Lastniška struktura

Lastniška struktura družbe Petrol d.d., Ljubljana (prvih 10 delničarjev) se konec marca 2024 glede na konec leta 2023 ni spremenila. Največji posamični delničar je J&T banka A. S. – Fiduciarni račun s 5.333.200 delnicami. Sledita pa mu Slovenski državni holding d.d. s 5.299.220 delnicami in Republika Slovenija s 4.513.980 delnicami. Med večjimi posamičnimi delničarji so še Kapitalska družba d.d., OTP Banka d.d. – client account - fid, Erste Group Bank AG - PBZ Croatia Osigur, Vizija Holding d.o.o., Vizija Holding Ena d.o.o., Mustand Energy Limited in Perspektiva FT d.o.o.

Na dan 31. 3. 2024 je bilo v lasti tujih pravnih in fizičnih oseb 12.528.050 delnic, kar predstavlja 30,0-odstotni delež lastništva. Število delničarjev se je z 21.404, kolikor jih je bilo konec leta 2023, do konca marca 2024 povečalo na 21.494.

Lastnih delnic družba Petrol d.d., Ljubljana v prvih treh mesecih leta 2024 ni odkupovala. Na dan 31. 3. 2024 je bilo 614.460 lastnih delnic (vključno s 120.400 Petrolovimi delnicami Geoplina d.o.o. Ljubljana), oziroma 1,5 odstotka registriranega osnovnega kapitala.

Družba Petrol d.d., Ljubljana je 1. novembra 2022 izvedla razdelitev delnic PETG (v razmerju 1 : 20) v skladu s sklepom 34. skupščine delničarjev po začetku veljavnosti sklepa o spremembi statuta, in sicer z vpisom spremembe statuta v sodni register, korporacijskim dejanjem zamenjave ter predpisanimi postopki v centralnem registru vrednostnih papirjev pri KDD d.o.o. in Ljubljanski borzi, d.d., Ljubljana. Število delnic Petrola PETG se je z 2.086.301 povečalo na 41.726.020. Osnovni kapital družbe Petrol d.d., Ljubljana v višini 52.240.977,04 EUR je ostal nespremenjen.

 

Lastniška struktura Petrolovih delničarjev na dan 31. 03. 2024
Lastniška struktura
Lastniška struktura

31. 03. 2024 31. 12. 2023
Slovenski državni holding, d.d. 5.299.220 (12,7 %) 5.299.220 (12,7 %)
Republika Slovenija 4.513.980 (10,8 %) 4.513.980 (10,8 %)
Kapitalska družba d.d. s skladi 3.575.200 (8,6 %) 3.594.617 (8,6 %)
Domači finančni investitorji in druge pravne osebe 5.996.208 (14,4 %) 6.030.856 (14,5 %)
Tuje pravne osebe 12.487.879 (29,9 %) 12.491.327 (29,9 %)
Fizične osebe (domače in tuje) 9.239.073 (22,1 %) 9.181.560 (22, 0 %)
Lastne delnice 614.460 (1,5 %) 614.460 (1,5 %)
Skupaj 41.726.020 (100,0 %) 41.726.020 (100,0 %)
Prvih 50 delničarjev Petrola d.d., Ljubljana na dan 31. 03. 2024
Naziv Št. delnic Delež v %
J&T BANKA A.S. - FIDUCIARNI RAČUN 5.333.200 12,78 %
SDH, D.D. 5.299.220 12,70 %
REPUBLIKA SLOVENIJA 4.513.980 10,82 %
KAPITALSKA DRUŽBA, D.D. 3.452.780 8,27 %
OTP BANKA D.D. - CLIENT ACCOUNT - FIDUCI 2.872.108 6,88 %
ERSTE GROUP BANK AG - PBZ CROATIA OSIGUR 1.707.944 4,09 %
VIZIJA HOLDING, D.O.O. 1.582.480 3,79 %
VIZIJA HOLDING ENA, D.O.O. 1.350.700 3,24 %
MUSTAND ENERGY LIMITED 796.000 1,91 %
PERSPEKTIVA FT D.O.O. 725.240 1,74 %
PETROL D.D., LJUBLJANA 494.060 1,18 %
HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D. - FIDUCIAR 430.468 1,03 %
CGP, D.D. 414.920 0,99 %
CLEARSTREAM BANKING SA - FIDUCIARNI RAČU 335.129 0,80 %
INTERCAPITAL SECURITIES LTD. - FIDUCIARN 294.585 0,71 %
PUBLIKUM TREZOR D.O.O. 184.280 0,44 %
PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. - CLIENT ACC 146.153 0,35 %
KRITNI SKLAD ŽIVLJENJSKEGA CIKLA ZAJAMČE 140.920 0,34 %
GOLOB MARKO 130.000 0,31 %
ZAGREBAČKA BANKA D.D. - FIDUCIARNI RAČUN 126.380 0,30 %
NLB SKLADI - SLOVENIJA MEŠANI 122.383 0,29 %
GEOPLIN D.O.O. LJUBLJANA 120.400 0,29 %
LP INVEST D.D. 118.391 0,28 %
OTP BANKA D.D. - UCITS CLIENT ACCOUNT - 99.091 0,24 %
KRITNI SKLAD PRVEGA POKOJNINSKEGA SKLADA 94.566 0,23 %
GAŠPERLIN IZIDOR 92.700 0,22 %
TRIGLAV VZAJEMNI SKLADI - DELNIŠKI TRIGL 90.486 0,22 %
BAHOVEC D.O.O. 68.100 0,16 %
BUH PAVEL 66.524 0,16 %
SAWAL D.O.O. 64.000 0,15 %
INTERSVET D.O.O. 44.120 0,11 %
VGP NOVO MESTO, D.D. 41.000 0,10 %
KAD D.D. - REG - NEGLASOVALNE - 48 B. ČL 40.440 0,10 %
GENERALI JUGOVZHODNA EVROPA, DELNIŠKI 40.000 0,10 %
UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT. - FIDUCIARNI 39.220 0,09 %
ZORN OTMAR 38.420 0,09 %
FIMA SECURITIES LTD. - FIDUCIARNI RAČUN 38.019 0,09 %
ELMONT BLED, D.D. 38.000 0,09 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG (RBI) - 31.510 0,08 %
REBOL FRANČIŠKA 31.420 0,08 %
EPAKTA, D.O.O. 30.680 0,07 %
ERSTE GROUP BANK AG - UCITS CLIENT ACCOU 30.440 0,07 %
PRIMORSKI SKLADI, D.O.O., KOPER, PSP MOD 30.400 0,07 %
STATE STREET BANK AND TRUST - FIDUCIARNI 30.208 0,07 %
KRAGELJ IGOR 29.560 0,07 %
THE BANK OF NEW YORK MELLON - FIDUCIARNI 29.513 0,07 %
FERK JOŽEF 29.420 0,07 %
PEZDIREC ZVONKO 29.280 0,07 %
PREMK MARKO 28.520 0,07 %
VIZJAK ANDREJ 28.300 0,07 %
Skupaj prvih 50 delničarjev 31.945.658 76,56 %

Kontakt

mag. Barbara Jama Živalič