Geoplin d.o.o. Ljubljana

Osnovna dejavnost družbe je opravljanje energetske dejavnosti dobave, trgovanja, zastopanja in posredovanja na trgu z zemeljskim plinom.

Osnovni podatki

Odgovorna oseba

Boštjan Napast, Alojz Stana

Dejavnost družbe

Od sredine leta 1978 družba opravlja energetske dejavnosti dobave, trgovanja, zastopanja in posredovanja na trgu z zemeljskim plinom, kar je osnovna dejavnost družbe. Posluje tudi na tujih trgih na področju dobave zemeljskega plina in nudenja storitev. Za zagotavljanje zanesljive oskrbe ima zagotovljene ustrezne in razpršene nabavne vire, transportne in skladiščne zmogljivosti. Skupino Geoplin tvorijo matična družba Geoplin d.o.o. Ljubljana in odvisne družbe v njeni stoodstotni lasti: Geoplin društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i opskrbu energentima d.o.o., Geoplin d.o.o. Beograd in družba Geocom d.o.o. V letu 2018 je bila družba osredotočena predvsem na izvajanje in razvoj osnovne dejavnosti trženja in trgovanja z zemeljskim plinom preko razvoja trgovalne infrastrukture za podporo optimizaciji nabavnoprodajnega portfelja in podporo širjenju dejavnosti na nove trge. Nadaljevala je razvoj in trženje energetskih storitev ter projekte učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije.

V letu 2018 je skupina Geoplin prodala 19,5 TWh zemeljskega plina ter ustvarila prihodke od prodaje v višini 396,0 mio EUR. Čisti poslovni izid skupine Geoplin je v letu 2018 znašal 1,6 mio EUR. Čisti poslovni izid, ki pripada družbi Petrol d.d., Ljubljana, je znašal 1,2 mio EUR.

Kapital skupine Geoplin je 31. decembra 2018 znašal 119,9 mio EUR.

Kontakt

GEOPLIN d.o.o. Ljubljana

Cesta Ljubljanske brigade 11, 1000 Ljubljana