Nadzorni svet obravnaval Poročilo o poslovanju skupine Petrol in družbe Petrol d.d., Ljubljana v prvih treh mesecih leta 2018

Ljubljana, 17. maj 2018 - Nadzorni svet družbe Petrol d.d., Ljubljana se je na današnji 13. seji seznanil s Poročilom o poslovanju skupine Petrol in družbe Petrol d.d., Ljubljana v prvih treh mesecih leta 2018.

Skupina Petrol je v prvih treh mesecih leta 2018 realizirala prilagojeni kosmati poslovni izid v višini 102,2 mio EUR, kar je 10 % več kot v enakem obdobju leta 2017. EBITDA je znašal 37,7 mio EUR, kar je 15 % več kot v enakem obdobju leta 2017. Skupina Petrol je 52 % EBITDA realizirala s prodajo naftnih derivatov, 21 % z energetskimi in okoljskimi sistemi, 17 % s prodajo trgovskega blaga, 8 % s prodajo utekočinjenega naftnega plina, 2 % pa s prodajo in trgovanjem z ostalimi energenti. Skupina Petrol je realizirala čisti poslovni izid v višini 17,9 mio EUR, kar je 11 % več kot v enakem obdobju leta 2017.

Skupina Petrol je v prvih treh mesecih leta 2018 prodala 729,0 tisoč ton proizvodov iz nafte, kar je 4 % manj kot v prvih treh mesecih leta 2017, predvsem zaradi nižje prodaje ekstra lahkega kurilnega olja, ki se nadomešča s prodajo drugih energentov za ogrevanje. Prodaja zemeljskega plina je bila realizirana v višini 7.354,7 tisoč MWh, kar je bistveno več kot enakem obdobju lani zaradi polne konsolidacije družbe Geoplin d.o.o., prodaja utekočinjenega naftnega plina je znašala 38,3 tisoč ton, kar je 4 % več kot v enakem obdobju leta 2017. S prodajo trgovskega blaga je skupina Petrol v prvih treh mesecih leta 2018 realizirala 151,9 mio EUR prihodkov, kar je 12 % več kot v enakem obdobju leta 2017. Konec marca 2018 je bilo v skupina Petrol poslovala preko 494 bencinskih servisov, od tega v Sloveniji 317, na Hrvaškem 105, v Bosni in Hercegovini 38, v Srbiji 12, v Črni gori 11 in na Kosovu 11.

V Petrolu poteka celovita prenova poslovno informacijskega sistema, ki je nujna za ohranjanje prihodnje konkurenčnosti Petrola. Z uvedbo novega tehnično-informacijskega sistema bo Petrol mestom, ruralnim sredinam in industriji omogočil hiter prehod na pot digitalizacije in delovanje po načelu pametnih mest. S projektom Pametni dom, s katerim Petrol nagovarja potrebe uporabnikov v domačem okolju, bo prva faza digitalnih rešitev prav tako na voljo že v letu 2018. Plačilni mehanizmi in lojalnostni sistem sta funkciji, ki bosta vgrajeni v vse storitve Petrola - digitalno obliko plačil so v Petrolu s finančno storitvijo mBills Petrol uvedli decembra 2017. Prodajna mesta se nadgrajujejo z aplikacijami, ki strankam ponujajo nove možnosti: Moj Petrol, Na Poti in OneCharge so digitalno podprte rešitve, ki omogočajo pregled, naročanje in plačevanje z mobilno napravo. Poleg tega je Petrol zelo aktiven na področju e-mobilnosti, ki v transport in prevoz uvaja uporabo novih tehnologij.

Skupina Petrol bo nadaljevala z aktivno prodajno politiko, optimizacijo vseh poslovnih procesov ter učinkovitim upravljanjem s tveganji. Z doseženimi rezultati skupina Petrol uspešno sledi zastavljenim ciljem.

Nada Drobne Popović
predsednica nadzornega sveta

Tomaž Berločnik
predsednik uprave

Priponke
Datum

18.5.2018 0:00

* * *