Upravljanje družbe

Upravljanje družbe Petrol d.d., Ljubljana, poteka po dvotirnem sistemu, temelji na zakonskih določilih, statutu kot temeljnem pravnem aktu družbe, internih aktih in na uveljavljeni dobri poslovni praksi.

Organigram

Delovanje uprave

Družbo Petrol d.d., Ljubljana, vodi uprava samostojno in na lastno odgovornost. Uprava zastopa in predstavlja družbo. Po statutu upravo sestavljajo predsednik uprave in drugi člani uprave. Skupno število članov uprave znaša najmanj tri in največ šest. Točno število članov uprave, njihova delovna področja in pooblastila na predlog predsednika uprave določi nadzorni svet družbe s sklepom.

En član uprave je vedno delavski direktor, ki soodloča le o tistih vprašanjih, ki se nanašajo na oblikovanje kadrovske in socialne politike, v letu 2017 pa je na osnovi sprejetih sprememb Statuta družbe pridobil tudi pooblastila za skupno zastopanje družbe.

Mandat članov uprave traja pet let, z možnostjo ponovnega imenovanja. Predsednik uprave in vsi člani uprave samostojno in posamično zastopajo družbo, delavski direktor pa skupaj s še enim članom uprave oziroma predsednikom uprave. Zakoniti zastopniki potrebujejo soglasje nadzornega sveta za pridobitev ali odsvojitev lastnih delnic družbe, pridobivanje, ustanavljanje ali ukinitev družb in poslovnih enot, prav tako za najem ali dajanje posojil, ki v posamičnem primeru presegajo pet odstotkov celotnega kapitala družbe, ali za druge posamične investicije, ki presegajo pet odstotkov celotnega kapitala. Soglasje potrebujejo tudi za podelitev prokure in za dovolitev hipotek.

Nadzorni svet družbe Petrol d.d., Ljubljana, v dvotirnem sistemu upravljanja izvaja z zakoni določene naloge, to so naloge nadzorovanja vodenja poslov družbe (vključno z izbiro in imenovanjem uprave) in naloge v zvezi s pristojnostmi skupščine.

Nadzorni svet družbe Petrol d.d., Ljubljana, po statutu sestavlja devet članov. Člani nadzornega sveta so izvoljeni za dobo štirih let in so po preteku mandata lahko ponovno izvoljeni. Nadzorni svet izmed svojih članov izvoli predsednika in njegovega namestnika. Predsednik nadzornega sveta in namestnik predsednika nadzornega sveta sta vedno predstavnika delničarjev. Predsednik nadzornega sveta zastopa družbo v razmerju do uprave in nadzorni svet nasproti upravi družbe ter tretjim osebam, če v vsakem konkretnem primeru ni določeno drugače.

Člani nadzornega sveta

Nada Drobne Popović

Predsednica nadzornega sveta, predstavnica kapitala
Za 4-letno mandatno obdobje imenovana na 27. skupščini delničarjev, 10. aprila 2017. Pričetek mandatnega obdobja je 11. aprila 2017.

Sašo Berger

Namestnik predsednice nadzornega sveta, predstavnik kapitala
Za 4-letno mandatno obdobje imenovan na 27. skupščini delničarjev, 10. aprila 2017. Pričetek mandatnega obdobja je 11. aprila 2017.

Igo Gruden

Predstavnik kapitala
Za 4-letno mandatno obdobje imenovan na 27. skupščini delničarjev, 10. aprila 2017. Pričetek mandatnega obdobja je 11. aprila 2017.

Mladen Kaliterna

Predstavnik kapitala
Za 4-letno mandatno obdobje imenovan na 23. skupščini delničarjev, 7. aprila 2013, za mandatno obdobje od 16. julija 2013 do 15. julija 2017. Za novo 4- letno mandatno obdobje imenovan na 27. skupščini delničarjev, 10. aprila 2017, s pričetkom mandatnega obdobja 16. julija 2017.

Metod Podkrižnik

Predstavnik kapitala
Za 4-letno mandatno obdobje imenovan na 27. skupščini delničarjev, 10. aprila 2017. Pričetek mandatnega obdobja je 11. aprila 2017.

Sergij Goriup

Predstavnik kapitala
Za 4-letno mandatno obdobje imenovan na 27. skupščini delničarjev, 10. aprila 2017. Pričetek mandatnega obdobja je 11. aprila 2017.

Zoran Gračner

Predstavnik zaposlenih
Petrol d.d., Ljubljana, za 4-letno mandatno obdobje imenovan na 3. seji sveta delavcev, 27. januarja 2017. Pričetek mandatnega obdobja je 22. februarja.2017.

Alen Mihelčič

Predstavnik zaposlenih
Petrol d.d., Ljubljana, za 4-letno mandatno obdobje imenovan na 3. seji sveta delavcev, 27. januarja 2017. Pričetek mandatnega obdobja je 22. februarja 2017.

Robert Ravnikar

Predstavnik zaposlenih
Petrol d.d., Ljubljana, za 4-letno mandatno obdobje imenovan na 3. seji sveta delavcev, 27. januarja 2017. Pričetek mandatnega obdobja je 22. februarja 2017.