Lastniška struktura

Lastniška struktura Petrola d.d., Ljubljana (prvih 10 delničarjev) se je v prvih devetih mesecih leta 2022 glede na konec leta 2021 nekoliko spremenila. Največji posamični delničar je Clearstream Banking SA – fid z 321.820 delnicami. Sledita pa mu Slovenski državni holding d.d. z 264.516 delnicami in Republika Slovenija z 225.699 delnicami. Med večjimi posamičnimi delničarji so še Kapitalska družba d.d., OTP Banka d.d. – client account - fid, Vizija Holding d.o.o., Vizija Holding Ena d.o.o., Erste Group Bank AG - PBZ Croatia Osigur, Perspektiva FT d.o.o. in Nova KBM d.d.

Na dan 30. 9. 2022 je bilo v lasti tujih pravnih in fizičnih oseb 582.232 delnic, kar predstavlja 27,9-odstotni delež lastništva. Število delničarjev se je iz 21.730, kolikor jih je bilo konec leta 2021, znižalo na 21.128 oziroma za 2,8 odstotka do konca septembra leta 2022.

Lastnih delnic družba Petrol d.d., Ljubljana v letu 2022 ni odkupovala. Na dan 30. 09. 2022 je bilo 30.723 lastnih delnic (vključno s 6.020 Petrolovimi delnicami Geoplina d.o.o. Ljubljana), oziroma 1,5 odstotka registriranega osnovnega kapitala.

Družba Petrol d.d., Ljubljana je 1. novembra 2022 izvedla razdelitev delnic PETG (v razmerju 1 : 20) v skladu s sklepom 34. skupščine delničarjev po začetku veljavnosti sklepa o spremembi statuta, in sicer z vpisom spremembe statuta v sodni register, korporacijskim dejanjem zamenjave ter predpisanimi postopki v centralnem registru vrednostnih papirjev pri KDD d.o.o. in Ljubljanski borzi, d.d., Ljubljana. Število delnic Petrola PETG se je z 2.086.301 povečalo na 41.726.020. Osnovni kapital družbe Petrol d.d., Ljubljana v višini 52.240.977,04 EUR je ostal nespremenjen.

 

Lastniška struktura Petrolovih delničarjev na dan 30. 09. 2022
lastniška struktrura graf
lastniška struktrura legenda

30. 09. 2022 31.12.2021    
Slovenski državni holding, d.d. 264.516 (12,7%) 264.516 (12,7%)
Kapitalska družba d.d. s skladi 182.390 (8,7%) 182.543 (8,7%)
Republika Slovenija 225.699 (10,8%) 225.699 (10,8%)
Drugi finančni investitorji - domači 214.635 (10,3%) 218.818 (10,5%)
Banke - domače 27.581 (1,3%) 28.415 (1,4%)
Zavarovalnice - domače 24.428 (1,2%) 25.479 (1,2%)
Tuje pravne osebe (banke in drugi fin. inv.) 579.764 (27,8%) 568.942 (27,3%)
Fizične osebe (domače in tuje) 453.841 (21,8%) 459.646 (22,0%)
Lastne delnice 30.723 (1,5%) 30.723 (1, 5%)
Ostalo 82.724 (4,0%) 81.520 (3,9%)
Skupaj 2.086.301 (100,0 %) 2.086.301 (100,0 %)
Prvih 50 delničarjev Petrola d.d., Ljubljana na dan 30. 09. 2022
Naziv Št. delnic Delež v %
CLEARSTREAM BANKING SA - FIDUCIARNI RAČU 321.820 15,43%
SDH, D.D. 264.516 12,68%
REPUBLIKA SLOVENIJA 225.699 10,82%
KAPITALSKA DRUŽBA, D.D. 172.639 8,27%
OTP BANKA D.D. - CLIENT ACCOUNT - FIDUCI 142.159 6,81%
VIZIJA HOLDING, D.O.O. 71.676 3,44%
VIZIJA HOLDING ENA, D.O.O. 67.107 3,22%
ERSTE GROUP BANK AG - PBZ CROATIA OSIGUR 37.976 1,82%
PERSPEKTIVA FT D.O.O. 36.262 1,74%
NOVA KBM D.D. 25.985 1,25%
PETROL D.D., LJUBLJANA 24.703 1,18%
ZAVAROVALNICA TRIGLAV, D.D. 23.496 1,13%
CGP, D.D. 22.392 1,07%
HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D. - FIDUCIAR 20.746 0,99%
INTERCAPITAL SECURITIES LTD. - FIDUCIARN 14.006 0,67%
PUBLIKUM TREZOR D.O.O. 9.214 0,44%
TRIGLAV VZAJEMNI SKLADI - DELNIŠKI TRIGL 7.572 0,36%
ZAGREBAČKA BANKA D.D. - FIDUCIARNI RAČUN 7.301 0,35%
KRITNI SKLAD ŽIVLJENJSKEGA CIKLA ZAJAMČE 7.046 0,34%
KRITNI SKLAD PRVEGA POKOJNINSKEGA SKLADA 7.017 0,34%
GOLOB MARKO 6.500 0,31%
THE BANK OF NEW YORK MELLON - FIDUCIARNI 6.368 0,31%
OTP BANKA D.D. - UCITS CLIENT ACCOUNT - 6.282 0,30%
MARLES D.D. 6.231 0,30%
GEOPLIN D.O.O. LJUBLJANA 6.020 0,29%
NLB SKLADI - SLOVENIJA MEŠANI 4.911 0,24%
GAŠPERLIN IZIDOR 4.635 0,22%
SOP LJUBLJANA 4.267 0,20%
PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. - CLIENT ACC 4.000 0,19%
STATE STREET BANK AND TRUST - FIDUCIARNI 3.444 0,17%
BAHOVEC D.O.O. 3.402 0,16%
SAWAL D.O.O. 3.200 0,15%
BUH PAVEL 2.487 0,12%
INTERSVET D.O.O. 2.206 0,11%
VGP NOVO MESTO, D.D. 2.200 0,11%
KAD D.D. - REG - NEGLASOVALNE - 48 B. ČL 2.050 0,10%
METROTON D.O.O. 2.022 0,10%
UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT. - FIDUCIARNI 1.961 0,09%
ZORN OTMAR 1.921 0,09%
ELMONT BLED, D.D. 1.900 0,09%
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG (RBI) - 1.866 0,09%
REBOL FRANČIŠKA 1.571 0,08%
SAPPHIR D.O.O. 1.547 0,07%
EPAKTA, D.O.O. 1.534 0,07%
PRIMORSKI SKLADI, D.O.O., KOPER, PSP MOD 1.520 0,07%
KRAGELJ IGOR 1.478 0,07%
FERK JOŽEF 1.471 0,07%
PEZDIREC ZVONKO 1.464 0,07%
PREMK MARKO 1.426 0,07%
UNICREDIT BANK AUSTRIA AG - FIDUCIARNI 1.421 0,07%
Skupaj prvih 50 delničarjev 1.600.637 76,72%

Kontakt

mag. Barbara Jama Živalič