Lastniška struktura

Lastniška struktura družbe Petrol d.d., Ljubljana (prvih 10 delničarjev) se je v prvih devetih mesecih leta 2023 glede na konec leta 2022 spremenila. Največji posamični delničar je J&T banka A. S. – Fiduciarni račun s 5.333.200 delnicami. Sledita pa mu Slovenski državni holding d.d. s 5.299.220 delnicami in Republika Slovenija s 4.513.980 delnicami. Med večjimi posamičnimi delničarji so še Kapitalska družba d.d., OTP Banka d.d. – client account - fid, Erste Group Bank AG - PBZ Croatia Osigur, Vizija Holding d.o.o., Vizija Holding Ena d.o.o., Mustand Energy Limited in Perspektiva FT d.o.o.

Na dan 30. 9. 2023 je bilo v lasti tujih pravnih in fizičnih oseb 12.527.136 delnic, kar predstavlja 30,0-odstotni delež lastništva. Število delničarjev se je z 21.203, kolikor jih je bilo konec leta 2022, do konca septembra 2023 povečalo na 21.305.

Lastnih delnic družba Petrol d.d., Ljubljana v prvih devetih mesecih leta 2023 ni odkupovala. Na dan 30. 9. 2023 je bilo 614.460 lastnih delnic (vključno s 120.400 Petrolovimi delnicami Geoplina d.o.o. Ljubljana), oziroma 1,5 odstotka registriranega osnovnega kapitala.

Družba Petrol d.d., Ljubljana je 1. novembra 2022 izvedla razdelitev delnic PETG (v razmerju 1 : 20) v skladu s sklepom 34. skupščine delničarjev po začetku veljavnosti sklepa o spremembi statuta, in sicer z vpisom spremembe statuta v sodni register, korporacijskim dejanjem zamenjave ter predpisanimi postopki v centralnem registru vrednostnih papirjev pri KDD d.o.o. in Ljubljanski borzi, d.d., Ljubljana. Število delnic Petrola PETG se je z 2.086.301 povečalo na 41.726.020. Osnovni kapital družbe Petrol d.d., Ljubljana v višini 52.240.977,04 EUR je ostal nespremenjen.

 

Lastniška struktura Petrolovih delničarjev na dan 30. 09. 2023
lastniška struktrura graf
lastniška struktrura graf

30. 09. 2023 31. 12. 2022    
Slovenski državni holding, d.d. 5.299.220 (12,7 %) 5.299.220 (12,7 %)
Republika Slovenija 4.513.980 (10,8 %) 4.513.980 (10,8 %)
Kapitalska družba d.d. s skladi 3.619.684 (8,7 %) 3.642.789 (8,7 %)
Domači finančni investitorji in druge pravne osebe 6.026.780 (14,4 %) 5.906.011 (14,2 %)
Tuje pravne osebe 12.484.418 (29,9 %) 12.628.247 (30,3 %)
Fizične osebe (domače in tuje) 9.167.478 (22,0 %) 9.121.313 (21,9 %)
Lastne delnice 614.460 (1,5 %) 614.460 (1,5 %)
Skupaj 41.726.020 (100,0 %) 41.726.020 (100,0 %)
Prvih 50 delničarjev Petrola d.d., Ljubljana na dan 30. 09. 2023
Naziv Št. delnic Delež v %
J&T BANKA A.S. - FIDUCIARNI RAČUN 5.333.200 12,78 %
SDH, D.D. 5.299.220 12,70 %
REPUBLIKA SLOVENIJA 4.513.980 10,82 %
KAPITALSKA DRUŽBA, D.D. 3.452.780 8,27 %
OTP BANKA D.D. - CLIENT ACCOUNT - FIDUCI 2.872.108 6,88%
ERSTE GROUP BANK AG - PBZ CROATIA OSIGUR 1.707.944 4,09 %
VIZIJA HOLDING, D.O.O. 1.582.480 3,79 %
VIZIJA HOLDING ENA, D.O.O. 1.350.700 3,24 %
MUSTAND ENERGY LIMITED 796.000 1,91 %
PERSPEKTIVA FT D.O.O. 725.240 1,74 %
PETROL D.D., LJUBLJANA 494.060 1,18 %
HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D. - FIDUCIAR 439.800 1,05 %
CGP, D.D. 414.920 0,99 %
CLEARSTREAM BANKING SA - FIDUCIARNI RAČU 351.609 0,84 %
INTERCAPITAL SECURITIES LTD. - FIDUCIARN 264.859 0,63 %
PUBLIKUM TREZOR D.O.O. 184.280 0,44 %
KRITNI SKLAD ŽIVLJENJSKEGA CIKLA ZAJAMČE 140.920 0,34 %
ZAGREBAČKA BANKA D.D. - FIDUCIARNI RAČUN 136.380 0,33 %
KRITNI SKLAD PRVEGA POKOJNINSKEGA SKLADA 132.867 0,32 %
GOLOB MARKO 130.000 0,31 %
NLB SKLADI - SLOVENIJA MEŠANI 125.434 0,30 %
LP INVEST D.D. 120.616 0,29 %
GEOPLIN D.O.O. LJUBLJANA 120.400 0,29 %
PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. - CLIENT ACC 117.485 0,28 %
OTP BANKA D.D. - UCITS CLIENT ACCOUNT - 108.092 0,26 %
TRIGLAV VZAJEMNI SKLADI - DELNIŠKI TRIGL 102.460 0,25 %
GAŠPERLIN IZIDOR 92.700 0,22 %
BAHOVEC D.O.O. 68.100 0,16 %
SAWAL D.O.O. 64.000 0,15 %
BUH PAVEL 63.400 0,15 %
STATE STREET BANK AND TRUST - FIDUCIARNI 51.945 0,12 %
GENERALI JUGOVZHODNA EVROPA, DELNIŠKI 45.600 0,11 %
METROTON D.O.O. 45.000 0,11 %
INTERSVET D.O.O. 44.120 0,11 %
VGP NOVO MESTO, D.D. 41.000 0,10 %
KAD D.D. - REG - NEGLASOVALNE - 48 B. ČL 40.440 0,10 %
UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT. - FIDUCIARNI 39.220 0,09 %
ZORN OTMAR 38.420 0,09 %
ELMONT BLED, D.D. 38.000 0,09 %
ERSTE GROUP BANK AG - UCITS CLIENT ACCOU 32.100 0,08 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG (RBI) - 31.520 0,08 %
REBOL FRANČIŠKA 31.420 0,08 %
SAPPHIR D.O.O. 30.940 0,07 %
EPAKTA, D.O.O. 30.680 0,07 %
PRIMORSKI SKLADI, D.O.O., KOPER, PSP MOD 30.400 0,07 %
THE BANK OF NEW YORK MELLON - FIDUCIARNI 30.113 0,07 %
KRAGELJ IGOR 29.560 0,07 %
FERK JOŽEF 29.420 0,07 %
PEZDIREC ZVONKO 29.280 0,07 %
PREMK MARKO 28.520 0,07 %
Skupaj prvih 50 delničarjev 32.023.732 76,75 %

Kontakt

mag. Barbara Jama Živalič