Strateške usmeritve

S celovito ponudbo rešitev trajnostno skrbimo za odlično energijo doma, na poti in pri poslovanju.

Poslanstvo

S celovito ponudbo rešitev trajnostno skrbimo za odlično energijo doma, na poti in pri poslovanju. Naš globlji smisel in obljuba je izboljševati kakovost življenja.

Vizija

Kot pomemben regijski ponudnik celovitih in trajnostnih rešitev povezujemo energetiko, trgovino, mobilnost in napredne storitve v odlično uporabniško izkušnjo. Z inovativnostjo, digitalnimi rešitvami in partnerstvi razvijamo uspešne poslovne modele.

Vrednote

V Petrolu čutimo posebno odgovornost do svojih zaposlenih, kupcev, dobaviteljev, poslovnih partnerjev, lastnikov in družbe kot celote. Njihova pričakovanja uresničujemo z motiviranimi in podjetniško usmerjenimi zaposlenimi, upoštevamo temeljna zakonska in moralna pravila slovenske družbe in širša evropska merila ter skrbimo za varovanje okolja. Naše vrednote so:

Spoštovanje: Spoštujemo sočloveka in okolje.
Zaupanje: S poštenostjo gradimo partnerstva.
Odličnost: Hočemo biti najboljši v vsem, kar delamo.
Ustvarjalnost: S svojimi idejami ustvarjamo napredek.
Srčnost: Delamo zavzeto in pogumno.

Strateški poslovni načrt 2018-2022

Strateški poslovni načrt skupine Petrol je temeljni korporativni dokument, v katerem je s poslanstvom, vizijo, vrednotami, cilji in strategijo opredeljena poslovna prihodnost skupine Petrol.

V skupini Petrol bomo s celovito ponudbo rešitev trajnostno skrbeli za odlično energijo doma, na poti in pri poslovanju. S svojim delovanjem bomo vsakodnevno izkazovali družbeno odgovornost in zavezanost trajnostnemu razvoju. Poslanstvo, ki ga krajše izražamo s korporativnim podpisom Energija za življenje, pa uresničujemo na temelju naših vrednot in osrednjih sposobnosti oziroma konkurenčnih prednosti. Naša ponudba vrednosti (»value proposition«) oziroma koristi za stranke so enostavne, celovite, sodobne, priročne, dostopne, hitre, zanesljive, individualizirane in poštene rešitve, kar zagotavljamo z aktivnim, enotnim in večkanalnim pristopom do strank, ki jih obravnavamo celostno in vseživljenjsko.

Petrolova vizija za leto 2022 nas zavezuje, da bomo kot pomemben regijski ponudnik celovitih in trajnostnih rešitev energetiko, trgovino, mobilnost in napredne storitve povezovali v odlično uporabniško izkušnjo. Z inovativnostjo, digitalnimi rešitvami, stroškovno učinkovitostjo in partnerstvi bomo razvijali uspešne poslovne modele.

Naš poslovni model temelji na inovativnosti in stroškovni učinkovitosti, strankam pa ponujamo enostavne, celovite, sodobne in zanesljive rešitve. Obvladovanje tveganj je vpeto v vse ravni našega delovanja, tako ustvarjamo novo vrednost za delničarje in ohranjamo investicijsko bonitetno oceno.

Skupina Petrol deluje na trgih srednje in primarno jugovzhodne Evrope. V trgovsko in energetsko dejavnost na teh trgih, poleg številnih obstoječih večjih in manjših podjetij z inovativnimi poslovnimi modeli, vstopajo novi, tudi globalni akterji. Globalno in lokalno se soočamo z velikimi družbenimi in tehnološkimi spremembami, ki jih lahko na kratko označimo s pojmom »digitalna globalizacija«. Vse to povečuje nevarnosti in hkrati ponuja nove priložnosti.

Glavne strateške usmeritve razvoja skupine Petrol

Temeljne strateške usmeritve, ki jim bo skupina Petrol sledila do leta 2022, so:

  • uravnoteženost med stabilnim poslovanjem in razvojem za nove izzive (razvoj gibke oziroma agilne organizacije z ustrezno, tveganjem prilagojeno donosnostjo, z upoštevanjem trajnostnega razvoja in družbene odgovornosti),
  • povečevanje vrednosti na stranko s celovito ponudbo in odlično uporabniško izkušnjo (razvoj obstoječih in novih trgov ter kupcev z inovativnimi poslovnimi modeli; osredotočenost na celovito in osebno obravnavo ter odlično izkušnjo strank na celotni uporabniški poti preko izvajanja vsekanalne prodajno-marketinške usmeritve).
  • procesna učinkovitost in upravljanje tveganj (dinamično uravnavanje organiziranosti, napredni sistemi obvladovanja tveganj, sodoben IT in poslovna inteligenca, učinkovitost poslovanja v duhu dobrega gospodarstvenika).

Z doseganjem zastavljenih ciljev se bo krepila dolgoročna finančna stabilnost skupine Petrol. S stabilno dividendno politiko bomo zagotavljali uravnoteženost dividendnih donosov delničarjev ter uporabo prostega denarnega toka za financiranje investicijskih načrtov skupine Petrol. To bo zagotavljalo dolgoročno rast in razvoj skupine Petrol, s tem pa maksimiranje vrednosti za lastnike.