Upravljanje družbe

Upravljanje družbe Petrol d.d., Ljubljana, poteka po dvotirnem sistemu, temelji na zakonskih določilih, statutu kot temeljnem pravnem aktu družbe, internih aktih in na uveljavljeni dobri poslovni praksi.

Organigram

Delovanje uprave

Družbo Petrol d.d., Ljubljana, vodi uprava samostojno in na lastno odgovornost. Uprava zastopa in predstavlja družbo. Po statutu upravo sestavljajo predsednik uprave in drugi člani uprave. Skupno število članov uprave znaša najmanj tri in največ šest. Točno število članov uprave, njihova delovna področja in pooblastila na predlog predsednika uprave določi nadzorni svet družbe s sklepom.

En član uprave je vedno delavski direktor, ki soodloča le o tistih vprašanjih, ki se nanašajo na oblikovanje kadrovske in socialne politike, v letu 2017 pa je na osnovi sprejetih sprememb Statuta družbe pridobil tudi pooblastila za skupno zastopanje družbe.

Mandat članov uprave traja pet let, z možnostjo ponovnega imenovanja. Predsednik uprave in vsi člani uprave samostojno in posamično zastopajo družbo, delavski direktor pa skupaj s še enim članom uprave oziroma predsednikom uprave. Zakoniti zastopniki potrebujejo soglasje nadzornega sveta za pridobitev ali odsvojitev lastnih delnic družbe, pridobivanje, ustanavljanje ali ukinitev družb in poslovnih enot, prav tako za najem ali dajanje posojil, ki v posamičnem primeru presegajo pet odstotkov celotnega kapitala družbe, ali za druge posamične investicije, ki presegajo pet odstotkov celotnega kapitala. Soglasje potrebujejo tudi za podelitev prokure in za dovolitev hipotek.

Nadzorni svet družbe Petrol d.d., Ljubljana, v dvotirnem sistemu upravljanja izvaja z zakoni določene naloge, to so naloge nadzorovanja vodenja poslov družbe (vključno z izbiro in imenovanjem uprave) in naloge v zvezi s pristojnostmi skupščine.

Nadzorni svet družbe Petrol d.d., Ljubljana, po statutu sestavlja devet članov. Člani nadzornega sveta so izvoljeni za dobo štirih let in so po preteku mandata lahko ponovno izvoljeni. Nadzorni svet izmed svojih članov izvoli predsednika in njegovega namestnika. Predsednik nadzornega sveta in namestnik predsednika nadzornega sveta sta vedno predstavnika delničarjev. Predsednik nadzornega sveta zastopa družbo v razmerju do uprave in nadzorni svet nasproti upravi družbe ter tretjim osebam, če v vsakem konkretnem primeru ni določeno drugače.

Člani nadzornega sveta

Janez Žlak, predsednik NS
Borut Vrviščar, namestnik predsednika NS
Mladen Kaliterna

Predstavnik kapitala
Za 4-letno mandatno obdobje imenovan na 32. skupščini delničarjev, 28. decembra 2020, s pričetkom mandatnega obdobja z dnem 11. aprila 2021.

Alenka Urnaut
Aleksander Zupančič

Predstavnik kapitala
Za 4-letno mandatno obdobje imenovan na 32. skupščini delničarjev, 28. decembra 2020, s pričetkom mandatnega obdobja z dnem 11. aprila 2021.

Alen Mihelčič
Robert Ravnikar

Predstavnik zaposlenih Petrol d.d., Ljubljana,
za 4-letno mandatno obdobje imenovan na 3. seji sveta delavcev, 27. januarja 2017 s pričetkom mandatnega obdobja 22. februarja 2017. Za novo 4-letno mandatno obdobje imenovan na 44. seji Sveta delavcev, dne 4. decembra 2020, s pričetkom novega mandatnega obdobja z dnem 23. februar 2021.

Predstavnik zaposlenih Petrol d.d., Ljubljana,
za nadomestnega člana nadzornega sveta, predstavnika zaposlenih imenovan na 44. seji Sveta delavcev dne 4. decembra 2020 za obdobje od 11. decembra 2020 do 22. februarja 2021. Na podlagi sklepa delavcev na 44. seji dne 4. decembra 2020 imenovan za novo štiriletno mandatno obdobje s pričetkom 23. februarja 2021.