Vpliv regulacije cen pogonskih goriv na poslovanje skupine Petrol v letu 2022 in razmere na energetskih trgih

Ljubljana, 20. junij 2022 - Nadzorni svet družbe Petrol d.d., Ljubljana, se je na 13. izredni seji seznanil s poročilom uprave o vplivu regulacije cen pogonskih goriv na poslovanje skupine Petrol. Uprava družbe Petrol ocenjuje, da bo v prvi polovici leta 2022 kosmati poslovni izid skupine Petrol v primerjavi s planom nižji za 53 mio EUR, EBITDA za 79 mio EUR, čisti poslovni izid pa bo nižji za 54 mio EUR, zaradi vpliva dosedanje in nove regulacije cen pogonskih goriv v Sloveniji in na Hrvaškem.

Nadzorni svet je na tej podlagi naložil upravi, naj v najkrajšem možnem času izvede vse potrebne aktivnosti za povrnitev nastale škode, ki je posledica nesorazmernega ukrepa regulacije maloprodajnih cen naftnih derivatov.

Trenutno dogajanje v poslovnem in širšem družbenem okolju v EU in na globalni ravni močno zaznamujejo vojna v Ukrajini, krizne razmere na energetskem trgu (visoke cene ter negotova dobava goriv in energentov) in posledično različni nacionalni pristopi k regulaciji cen pogonskih goriv za blažitev vpliva energetske krize na prebivalstvo in podjetja. Vsi ti dejavniki imajo močan vpliv na poslovanje skupine Petrol na vseh petih trgih, kjer skupina posluje (Slovenija, Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Srbija in Črna gora). 

Skupina Petrol je v prvih treh mesecih leta 2022 kljub izredno zaostrenim in volatilnim poslovnim razmeram dosegla dobre poslovne rezultate, čeprav so se pri prodaji proizvodov iz nafte že kazali negativni vplivi regulacije maloprodajnih cen proizvodov iz nafte, predvsem pogonskih goriv, na vseh trgih, kjer posluje. Še posebej je ta negativni vpliv izrazit v Sloveniji in na Hrvaškem, ki sta največja prodajna trga skupine Petrol. V drugem četrtletju 2022 so se razmere na trgu in negativni vplivi regulacije še dodatno zaostrili. Skupina Petrol se je namreč pri prodaji pogonskih goriv v Sloveniji v prvi polovici leta 2022 znašla v situaciji, ko je količinska prodaja zaradi bistveno nižjih cen kot v sosednjih državah, presegala planirano prodajo, gorivo pa je bila primorana prodajati pod nabavnimi stroški in z vsakim prodanim litrom ustvarjala izgubo (več kot 90 % časa regulacije je družba Petrol gorivo prodajala pod nabavno ceno). Vsled tega skupina Petrol poslovnih rezultatov, predvidenih v planu za leto 2022, ne bo mogla doseči.

Uprava družbe Petrol je ocenila vpliv dosedanje in nove regulacije cen pogonskih goriv v Sloveniji in na Hrvaškem na poslovanje skupine Petrol in ugotovila, da bodo ti ukrepi povzročili precejšnji upad ključnih kazalnikov poslovanja. V prvem polletju 2022 bo po oceni uprave kosmati poslovni izid skupine Petrol zaradi vpliva regulacije na slovenskem in hrvaškem trgu nižji od planiranega za 53 mio EUR .

Družba Petrol je na Vlado Republike Slovenije naslovila zahtevek za povračilo škode v višini 51,3 mio EUR za obdobje od 15. marca do 30. aprila 2022 zaradi nastale škode iz naslova regulacije cen nekaterih naftnih derivatov. Uprava družbe Petrol pričakuje, da bo država to svojo obveznost izpolnila v celoti v najkrajšem možnem času. Primerljiva gospodarska škoda in izguba dobička nastaja tudi v obdobju od 11. maja 2022 naprej do uveljavitve aktualne Uredbe o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov v Sloveniji, za kar bo družba Petrol zahtevek na Vlado Republike Slovenije naslovila takoj, ko bo škoda izračunljiva.  

Nova, tretja in aktualna Uredba o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov v Sloveniji določa najvišje marže, ki jih lahko zaračunajo trgovci na bencinskih servisih izven avtocest, in sicer od 21. junija 2022 do vključno 16. avgusta 2022 znaša najvišja dovoljena marža za dizel 0,0591 EUR/l in za motorni bencin (NMB 95) 0,0607 EUR/l, od 17. avgusta 2022 dalje (za dobo veljavnosti uredbe) pa znaša najvišja dovoljena marža za dizel 0,0983 EUR/l in za motorni bencin (NMB 95) 0,0994 EUR/l. 

Pogoje poslovanja skupine Petrol na Hrvaškem bo oteževal ukrep Vlade Republike Hrvaške, s katerim je 20. junija 2022 za obdobje 14 dni določila maksimalno ceno pogonskih goriv na bencinskih servisih izven avtocest, ki bo veljala od 21. junija 2022, in sicer za motorni bencin 13,50 HRK/l (1,80 EUR/l), za dizel 13,08 HRK/l (1,74 EUR/l) in za plavi dizel 9,45 HRK/l (1,26 EUR/l). Regulirana maloprodajna cena izven avtocest ne zadošča za pokritje stroškov poslovanja teh enot.

V nadaljevanju leta 2022 je Vlada Republike Slovenije napovedala tudi spremembe regulacije prodajnih cen električne energije in zemeljskega plina v Sloveniji, kar bo dodatno vplivalo na pogoje poslovanja in poslovne rezultate skupine Petrol. 

Skupina Petrol bo zaradi bistveno spremenjenih zunanjih vplivov na poslovanje pripravila rebalans plana za leto 2022 in o tem, ko bodo pripravljeni izračuni, obvestila javnost, predvidoma ob objavi polletnih rezultatov 2022. 

Skupina Petrol se zaveda svoje odgovornosti do vseh deležnikov: kupcev, lastnikov, zaposlenih in širšega družbenega in naravnega okolja. Svoje poslanstvo pa lahko v polnosti uresničuje le v pogojih finančne stabilnosti. Ne glede na zaostrene pogoje poslovanja skupina Petrol še vedno izpolnjuje svoje finančne zaveze do bank ter kriterije, ki izhajajo iz investicijske bonitetne ocene bonitetne agencije Standard & Poor's Rating Services. 

V skupini Petrol redno spremljamo dogajanje v poslovnem okolju in bomo s potrebnimi ukrepi še naprej delovali za zaščito interesov podjetja. V skupini Petrol si bodo tudi v prihodnje prizadevali zagotavljati nemoteno oskrbo s pogonskimi gorivi. 

* * *
Prejšnja Naslednja

Kontakt

mag. Barbara Jama Živalič