Nadzorni svet obravnaval poročilo o poslovanju skupine Petrol in družbe Petrol d.d., Ljubljana v prvih devetih mesecih leta 2021

Skupina Petrol je v prvih devetih mesecih leta 2021 dosegla dobre poslovne rezultate

Ljubljana, 18. november 2021 - Nadzorni svet družbe Petrol d.d., Ljubljana, se je na današnji 6. seji seznanil s Poročilom o poslovanju skupine Petrol in družbe Petrol d.d., Ljubljana v prvih devetih mesecih leta 2021. Skupina Petrol je v prvih devetih mesecih leta 2021 dosegla dobre poslovne rezultate, EBITDA znaša 175,7 mio EUR, kazalnik neto dolg/EBITDA pa 1,4.

»Skupina Petrol s poslovanjem v prvih devetih mesecih leta 2021 uspešno uresničuje tako cilje zastavljene za leto 2021 kot tudi strateške cilje za obdobje 2021-2025. Po padcu gospodarske aktivnosti zaradi pandemije v letu 2020 smo v letu 2021 sicer priča gospodarski rasti, kar pa spremlja tudi visoka rast cen energentov. Po mnenju nadzornega sveta družbe Petrol d.d., Ljubljana, uprava družbe uspešno obvladuje poslovanje skupine Petrol v negotovih tržnih razmerah, kar se odraža v dobrih poslovnih rezultatih v prvih devetih mesecih leta 2021« je poudaril predsednik nadzornega sveta Janez Žlak.

Nada Drobne Popović, predsednica uprave Petrola d.d., Ljubljana: »Skupina Petrol s poslovanjem v letu 2021 uspešno uresničuje cilje ambiciozne strategije za obdobje 2021-2025. S prevzemom družbe Crodux Derivati Dva d.o.o., 6. oktobra 2021, ki je največja akvizicija družbe Petrol d.d., Ljubljana v zadnjih desetih letih in pomeni največje enkratno povečanje prodajnih mest v naši celotni zgodovini, skupina Petrol sledi strateškemu cilju, ki predvideva širitev poslovanja izven meja Slovenije. Preko močne prodajne mreže na hrvaškem trgu bomo širili portfelj strank tudi na področju energentov in storitev energetske tranzicije. V prvih devetih mesecih leta 2021 smo 76 % investicij namenili za projekte energetske tranzicije. Konec julija je na Hrvaškem začelo poslovati že drugo Petrolovo vetrno polje. VE Ljubač, bo zagotavljala zeleno, trajnostno elektriko za več kot 30 tisoč gospodinjstev. Našo zavezo trajnostnemu razvoju in dosežke na tem področju smo predstavili v Trajnostnem poročilu skupine Petrol za leto 2020. Skupina Petrol si je za leto 2021 kljub negotovim poslovnim razmeram zastavila zelo visoke cilje, EBITDA, planiran v višini 213,5 mio EUR, je najvišji v Petrolovi poslovni zgodovini. S poslovnimi rezultati, doseženimi v prvih devetih mesecih 2021, smo na dobri poti, da ta ambiciozni cilj celo presežemo.«

Uspešno prilagajanje prodaje razmeram na trgu in učinkovito upravljanje s stroški se je v prvih devetih mesecih leta 2021 odrazilo v 54-odstotni rasti EBITDA glede na enako obdobje leta 2020. EBITDA je znašal 175,7 mio EUR, od tega 55,9 % predstavlja prodaja proizvodov iz nafte, 18,3 % prodaja trgovskega blaga, 16,2 % prodaja ostalih energentov (zemeljski plin, elektrika, UNP) ter 9,6 % prodaja energetskih in okoljskih sistemov. Čisti poslovni izid realiziran v višini 91,2 mio EUR je zabeležil 125 % rast glede na enako obdobje leta 2020. Prilagojeni kosmati poslovni izid v prvih devetih mesecih leta 2021 znaša 410,7 mio EUR, kar je 36 % več kot v enakem obdobju leta 2020. Delež stroškov iz poslovanja v prilagojenem kosmatem poslovnem izidu v prvih devetih mesecih leta 2021 znaša 70 % in je najnižji v zadnjih desetih letih.

Skupina Petrol je v prvih devetih mesecih leta 2021 dosegla dobre prodajne rezultate pri prodaji proizvodov iz nafte na slovenskem trgu, kjer je prodala 3 % več kot v enakem obdobju leta 2020 in na trgih JVE, kjer je bila prodaja višja za 12 % glede na enako obdobje v lanskem letu. Skupna prodaja proizvodov iz nafte v prvih devetih mesecih leta 2021 v višini 2,1 mio ton je bila  7 % nižja  kot v primerljivem obdobju leta 2020 zaradi nižje prodaje na trge EU (predvsem zaradi spremenjenega režima uvoza v Italiji). S prodajo trgovskega blaga je skupina Petrol v prvih devetih mesecih leta 2021 realizirala 373,6 mio EUR prihodkov, 10 % več kot v enakem obdobju leta 2020. Prodaja utekočinjenega naftnega plina je znašala 108,3 tisoč ton, kar je 5 % manj kot v enakem obdobju leta 2020. Prodaja zemeljskega plina je znašala 25,3 TWh, kar je 27 % več kot v enakem obdobju leta 2020 zaradi nižjih temperatur v času ogrevalne sezone in višje prodaje na tujih trgih. Prodaja elektrike končnim odjemalcem se je povečala zaradi vključitve družbe E 3, d.o.o. v skupino Petrol. Konec septembra 2021 je v skupini Petrol poslovalo 501 bencinskih servisov, od tega v Sloveniji 318, na Hrvaškem 111, v Bosni in Hercegovini 42, v Srbiji 15 in v Črni gori 15.

»Kapitalska politika, ki temelji na dolgoročnem maksimiranju donosov delničarjev, sodi med pomembne cilje naše razvojne strategije. Uprava družbe Petrol d.d., Ljubljana zagovarja dolgoročno stabilno politiko dividend, kar tudi najbolj ustreza dolgoročnim razvojnim ciljem skupine Petrol. Družba Petrol d.d., Ljubljana, je letos 6. avgusta, kljub negativnim posledicam pandemije na poslovanje v preteklem letu, za leto 2020 izplačala enako dividendo kot za leto 2019 in sicer 22,0 EUR bruto na delnico« je še poudarila predsednica uprave Petrola Nada Drobne Popović.

Trden poslovno-finančni položaj skupine Petrol je 9. aprila 2021 s ponovno dodelitvijo dolgoročne bonitetne ocene BBB- s stabilnim izgledom potrdila tudi bonitetna hiša Standard & Poor's.

* * *
Prejšnja Naslednja

Kontakt

mag. Barbara Jama Živalič