Geoplin d.o.o. Ljubljana

Osnovna dejavnost družbe je opravljanje energetske dejavnosti dobave, trgovanja, zastopanja in posredovanja na trgu z zemeljskim plinom.

Osnovni podatki

Odgovorna oseba

Boštjan Napast

Dejavnost družbe

Od sredine leta 1978 družba opravlja energetske dejavnosti dobave, trgovanja, zastopanja in posredovanja na trgu z zemeljskim plinom, kar je osnovna dejavnost družbe. Posluje tudi na tujih trgih na področju dobave zemeljskega plina in nudenja storitev. Zanesljivo oskrbo zagotavlja z ustreznimi in razpršenimi nabavnimi viri ter transportnimi in skladiščnimi zmogljivostmi. Skupino Geoplin tvorijo matična družba Geoplin d.o.o. Ljubljana, in odvisne družbe: Geoplin d.o.o. v Zagrebu, Geoplin d.o.o. Beograd, in družba Geocom, d.o.o., ki so v 100-odstotni lasti matične družbe, ter družba Zagorski metalac d.o.o., ki je v 25-odstotni lasti matične družbe. V letu 2020 je bila družba osredotočena predvsem na izvajanje in razvoj osnovne dejavnosti trženja in trgovanja z zemeljskim plinom prek razvoja trgovalne infrastrukture za podporo optimizaciji nabavno-prodajnega portfelja in podporo širjenju dejavnosti na nove trge. Nadaljevala je razvoj in trženje energetskih storitev ter projekte učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije. V letu 2020 je skupina Geoplin prodala 27,3 TWh zemeljskega plina in ustvarila prihodke od prodaje v višini 387,4 mio EUR. Čisti poslovni izid skupine Geoplin je v letu 2020 znašal 12,3 mio EUR. Čisti poslovni izid, ki pripada družbi Petrol d.d., Ljubljana, je znašal 9,1 mio EUR.

Kapital skupine Geoplin je 31. decembra 2020 znašal 138,3 mio EUR.

Kontakt

GEOPLIN d.o.o. Ljubljana

Cesta Ljubljanske brigade 11, 1000 Ljubljana