Lastniška struktura

Lastniška struktura družbe Petrol d.d., Ljubljana (prvih 10 delničarjev) se v prvem polletju leta 2023 glede na konec leta 2022 skoraj ni spremenila. Največji posamični delničar je Clearstream Banking SA – fid s 6.455.759 delnicami. Sledita pa mu Slovenski državni holding d.d. s 5.299.220 delnicami in Republika Slovenija s 4.513.980 delnicami. Med večjimi posamičnimi delničarji so še Kapitalska družba d.d., OTP Banka d.d. – client account - fid, Erste Group Bank AG - PBZ Croatia Osigur, Vizija Holding d.o.o., Vizija Holding Ena d.o.o. in Perspektiva FT d.o.o.

Na dan 30. 6. 2023 je bilo v lasti tujih pravnih in fizičnih oseb 12.570.633 delnic, kar predstavlja 30,1-odstotni delež lastništva. Število delničarjev se je z 21.203, kolikor jih je bilo konec leta 2022, do konca junija 2023 povečalo na 21.249.

Lastnih delnic družba Petrol d.d., Ljubljana v prvem polletju leta 2023 ni odkupovala. Na dan 30. 6. 2023 je bilo 614.460 lastnih delnic (vključno s 120.400 Petrolovimi delnicami Geoplina d.o.o. Ljubljana), oziroma 1,5 odstotka registriranega osnovnega kapitala.

Družba Petrol d.d., Ljubljana je 1. novembra 2022 izvedla razdelitev delnic PETG (v razmerju 1 : 20) v skladu s sklepom 34. skupščine delničarjev po začetku veljavnosti sklepa o spremembi statuta, in sicer z vpisom spremembe statuta v sodni register, korporacijskim dejanjem zamenjave ter predpisanimi postopki v centralnem registru vrednostnih papirjev pri KDD d.o.o. in Ljubljanski borzi, d.d., Ljubljana. Število delnic Petrola PETG se je z 2.086.301 povečalo na 41.726.020. Osnovni kapital družbe Petrol d.d., Ljubljana v višini 52.240.977,04 EUR je ostal nespremenjen.

 

Lastniška struktura Petrolovih delničarjev na dan 30. 06. 2023
lastniška struktrura graf
lastniška struktrura graf

30. 06. 2023 31. 12. 2022    
Slovenski državni holding, d.d. 5.299.220 (12,7 %) 5.299.220 (12,7 %)
Republika Slovenija 4.513.980 (10,8 %) 4.513.980 (10,8 %)
Kapitalska družba d.d. s skladi 3.640.189 (8,7 %) 3.642.789 (8,7 %)
Domači finančni investitorji in druge pravne osebe 6.026.643 (14,4 %) 5.906.011 (14,2 %)
Tuje pravne osebe 12.528.048 (30,0 %) 12.628.247 (30,3 %)
Fizične osebe (domače in tuje) 9.103.480 (21,8 %) 9.121.313 (21,9 %)
Lastne delnice 614.460 (1,5 %) 614.460 (1,5 %)
Skupaj 41.726.020 (100,0 %) 41.726.020 (100,0 %)
Prvih 50 delničarjev Petrola d.d., Ljubljana na dan 30. 06. 2023
Naziv Št. delnic Delež v %
CLEARSTREAM BANKING SA - FIDUCIARNI RAČU 6.455.759 15,47 %
SDH, D.D. 5.299.220 12,70 %
REPUBLIKA SLOVENIJA 4.513.980 10,82 %
KAPITALSKA DRUŽBA, D.D. 3.452.780 8,27 %
OTP BANKA D.D. - CLIENT ACCOUNT - FIDUCI 2.872.108 6,88 %
ERSTE GROUP BANK AG - PBZ CROATIA OSIGUR 1.707.944 4,09 %
VIZIJA HOLDING, D.O.O. 1.582.480 3,79 %
VIZIJA HOLDING ENA, D.O.O. 1.350.700 3,24 %
PERSPEKTIVA FT D.O.O. 725.240 1,74 %
PETROL D.D., LJUBLJANA 494.060 1,18 %
HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D. - FIDUCIAR 439.800 1,05 %
CGP, D.D. 414.920 0,99 %
INTERCAPITAL SECURITIES LTD. - FIDUCIARN 264.500 0,63 %
PUBLIKUM TREZOR D.O.O. 184.280 0,44 %
KRITNI SKLAD PRVEGA POKOJNINSKEGA SKLADA 144.956 0,35 %
KRITNI SKLAD ŽIVLJENJSKEGA CIKLA ZAJAMČE 140.920 0,34 %
ZAGREBAČKA BANKA D.D. - FIDUCIARNI RAČUN 136.720 0,33 %
GOLOB MARKO 130.000 0,31%
NLB SKLADI - SLOVENIJA MEŠANI 125.434 0,30 %
GEOPLIN D.O.O. LJUBLJANA 120.400 0,29 %
THE BANK OF NEW YORK MELLON - FIDUCIARNI 119.066 0,29 %
LP INVEST D.D. 117.084 0,28 %
TRIGLAV VZAJEMNI SKLADI - DELNIŠKI TRIGL 114.460 0,27 %
OTP BANKA D.D. - UCITS CLIENT ACCOUNT - 106.299 0,25 %
PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. - CLIENT ACC 96.500 0,23 %
GAŠPERLIN IZIDOR 92.700 0,22 %
BAHOVEC D.O.O. 68.100 0,16 %
SAWAL D.O.O. 64.000 0,15 %
BUH PAVEL 63.400 0,15 %
STATE STREET BANK AND TRUST - FIDUCIARNI 49.970 0,12 %
METROTON D.O.O. 45.000 0,11%
INTERSVET D.O.O. 44.120 0,11%
VGP NOVO MESTO, D.D. 41.000 0,10 %
GENERALI JUGOVZHODNA EVROPA, DELNIŠKI 40.550 0,10 %
KAD D.D. - REG - NEGLASOVALNE - 48 B. ČL 40.440 0,10 %
UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT. - FIDUCIARNI 39.220 0,09 %
ZORN OTMAR 38.420 0,09 %
ELMONT BLED, D.D. 38.000 0,09 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG (RBI) - 36.920 0,09 %
REBOL FRANČIŠKA 31.420 0,08 %
SAPPHIR D.O.O. 30.940 0,07 %
EPAKTA, D.O.O. 30.680 0,07 %
PRIMORSKI SKLADI, D.O.O., KOPER, PSP MOD 30.400 0,07 %
KRAGELJ IGOR 29.560 0,07 %
FERK JOŽEF 29.420 0,07 %
PEZDIREC ZVONKO 29.280 0,07 %
PREMK MARKO 28.520 0,07 %
UNICREDIT BANK AUSTRIA AG - FIDUCIARNI 28.420 0,07 %
KAPITALSKA DRUŽBA D.D. - SODPZ 27.080 0,06 %
VIZJAK ANDREJ 27.000 0,06 %
Skupaj prvih 50 delničarjev 32.134.170 77,00 %

Kontakt

mag. Barbara Jama Živalič