Področja dela

V Petrolu gradimo kulturo sodelovanja in prevzemanja odgovornosti za svoje delo. S povezovanjem ustvarjamo napredek. Naša obljuba in smisel je skupaj izboljševati kakovost življenja.

Spoznajte organizacijo in področja dela v Petrolu:

Prodaja

Petrolovo področje Prodaja obsega sektorje Podpora strankam in prodajno kontaktni center, Upravljanje in prodaja naftnih derivatov, Razvoj in upravljanje prodajnih kanalov, Upravljanje blagovnih skupin, Trženje in Veleprodaja.

Sektor Podpora strankam in prodajno kontaktni center je razdeljen med dve lokaciji, in sicer Podpora strankam in prodajno kontaktni center za fizične osebe deluje v poslovni stavbi na Dunajski cesti v Ljubljani, za pravne osebe pa v poslovni stavbi na Zaloški cesti v Ljubljani. V prodajno kontaktni center se steka neposredna komunikacija s strankami. Tu skrbimo za direkten stik s strankami, ki nas kontaktirajo preko telefona, elektronske pošte, spletne strani, socialnih omrežij ali kako drugače. Nudimo podporo pisani paleti izdelkov in storitev. Podpora strankam in prodajnim kanalom na drugi strani poskrbi, da prodaja poteka nemoteno. To v praksi pomeni, da za stranke poskrbimo na pogodbenem delu za dobavo različnih energentov, kot so dobava električne energije, zemeljskega plina, utekočinjenega naftnega plina in daljinskega ogrevanja. V imenu stranke poskrbimo za celovito storitev zamenjave dobavitelja električne energije in zemeljskega plina. Poleg podpore energentom nudimo našim strankam tudi podporo plačilni in lojalnostni kartici.

Glavna vloga sektorja Upravljanje in prodaja naftnih derivatov je upravljanje vseh produktov povezanih z naftnimi derivati: pogonska goriva, avio goriva, črno blago, kemija, avtomotivi, industrijska maziva ter ostali energenti vključno z biomaso. Zaposleni v sektorju so odgovorni za razvoj, nabavo (razen goriv) in strokovno podporo pri prodaji v različnih prodajnih kanalih. Skrbijo tudi za kartično poslovanje in v sklopu podpore tudi za ustrezno izvedbo javnih razpisov.

V sektorju Razvoj in upravljanje prodajnih kanalov skrbimo za najpomembnejši cilj prodaje: učinkovito osvajanje novih kupcev ter povečanje obsega sodelovanja z obstoječimi kupci. V zasledovanju tega cilja razvijamo in krepimo nove ter inovativne poti, ki nam v sodobnem svetu pomagajo nagovoriti kupca, bodisi v živo bodisi na spletu, ter mu na pravem mestu ponuditi pravo ponudbo.

Sektor Upravljanje blagovnih skupin je odgovoren za razvoj, nabavo, prodajo trgovskega blaga in upravljanje prostora na prodajnih policah za vse prodajne kanale v Petrol d.d., Ljubljana, v Petrolovih odvisnih družbah pa nosi funkcijsko odgovornost. V Upravljanju blagovnih skupin skupaj z dobavitelji ustvarjamo večjo vrednost za kupca in njegovo zadovoljstvo ob hkratnem pospeševanju lastnih rezultatov in tudi rezultatov dobaviteljev. Upravljanje blagovnih skupin optimizira razpon izdelkov, oblikuje učinkovite promocije, vpeljuje nove izdelke in jih optimalno pozicionira, skrbi tudi za optimalne zaloge v vseh prodajnih kanalih. Prav tako v vseh prodajnih kanalih zagotavlja primerno izpostavljenost izdelkov, ki se definirajo preko floorplanov in planogramov. Glavna naloga je postaviti pravi izdelek ob pravem času, s pravo ceno, na pravo prodajno mesto. Vse to z namenom doprinosa v povečani vrednosti končni stranki in posledično k povečanju poslovnih rezultatov.

Sektor Trženje upravlja podobo Petrolovih tržnih znamk, soustvarja izdelke in storitve ter komunicira Petrolovo ponudbo. Za uporabnika razvijamo enostavno uporabniško izkušnjo, saj je prav mnenje strank tisto, ki naše izdelke in storitve ovrednoti ter jih postavi na zemljevid potrebnih sprememb. Z uporabniki tečemo na dolge proge; tako smo zasnovali tudi našo organizacijo, procese in tehnološke rešitve.

Sektor Veleprodaja se ukvarja s prodajo in širitvijo prodaje nafte ter proizvodov iz nafte, kot so energenti (KO-EL, UNP, biomasa, električna energija, ZP in ostalo) ter pogonska goriva (D-2, Bencini, Ad blue, plin, električna energija za pogon) preko veleprodaje in Petrol klub kartice na prodajna mesta Petrol. Prav tako se ukvarjamo s prodajo in širitvijo prodaje dodatnega asortimana (avtomaterial - avtoplašči, akumulatorji, avtokozmetika in ostalo), industrijskih maziv, avtomotivov (motorna, diferencialna in menjalniška olja, hladilne tekočine) in proizvodov kemične industrije (specialni bencini, parafini, topila in alkoholi in plastične mase) pravnim osebam B2B na slovenskem trgu ter ta program in dobre prakse prodaje širimo na ostale trge, kjer je Petrol prisoten s prodajnimi mesti.

Najbolj iskani profili so v podpori strankam in prodajno kontaktnem centru.

Upravljanje in razvoj prodajnih mest

Področje Upravljanje in razvoj prodajnih mest združuje Organizacijo in upravljanje prodajnih mest ter Razvoj prodajnih mest.

Sektor Organizacija in upravljanje prodajnega mesta izvaja številne aktivnosti v območnih enotah maloprodaje in na prodajnih mestih. Sektor se deli na tri ključna področja dela: Organizacija poslovanja prodajnih mest je osredotočena na učinkovito izvajanje predpisanih poslovnih procesov na prodajnih mestih; Organizacija storitev prodajnih mest je osredotočena na urejanje razmerij z zunanjimi pogodbenimi partnerji ter upravljanje s poslovnimi prostori; Franšiza in najem prodajnih mest pa skrbi za urejena razmerja z najemniki naših prodajnih mest. Delo vseh ključnih področij dela se prepleta na način, da zagotavljamo učinkovito in dobičkonosno prodajno mesto.

Sektor Razvoj prodajnih mest se deli na štiri ključna področja dela. Prvo skrbi za razvoj projektov, s katerimi uvajamo novosti, ki se vežejo na sam proces maloprodaje, drugo področje sektorja tesno sodeluje s sektorjem Investicije pri načrtovanju novih objektov in prenov. Potem je tukaj še ključno področje dela Fresh, ki skrbi za izboljšavo procesov in novosti v Fresh ponudbi. Četrto področje dela pa predstavlja maloprodaja na tujih trgih, kjer skrbimo za prenos dobre prakse na ostale trge in komunikacijo med njimi.

Najbolj iskani profili so: prodajalci, prodajalci za kulinariko, prodajalci energetskih rešitev in prodajni predstavniki.

Upravljanje energentov in energije

Področje Upravljanje energetov in energije sestavljata sektorja Razvoj in upravljanje energentov ter Trgovanje in nabava energentov.

Na ravni skupine Petrol smo regionalno pozicionirani kot eden večjih trgovcev električne energije, saj smo prisotni že na 21 trgih Evrope. Smo tudi največji trgovec z zemeljskim plinom v Sloveniji, na ravni skupine Petrol pa tudi s pomembno veliko prodajo na hrvaškem trgu.

Dnevne aktivnosti v Upravljanju energentov in energije sestavljajo kupovanje in prodajo električne energije ter čezmejne prenosne zmogljivosti od znotraj-dnevnega trga do terminskih pogodb, ki segajo do 3 leta vnaprej. Vsakodnevno pripravljamo urne napovedi cen za številne trge. Na podlagi urnih napovedi cen poteka optimiziranje pretokov med različnimi borzami po Evropi kot tudi odpiranje novih pozicij na terminskih produktih. Ostali del delovnih nalog obsega različna poročanja (carine, državne institucije), analitsko-traderske sestanke, priprava dokumentacije za različne razpise, registracije na TSO-jih, avkcijskih hišah, vzdrževanje kritij ter vzpostavljanje novih odnosov s partnerji. Prav tako skozi prodajo električne energije in plina kreiramo ustrezne prodajne produkte oziroma modele. Izdelujemo specifična analitična orodja za konkurenčno prednost pri trgovanju in prodaji ter upravljamo portfelj prodaje končnih odjemalcev.

Najbolj iskani profili so: osebe z ekonomskim znanjem in strokovnim znanjem na analitiki (matematika, fizika, IT, elektro).

Nabava in logistika

Področje Nabava in logistika se ukvarja z Naftnimi derivati in Logistiko.

Sektor Naftni derivati je razdeljen na dve ključni področji dela, in sicer na nabavo naftnih derivatov za celotno skupino Petrol ter prodajo naftnih derivatov na evropskih trgih. Nabavna služba je v prvi vrsti zadolžena za iskanje najustreznejših nabavnih virov, vzdrževanje dolgotrajnega stabilnega sodelovanja z uglednimi dobavitelji in primerne izvedbe logističnih premikov blaga.

Drugi sektor je Logistika, ki pokriva upravljanje, nadzor in načrtovanje preskrbovalnih verig v Petrolu od trenutka, ko naftni derivati ter kosovno blago vstopijo v Petrolov sistem. To vključuje celoten prevoz, prekladanje, skladiščenje, skrb za zaloge, povratno logistiko in še kaj. Naloga Logistike je, da vse blago pride do Petrolovih skladišč, prodajnih mest in veleprodajnih kupcev v pravem času in ob najmanjših možnih stroških.

Najbolj iskani profili so: skladiščniki in gasilci.

Ljudje, organizacija in sistemi

Področje Ljudje, organizacija in sistemi združuje sektorje Pravne zadeve, Splošna nabava, Ravnanje s človeškimi viri, Trajnostni razvoj, kakovost in varnost.

Sektor Pravne zadeve se ukvarja s širokim spektrom pravnih poslov. Glavne naloge sektorja so upravljanje s postopki pred sodišči in državnimi organi, zmanjševanje pravnih tveganj, ki jim je Petrol izpostavljen pri vsakodnevnem poslovanju ter zagotavljanje pravne varnosti.

V sektorju Splošna nabava so zadolženi za nabavo blaga in storitev za lastne potrebe v Petrolu d.d., Ljubljana. Nabava je centralizirana na nivoju podjetja in se deli na tri ključna področja dela. Razvoj in racionalizacija se ukvarja z raziskavo nabavnega trga, potencialnimi dobavitelji doma in v tujini ter posledično tudi z racionalizacijo poslovanja. Operativna nabava je področje dela, kjer se nabavniki z dobavitelji pogajajo o nabavnih pogojih in blago naročajo. Administrativna nabava pa potrjuje in likvidira vse račune, ki pridejo v podjetje kot posledica nabave blaga in storitev. Področje dela Upravljanje s poslovno nepotrebnimi nepremičninami se ukvarja z upravljanjem bodisi skozi najemna razmerja ali pa kot prodajni proces dezinvestiranja tistih nepremičnin, ki jih podjetje za svoje delovanje več ne potrebuje.

Sektor Trajnostni razvoj, kakovost in varnost (TRKV) združuje pet ključnih področij dela, in sicer Trajnostni razvoj, Kakovost in okolje, Varnost, Varovanje ter neodvisni akreditiran kemijski preskusni Laboratorij. Sektor TRKV je procesni skrbnik obvladovanja kakovosti blaga, storitev in sistemov. Sodeluje in razvija izdelke, interne storitve in tehnologije ter je skrbnik metodologije trajnostnega razvoja. Prav tako je nosilec procesa upravljanja skladnosti okoljske, požarne in kemijske varnosti, prevoza nevarnih snovi, varne rabe živil, varnosti in promocije zdravja pri delu ter varovanja oseb in premoženja.

Sektor Ravnanje s človeškimi viri sodelavcem ponuja mnoge priložnosti za ustvarjanje in razvoj. Sistem internega uvajanja pomaga k hitrejšemu in sistematičnemu osvajanju potrebnih znanj in veščin, sistem izobraževanja pa h gradnji kompetenc. Fleksibilna organizacijska struktura, možnost vključevanja v projektno delo in podajanje inovativnih predlogov omogočajo sodelovanje na mnogih področjih delovanja. Timske in individualne dosežke nagrajujemo na podlagi doseganja in preseganja ciljev. Organizacijska kultura temelji na timskem delu in skupnih vrednotah. Napredni kadrovski sistemi omogočajo prepoznavanje potencialov in talentov, interne mreže trenerjev, coachev in mentorjev pa pomagajo pri osebnem razvoju in strokovni rasti, podpirajo medgeneracijsko sodelovanje in vključevanje zaposlenih na vseh nivojih. Priznanje Ugleden delodajalec nam pomeni potrditev prepoznavanja odličnosti poslovanja in ravnanja z ljudmi, certifikat Družini prijazno podjetje in priznanje Starejšim prijazno podjetje pa potrjujeta razumevanje in naklonjenost k različnim pristopom do posameznih skupin sodelavcev v različnih življenjskih obdobjih. Aktivnosti Ravnanja s človeškimi viri podpirajo uresničevanje naše skupne zaveze – boljša kakovost življenja za vse.

Finance, informacije in tveganja

V področju Finance, informacije in tveganja pa se združujejo sektorji Finance, Kontroling, Zaledna pisarna, Upravljanje tveganj, Poslovna inteligenca, Računovodstvo.

Sektor Finance skrbi, da ima Petrol vedno dovolj denarja za poravnavo dospelih obveznosti. Zagotavlja ustrezno razmerje med dolgom in kapitalom, z valutnim in obrestnim tveganjem ter optimizira neto finančni izid. Vodi proces nakupov in prodaj podjetij. Je kontaktna točka za mednarodne bonitetne agencije, zlasti za S&P, ki je Petrolu podelila investicijsko bonitetno oceno BBB-.

Sektor Kontroling opravlja funkcijo operativnega in strateškega kontrolinga za skupino Petrol. Zagotavlja pravočasne in relevantne informacije o uspešnosti - ekonomiki poslovanja podjetja upravi družbe za namene poslovnega odločanja. Funkcija je centralizirana za celotno skupino Petrol. Znotraj sektorja delujeta dve ključni področji dela, in sicer Kontroling matične družbe in Kontroling odvisnih družb. Glavna področja dela kontrolinga so koordinacija procesa letnega planiranja in finančnega načrtovanja, zunanje ter notranje poročanje (upravi, nadzornemu svetu in ostali finančni javnosti), napovedovanje in ocenjevanje, kontroling investicijskih projektov, skrb za kontrolersko infrastrukturo ter strateško finančno načrtovanje in poročanje o izvajanju strategije. 

Sektor Zaledna pisarna je centralizirana podpora prodaji, nabavi in ostalim aktivnostim v Petrolu d.d., Ljubljana. S svojim delovanjem skrbi za evidentiranje dogodkov pod enotnimi pravili. V Zaledni pisarni se ukvarjajo z usklajevanjem stanj Petrolovih kupcev in dobaviteljev, vršijo izterjavo ter predsodno izterjavo, skrbijo za vsa prejeta finančna zavarovanja, evidentirajo blago in storitve, obračunavajo energente in vse ostale storitve (Petrol Klub Plačilna Kartica) ter so podpora trgovanju in financam.

Sektor Upravljanje tveganj je krovni center za spremljanje tveganj v skupini Petrol, ki ima vlogo koordinatorja med Odborom za tveganja ter ostalimi kolegiji in skrbniki ter svetuje pri posodobitvi modelov spremljave tveganj. Naš sektor tako pokriva kreditno tveganje (limiti naših kupcev) in tržno tveganje (odprta pozicija pri energentih, valutna pozicija, obrestna pozicija). V sodelovanju z drugimi sektorji pa se na krovni ravni vključujemo tudi v operativna in strateška tveganja. V našem sektorju smo ekonomisti, matematiki, elektrotehnik in kemik. Idealen kandidat za naše področje je radoveden proaktiven skeptik, ki ga zanima delovanje podjetja kot celote, saj le z dobrim razumevanjem poslovanja lahko kvalitetno upravljamo tveganja.

Sektor Poslovna inteligenca se ukvarja z analiziranjem večjih količin podatkov ter njihovo pretvorbo v smiselne in uporabne informacije. Ena od nalog poslovne inteligence je vzpostavitev analitičnega okolja, ki skozi napredno analitiko nudi vsem službam v podjetju možnost monetizacije oziroma unovčenja različnih podatkovnih virov, tako internih kot eksternih. Cilj sektorja Poslovna inteligenca je vzpostaviti okolje, kjer bodo informacije dnevno spreminjale Petrolov način dela. Da bomo lahko našim strankam zagotovili odlično uporabniško izkušnjo doma, na poti in pri poslovanju. 

Sektor Računovodstvo zagotavlja zanesljive in pravočasne podatke o poslovanju družbe notranjim ter zunanjim uporabnikom in nudi strokovno podporo poslovanju Skupine Petrol na področju davkov ter računovodskih standardov. Organizacija računovodstva skupine Petrol se deli na centralno raven (računovodstvo matične družbe), ki skrbi za skupne računovodske usmeritve skupine Petrol in njihovo enotno uporabo v vseh družbah ter ima funkcijo svetovalca odvisnim družbam in drugim področjem za davčna in računovodska vprašanja; ter na raven odvisne družbe (računovodja/računovodski oddelek v odvisni družbi). 

Najbolj iskani profili so: arhitekt, razvojnik, analitiki in koordinator za tržne raziskave v Poslovni inteligenci.

Investicije in tehnika

Področje Investicije in tehnika pokriva področja dela Tehnična nabava, Tehnologija in Investicije.

Področje Investicije in tehnika skrbi za izvajanje investicij, vzdrževanje objektov in za tehnični razvoj. Dejavni so v Sloveniji in v vseh državah na jugovzhodnih trgih, kjer je družba prisotna. Gradijo in prenavljajo prodajna mesta in skladišča naftnih derivatov, skrbijo za izvedbo posameznih energetskih projektov, kot so čistilne naprave, bioplinarne, sončne elektrarne, kogeneracijska postrojenja in posamezne energetske projekte v privatnem sektorju. Področje Investicije in tehnika sestavljajo trije sektorji: Investicije, Tehnologija in Tehnična nabava. Vsak sektor ima natančno določeno vlogo pri snovanju, zagotavljanju učinkovite izgradnje in obratovanja objektov v njihovi življenjski dobi ter uvajanju novih tehnologij in dobre tehniške prakse. 

Najbolj iskani profili so: inženirji in tehniki gradbene, strojne in elektro stroke ter arhitekti in geodeti.

Energetski in okoljski sistemi

Energetski in okoljski sistemi razvijajo Energetske in okoljske rešitve v javnem in komercialnem sektorju ter Energetske in okoljske rešitve v industriji in večstanovanjskih stavbah. V to področje spada tudi Proizvodnja elektrike iz obnovljivih virov energije ter Plinski sistemi in produkti.

V Petrolu prepoznavamo izzive in priložnosti na poti transformacije v nizkoogljično družbo. Področje Energetski in okoljski sistemi je področje z najhitrejšo rastjo v skupini Petrol, ki ponuja storitev pametnega upravljanja mest pri čemer zagotavlja upravljanje s petimi področji, ki so za mesta ključnega pomena. To so energija, objekti, infrastruktura, okolje in mobilnost. Znotraj področja se ukvarjajo s projekti celovite energetske sanacije javnih objektov, digitalizacije infrastrukture daljinskih ogrevanj in vodovodnih sistemov ter koncesije distribucije zemeljskega plina, na javnih razsvetljavah in čistilnih napravah. Ustvarjajo inovativne poslovne modele in rešitve za učinkovito rabo energije in vode v javnem, komercialnem sektorju, industriji in pri končnih odjemalcih – eden vidnejših je tehnično-informacijski sistem Tango, ki naročnikom omogoča hiter in stroškovno učinkovit prehod na pot digitalizacije. Strateško in premišljeno spodbujajo prehod k čistejšim energentom. Podpirajo investicije v razvoj omrežij daljinskih ogrevanj, javnih razsvetljav, zemeljskega plina, utekočinjenega naftnega plina ter celostne rešitve z izkoriščanjem obnovljivih virov energije, kot so geotermalna energija, lesna biomasa, sonce, voda. Izvajajo projekte energetske učinkovitosti v stavbah in industriji. 

Najbolj iskani profili so: elektrotehniki, strojniki, gradbeniki, informatiki, sistemski analitiki, podatkovni znanstveniki.

Inovativni poslovni modeli

Sektor Inovativni poslovni modeli spada pod področje Uprave.

Inovativni poslovni modeli spremljajo trende v svetu in razvijajo strateške projekte, med njimi vzpostavlja tehnološko platformo – tržnico vseh produktov in storitev, razvija poslovni model 'pametni dom', razvija rešitve za elektro mobilnost in pametno mobilnost ter rešitve za digitalizacijo prodajnih mest. Poleg tega sodeluje pri vzpostavitvi odprtega inoviranja, ki bo Petrolu s pomočjo ustreznih orodij, načina dela na razvojnih projektih ter vključevanja različnih notranjih in zunanjih deležnikov, omogočal hitro in učinkovito obdelavo idej oziroma poslovnih modelov ter njihovo izvedbo.

Najbolj iskani profili so: vodje razvojnih projektov, strokovni sodelavci za delo na razvojnih projektih, poslovni analitiki, produktni vodje digitalnih aplikacij, tržniki storitev mobilnosti.

Informatika

Sektor Informatika spada pod področje Uprave.

IT rešitve so vpletene v skoraj vse poslovne modele in koncepte Petrola. V vlogi strateške podpore v sektorju Informatika izbirajo tehnologije in platforme, na katerih Petrol gradi nove rešitve, spremljajo trende ter dogajanje v svetu in na osnovi tega predlagajo ter pomagajo sprejemati dobre odločitve. V nekaterih primerih je Informatika tudi v vlogi snovalca idej in rešitev. Zelo pomembna je tudi razvojna vloga, saj so v Informatiki vpleteni v vse strateške projekte družbe, kjer so odgovorni za implementacijo IT rešitev. Tukaj je še podporna vloga, kjer skrbijo za operativno delovanje celotnega informacijskega sistema Petrola. Prvi nivo podpore nudi ekipa CPU (Center za pomoč uporabnikom), ki je na voljo vsem zaposlenim 24/7, kot drugi nivo pa se po potrebi vključujejo ostali strokovnjaki, ki imajo največ specifičnega znanja na tem področju, kjer je potrebno ukrepanje.

Najbolj iskani profili so: razvijalci, SAP specialisti, poslovni analitiki, arhitekti, sistemski inženirji in strokovnjaki za informacijsko varnost.

Notranja revizija

Obseg dela službe Notranja revizija je preizkušanje in vrednotenje primernosti ter učinkovitosti sistema notranjih kontrol in neodvisno presojanje poslovnih procesov ter stanj. Notranja revizija deluje preventivno, s ciljem izboljšati urejenost poslovnih procesov tako, da je upravljanje s tveganji kontrolirano in da je vrednost tveganja takšna, da ne ogroža poslovanja Petrola.

Korporativni nadzor poslovanja in preiskave

Korporativni nadzor poslovanja in preiskave je samostojen, strokoven in neodvisen sektor v skupini Petrol, ki je neposredno podrejen predsedniku Uprave. Sektor tvorijo tri ključna področja dela, ki pa se med seboj vsebinsko dopolnjujejo. Ta ključna področja dela so naslednja: Nadzor preskrbovalne verige, Nadzor poslovanja in preiskave ter Ocenjevanje prodajnih mest.

Korporativno komuniciranje

Sektor Korporativno komuniciranje spada pod področje Uprave.

Sektor Korporativno komuniciranje skrbi za sponzorstva in donacije, korporativno identiteto, korporativne dogodke in protokol, medijsko pokrivanje delovanja Petrola, interno komuniciranje. So podpora v gradnji korporacijske kulture, večajo fokus na ustvarjalnosti zaposlenih, krepijo aktivnosti na vključenosti in raznolikosti zaposlenih.

Najbolj iskani profili so: družboslovne in humanistične vede.