Strateške usmeritve

Postati želimo integriran partner v energetski tranziciji z odlično uporabniško izkušnjo.

Vizija

Postati želimo integriran partner v energetski tranziciji z odlično uporabniško izkušnjo.

Vrednote

V Petrolu čutimo posebno odgovornost do svojih zaposlenih, kupcev, dobaviteljev, poslovnih partnerjev, lastnikov in družbe kot celote. Njihova pričakovanja uresničujemo z motiviranimi in podjetniško usmerjenimi zaposlenimi, upoštevamo temeljna zakonska in moralna pravila slovenske družbe in širša evropska merila ter skrbimo za varovanje okolja. Naše vrednote so:

Spoštovanje: Spoštujemo sočloveka in okolje.
Zaupanje: S poštenostjo gradimo partnerstva.
Odličnost: Hočemo biti najboljši v vsem, kar delamo.
Ustvarjalnost: S svojimi idejami ustvarjamo napredek.
Srčnost: Delamo zavzeto in pogumno.

Strategija skupine Petrol 2021-2025

Strategija skupine Petrol za obdobje 2021 – 2025 je krovni razvojni dokument, ki skozi oblikovano vizijo, cilje in strateški poslovni načrt definira pot za uspešno prihodnost.

Okolje, v katerem posluje skupina Petrol, se nahaja pred velikimi spremembami. Energetska tranzicija v nizkoogljično družbo ter razvoj novih tehnologij, prinašata preoblikovanje ustaljenih načinov proizvodnje, prodaje in uporabe energentov. Petrol je zavezan prehodu na zeleno energijo in temu namenja pomembne investicije. Še vedno bomo zagotavljali potrebe trga z ogljikovodiki, hkrati pa soustvarjamo priložnosti, ki jih prinaša energetska tranzicija.

Nova strategija skupine Petrol postavlja jasne cilje za realizacijo naše vizije: »Postati integriran partner v energetski tranziciji z odlično uporabniško izkušnjo«. S tem se osredotočamo na svojo osnovno dejavnost zagotavljanja oskrbe z energenti, saj na tem področju v povezavi z energetsko transformacijo vidimo velik potencial in priložnosti. 

Vzpostavljanje in skrb za odnose s strankami je naša prioriteta, zato bomo še naprej krepili našo prodajno mrežo v regiji. Z novimi digitalnimi kanali, razširjenim naborom energentov in personalizirano ponudbo se bomo še bolj približali našim kupcem in jim nudili podporo pri prehodu iz tradicionalnih energetskih virov v čistejše obnovljive vire energije. Želimo postati ključen povezovalni člen v širšem ekosistemu s ponudbo energetskih virov, ki so prilagojeni trgu in ga sooblikujejo, zato bomo z dvigom operativne učinkovitosti sprostili dodatna sredstva za investicije v pridobivanje energije iz obnovljivih virov.

Skupina Petrol se zaveda pomena trajnostnega razvoja. Prehod v nizkoogljično energetsko družbo, partnerstvo z zaposlenimi in družbenim okoljem ter krožno gospodarstvo so zaveze poslovanja skupine Petrol v tem strateškem obdobju. Petrol kot partner industriji, javnemu sektorju  in gospodinjstvom, prevzema eno od vodilnih vlog pri doseganju okoljskih ciljev.

S kontinuiranim razvojem goriv bomo aktivno pripomogli k zniževanju emisij. Hkrati bomo z jasnimi trajnostnimi politikami skrbeli za zmanjšanje ogljičnega odtisa tako v skupini Petrol kot tudi pri naših strankah.

Z izboljšanjem lastnih procesov, novimi kompetencami ter opolnomočenjem zaposlenih bomo še bolj odločno naslavljali sedanje in bodoče potrebe strank v energetiki in naše delovanje prilagodili uporabniku, ki je v središču naše pozornosti. Postati želimo prva izbira za nakupe na poti.

Glavne strateške usmeritve razvoja skupine Petrol

V tem strateškem obdobju ostajamo prisotni na vseh trgih s fokusom na: 

  • Slovenijo, kjer bomo utrdili vodilni položaj energetske družbe in vodilnega partnerja v energetski tranziciji, 
  • Hrvaško, kjer bomo preko prodajne mreže širili portfelj strank na področju energentov in storitev energetske tranzicije in investirali v proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov, ter
  • Srbijo, kjer bomo povečevali tržni delež v prodaji energentov.

Prizadevali si bomo, da s ponudbo integriranih storitev z visoko dodano vrednostjo ostanemo prva izbira za projekte energetske tranzicije v regiji. Razvijali in krepili bomo svojo prisotnost na področju dobave in prodaje zemeljskega plina in elektrike, prodaje utekočinjenega naftnega plina ter projektov energetske učinkovitosti. Posebno mesto v energetski tranziciji ima proizvodnja elektrike iz obnovljivih virov, kjer si bomo utirali pot med najpomembnejše ponudnike v JV Evropi.

Razvoj novih rešitev na področju elektro mobilnosti in storitev mobilnosti predstavlja pomemben steber Petrolovega trajnostnega in inovativnega poslovanja. Na področju mobilnosti se skupina Petrol osredotoča na dva segmenta. Prvi je vezan na polnilno infrastrukturo, kar pomeni vzpostavitev, upravljanje in vzdrževanje infrastrukture za polnjenje električnih vozil ter zagotavljanje storitve polnjenja. Drugi segment pa predstavljajo storitve mobilnosti, kot so poslovni najem, elektrifikacija voznih parkov ter storitev upravljanja voznih parkov. 

Z doseganjem zastavljenih ciljev bomo krepili dolgoročno finančno stabilnost skupine Petrol. S stabilno dividendno politiko bomo zagotavljali uravnoteženost dividendnih donosov delničarjev ter uporabo prostega denarnega toka za financiranje investicijskih načrtov skupine Petrol. To bo zagotavljalo dolgoročno rast in razvoj skupine, s tem pa maksimiranje vrednosti za lastnike. Ciljna dividendna politika v strateškem obdobju 2021–2025 je 50 % čistega dobička skupine, upoštevajoč investicijski cikel, kazalnike skupine in dosežene cilje.