Poročila in ostali dokumenti

V letnih poročilih družbe Petrol so zajeti vsi pomembnejši poslovni dogodki leta, ključni vplivi na poslovanje, kazalniki poslovanja, ključne ugotovitve tistega leta in načrti za prihodnje leto. V njih boste našli tudi vse zahtevane računovodske izkaze, izkaze poslovnega izida, bilance stanja, izkaze finančnega izida, gibanja kapitala in podatke o delnici.

Trajnostno poročilo skupine Petrol 2018 v video obliki

Predvajaj

Kontakt

mag. Barbara Jama Živalič