Lastniška struktura

Lastniška struktura Petrola d.d., Ljubljana se v prvih devetih mesecih leta 2019 glede na konec leta 2018 ni spremenila. Največji posamični delničar z 267.726 delnicami je Češkoslovenska Obchodni Bank A.S. – fid, sledita pa mu Slovenski državni holding d.d. z 264.516 delnicami in Republika Slovenija z 210.689 delnicami.  Med večjimi posamičnimi delničarji so še Kapitalska družba d.d., OTP Banka d.d. – client account - fid, Vizija Holding k.d.d., Vizija Holding Ena k.d.d., Perspektiva FT d.o.o., SOP Ljubljana in Citibank N.A. - fid.

Na dan 30.9.2019 je bilo v lasti tujih pravnih in fizičnih oseb 557.397 delnic, kar predstavlja 26,7-odstotni delež lastništva. Število delničarjev se je iz 23.729, kolikor jih je bilo konec leta 2018, znižalo na 22.868 oziroma za 3,6 odstotka do konca septembra 2019.

Lastnih delnic družba Petrol d.d., Ljubljana v prvih devetih mesecih leta 2019 ni odkupovala. Na dan 30.9.2019 je bilo 30.723 lastnih delnic (vključno s 6.020 Petrolovimi delnicami Geoplina d.o.o. Ljubljana), oziroma 1,5 odstotka registriranega osnovnega kapitala.

Lastniška struktura Petrolovih delničarjev na dan 30.9.2019
lastniška struktrura graf
lastniška struktrura legenda

30.9.2019 31.12.2018
Slovenski državni holding, d.d. 264.516 (12,7%) 264.516 (12,7%)
Kapitalska družba d.d. s skladi 183.832 (8,8 %) 184.136 (8,8 %)
Republika Slovenija 210.689 (10,1%) 210.689 (10,1%)
Drugi finančni investitorji - domači 265.278 (12,7%) 266.666 (12,8%)
Banke - domače 27.215 (1,3%) 30.214 (1,4%)
Zavarovalnice - domače 25.779 (1,2%) 25.486 (1,2%)
Tuje pravne osebe (banke in drugi fin. inv.) 552.933 (26,5%) 543.030 (26,0%)
Fizične osebe (domače in tuje) 454.638 (21,8%) 463.792 (22,2%)
Lastne delnice 30.723 (1,5%) 24.703 (1,2%)
Ostalo 70.698 (3,4%) 73.069 (3,5%)
Skupaj 2.086.301 (100,0 %) 2.086.301 (100,0 %)
Prvih 50 delničarjev Petrola d.d., Ljubljana na dan 30.9.2019
Naziv Št. delnic Delež v %
ČEŠKOSLOVENSKA OBCHODNI BANK, A.S. - FID 267.726 12,83 %
SDH, D.D. 264.516 12,68%
REPUBLIKA SLOVENIJA 210.689 10,10%
KAPITALSKA DRUŽBA, D.D. 172.639 8,27%
OTP BANKA D.D. - CLIENT ACCOUNT - FIDUCI 109.651 5,26%
VIZIJA HOLDING, K.D.D. 71.676 3,44%
VIZIJA HOLDING ENA, K.D.D. 63.620 3,05%
PERSPEKTIVA FT D.O.O. 36.262 1,74%
SOP LJUBLJANA 32.342 1,55%
CITIBANK N.A. - FIDUCIARNI RAČUN 28.961 1,39%
NOVA KBM D.D. 25.985 1,25%
PETROL D.D., LJUBLJANA 24.703 1,18 %
ZAVAROVALNICA TRIGLAV, D.D. 23.496 1,13%
CGP, D.D. 20.746 0,99%
DUTB, D.D. 20.657 0,99%
HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D. - FIDUCIAR 19.331 0,93%
EAST CAPITAL- EAST CAPITAL BALKANS 17.286 0,83%
THE BANK OF NEW YORK MELLON - FIDUCIARNI 16.768 0,80%
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES S.C.A. - 14.194 0,68%
ZAGREBAČKA BANKA D.D. - FIDUCIARNI RAČUN 13.569 0,65%
PARAMETRIC TAX - MANAGED EMERGING MARKET 11.572 0,55%
PUBLIKUM TREZOR D.O.O. 9.214 0,44%
NLB SKLADI - SLOVENIJA MEŠANI 7.606 0,36%
KRITNI SKLAD ŽIVLJENJSKEGA CIKLA ZAJAMČE 7.046 0,34%
GOLOB MARKO 6.500 0,31%
GEOPLIN D.O.O. LJUBLJANA 6.020 0,29%
KRITNI SKLAD PRVEGA POKOJNINSKEGA SKLADA 5.911 0,28%
PARAMETRIC EMERGING MARKETS FUND 4.871 0,23%
FLEKSIBILNI MEŠANI PODSKLAD - JUGOVZHODN 4.848 0,23%
PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. - CLIENT ACC 4.101 0,20%
CLEARSTREAM BANKING SA - FIDUCIARNI RAČU 3.893 0,19%
MODRA ZAVAROVALNICA D.D. - PRVI POKOJNIN 3.677 0,18%
GAŠPERLIN IZIDOR 3.481 0,17%
ČENDAK DEAN 3.240 0,16%
BAHOVEC D.O.O. 3.180 0,15%
GENERALI JUGOVZHODNA EVROPA, DELNIŠKI 3.000 0,14%
ADDIKO BANK D.D. - UCITS - FIDUCIARNI RA 2.931 0,14%
ERSTE GROUP BANK AG - UCITS CLIENT ACCOU 2.894 0,14%
JR NALOŽBE D.O.O. 2.635 0,13%
UNICREDIT BANK AUSTRIA AG - FIDUCIARNI 2.575 0,12%
EAST CAPITAL- EAST CAPITAL EASTERN EUROP 2.559 0,12%
LAERERNES PENSION, FORSIKRINGSAKTIESELSK 2.442 0,12%
KUWAIT INVESTMENT AUTHORITY 2.243 0,11%
INTERSVET D.O.O. 2.206 0,11%
VGP NOVO MESTO, D.D. 2.050 0,10%
ADDIKO BANK D.D. - AIF - FIDUCIARNI RAČU 2.034 0,10%
MARLES D.D. 1.914 0,09%
TINFIN D.O.O. 1.914 0,09%
ELMONT BLED, D.D. 1.900 0,09%
FLEKSIBILNI MEŠANI PODSKLAD ALTA BALKAN 1.900 0,09%
Skupaj prvih 50 delničarjev 1.575.174 75,50%

Kontakt

mag. Barbara Jama Živalič

Vodja odnosov z investitorji