Področja dela

V Petrolu gradimo kulturo sodelovanja in prevzemanja odgovornosti za svoje delo. S povezovanjem ustvarjamo napredek. Naša obljuba in smisel je skupaj izboljševati kakovost življenja.

Spoznajte organizacijo in področja dela v Petrolu:

Prodaja

Petrolov steber Prodaja obsega področja Prodaja končnim kupcem, Prodaja poslovnim strankam in javnemu sektorju ter Goriva in derivati. Sem se umeščajo tudi službe Razvoj fizičnih prodajnih mest, Trgovsko blago in storitve, Gastro ter Marketing in upravljanje uporabniške izkušnje.

Področje Podaja končnim kupcem (B2C) izvaja prodajne aktivnosti do končnih kupcev v maloprodajni mreži na ravni regije. Skrbijo za območne enote maloprodaje, organizacijo poslovanja in storitev prodajnih mest, mehanične delavnice, franšize in najeme prodajnih mest ter podpora strankam in prodajno-klicni center.

Področje Prodaja poslovnim strankam in javnemu sektorju (B2B, B2G) izvaja prodajne aktivnosti do pravnih oseb na ravni regije. Skrbijo za veleprodajo, prodajo energije in rešitev ter prodajo električne energije in zemeljskega plina.

V področju Goriva in derivati so odgovorni za razvoj in upravljanje produktnih skupin goriva, UNP in alternativni energenti ter veleprodajne kategorije. Njihovo delo obsega upravljanje vseh produktov, povezanih z naftnimi derivati.

V službi Razvoj fizičnih prodajnih mest skrbijo za razvoj projektov, s katerimi uvajamo novosti, ki se vežejo na sam proces maloprodaje ter tesno sodelujejo pri načrtovanju novih objektov in prenov.

V službi Trgovsko blago in storitve so odgovorni za razvoj in upravljanje produktnih skupin prehrana, neprehrana, avtopralnice, vstopnice in potovanja. V vseh prodajnih kanalih zagotavljajo tudi primerno izpostavljenost izdelkov, ki se definirajo preko floorplanov in planogramov.

V službi Gastro skrbijo za razvoj ponudbe Kave na poti, hrane in gostinskih storitev ter upravljanje barov v najemu.

V službi Marketing in upravljanje uporabniške izkušnje upravljajo podobo Petrolovih tržnih znamk, soustvarjajo izdelke in storitve ter komunicirajo Petrolovo ponudbo. Odgovorni so tudi za razvoj in upravljanje programa lojalnosti.

Energija, rešitve, logistika in operativno poslovanje

Petrolov steber Energija, rešitve, logistika in operativno poslovanje obsega področja Energija in rešitve, Logistika in Operativno poslovanje.

V področju Energija in rešitve so odgovorni za razvoj in upravljanje produktnih skupin energetske rešitve, proizvodnja energije, toplotni sistemi, energenti in mobilnost.

V področju Logistika skrbijo za razvoj in nadzor oskrbovalne verige, transportno logistiko ter celinska in pomorska naftna skladišča.

V področju Operativno poslovanje skrbijo za investicije in inženiring ter zagotavljanje obratovanja in vzdrževanje.

Nabava, kadri, procesi in splošne zadeve

Petrolov steber Nabava, kadri, procesi in splošne zadeve obsega področja Nabava in trgovanje z naftnimi derivati in energenti, Nabava trgovskega blaga in produktov za notranjo oskrbo ter Kadri, procesi in splošne zadeve.

Področje Nabava in trgovanje z naftnimi derivati in energenti skrbi za upravljanje analiz za nabavo ter trgovanje z naftnimi derivati in energenti ter nabavo in trgovanje z energenti.

Področje Nabava trgovskega blaga in produktov za notranjo oskrbo skrbi za operativno, projektno in strateško nabavo.

Področje Kadri, procesi in splošne zadeve skrbi za kadrovanje, izobraževanje in razvoj kadrov, nagrajevanje in kadrovske sisteme, upravljanje procesov, razvoj organizacije in splošne zadeve.

Finance, informacije in tveganja

Petrolov steber Finance, informacije in tveganja obsega področja Finance, Informatika in Zaledna pisarna. Sem se umeščajo tudi službe Upravljanje razvojnih potreb in projektov, Kontroling, Upravljanje tveganj, Poslovna inteligenca in Računovodstvo.

V področju Finance skrbijo za korporativne finance in zakladništvo.

V področju Informatika skrbijo za IT podporo poslovnim procesom, IT razvoj, IT infrastrukturo in operacije ter IT arhitekturo.

V področju Zaledna pisarna skrbijo za obračun energentov in storitev, izterjavo terjatev, spremljavo terjatev in obveznosti, plačilno finančne storitve, likvidiranje računov, evidentiranje zavarovanj in uveljavljanje škod.

V službi Upravljanje razvojnih potreb in projektov skrbijo za upravljanje in vodenje projektov, upravljanje razvojnih potreb ter pridobivanje sredstev sofinanciranja za projekte.

V službi Kontroling skrbijo za operativni in poslovni kontroling.

V službi Upravljanje tveganj skrbijo za spremljanje tveganj v skupini Petrol in svetujejo pri posodobitvi modelov spremljave tveganj.

V službi Poslovna inteligenca skrbijo za razvoj modelov in poročil ter napredno analitiko.

V službi Računovodstvo skrbijo za računovodsko poročanje, obračun davkov in dajatev, knjigovodstvo plač ter obračun poslovanja.

Uprava

Uprava združuje službe Kabinet uprave, Strategija, Trajnostni razvoj, kakovost in varnost, Pravne zadeve, Korporativna varnost in nadzor poslovanja ter Notranja revizija.

V službi Kabinet uprave se ukvarjajo z administrativnimi zadevami ter korporativnim komuniciranjem, ki skrbi za sponzorstva in donacije, medijsko pokrivanje delovanja Petrola ter interno komuniciranje.

V službi Strategija se ukvarjajo z izvajanjem strateških iniciativ Strategije skupine Petrol na področju krepitve jedra, pripravljenosti na prihodnost ter odlične uporabniške izkušnje.

V službi Trajnostni razvoj, kakovost in varnost se ukvarjajo s področji trajnostni razvoj, kakovost in okolje ter varnost. Sem se umešča tudi neodvisni akreditiran kemijski preskusni laboratorij.

V službi Pravne zadeve se ukvarjajo z upravljanjem sodnih postopkov, zmanjševanjem pravnih tveganj, ki jim je Petrol izpostavljen pri vsakodnevnem poslovanju ter za zagotavljanje pravne varnosti.

V službi Korporativna varnost in nadzor poslovanja se ukvarjajo z nadzorom preskrbovalne verige in ocenjevanjem prodajnih mest, nadzorom poslovanja ter korporativno varnostjo.

V službi Notranja revizija se ukvarjajo z vrednotenjem primernosti ter učinkovitosti sistema notranjih kontrol in neodvisnim presojanjem poslovnih procesov ter stanj.