Geoplin d.o.o. Ljubljana

Osnovna dejavnost družbe je opravljanje energetske dejavnosti dobave, trgovanja, zastopanja in posredovanja na trgu z zemeljskim plinom.

Osnovni podatki

Odgovorna oseba

Boštjan Napast

Dejavnost družbe

Od sredine leta 1978 družba opravlja energetske dejavnosti dobave, trgovanja, zastopanja in posredovanja na trgu z zemeljskim plinom, kar je osnovna dejavnost družbe. Posluje tudi na tujih trgih na področju dobave zemeljskega plina in nudenja storitev. Zanesljivo oskrbo zagotavlja z ustreznimi in razpršenimi nabavnimi viri ter transportnimi in skladiščnimi zmogljivostmi. Skupino Geoplin tvorijo matična družba Geoplin d.o.o. Ljubljana in odvisne družbe: Geoplin d.o.o., Zagreb, Geoplin d.o.o. Beograd in družba Geocom d.o.o., ki so v 100-odstotni lasti matične družbe ter družba Zagorski metalac d.o.o., ki je v 25-odstotni lasti matične družbe. V letu 2019 je bila družba osredotočena predvsem na izvajanje in razvoj osnovne dejavnosti trženja in trgovanja z zemeljskim plinom preko razvoja trgovalne infrastrukture za podporo optimizaciji nabavno-prodajnega portfelja in podporo širjenju dejavnosti na nove trge. Nadaljevala je razvoj in trženje energetskih storitev ter projekte učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije. V letu 2019 je skupina Geoplin prodala 20,9 TWh zemeljskega plina ter ustvarila prihodke od prodaje v višini 397,4 mio EUR. Čisti poslovni izid skupine Geoplin je v letu 2019 znašal 8,2 mio EUR. Čisti poslovni izid, ki pripada družbi Petrol d.d., Ljubljana, je znašal 6,1 mio EUR.

Kapital skupine Geoplin je 31. decembra 2019 znašal 127,1 mio EUR.

Kontakt

GEOPLIN d.o.o. Ljubljana

Cesta Ljubljanske brigade 11, 1000 Ljubljana