov iz nafte v letu 2020 lahko dosegla med 83 odstotkov in 86 odstotkov realizacije leta 2019 (brez upoštevanja prodaje ZRSBR). Glede na oceno znižanja prodaje v prihodnjih mesecih, ukrepe za racionalizacijo stroškov in prilagajanje obsega investicij, bi skupina Petrol v letu 2020 lahko dosegla EBITDA v višini med 73 odstotkov do 79 odstotkov realiziranega EBITDA v letu 2019, oziroma v višini med 77 odstotkov do 84 odstotkov realiziranega EBITDA v letu 2019 brez enkratnih dogodkov (iz EBITDA za leto 2019 smo izločili odpravo rezervacij za tožbe in kazni za v letu 2019 zaključene postopke, ki imajo skupen vpliv v višini 11,1 mio EUR).

Po mnenju nadzornega sveta družbe Petrol d.d., Ljubljana se je uprava družbe Petrol d.d., Ljubljana na pandemijo odzvala ustrezno in v danih razmerah obvladuje nastalo situacijo, saj je družba glede na dinamiko kazalca EBITDA poslovala uspešneje kot njeni glavni konkurenti v regiji in hkrati ohranja bonitetno oceno BBB- s stabilnim izgledom.

* * *
Prejšnja Naslednja

Kontakt

mag. Barbara Jama Živalič

Vodja odnosov z investitorji