Petrolov kodeks ravnanja in vrednote

Energija našega ravnanja je kodeks ravnanja v družbi Petrol. Petrolov kodeks je nabor pravil, standardov obnašanja in pričakovanih ravnanj. Določa, kako v podjetju delujemo, ter nas usmerja vedno in povsod. Standardi, zapisani v kodeksu, v družbi Petrol že veljajo in jih tudi že izvajamo.

Energija našega ravnanja pripoveduje, kaj je dobra praksa v naši družbi, kako delujemo v svojem vsakodnevnem delovnem okolju. Kodeks je prilagojen času, ki ga živimo. Njegov namen ni prepovedovati in sankcionirati, temveč predlagati in svetovati. Petrolov kodeks ravnanja sta potrdila tudi Sindikat delavcev skupine Petrol ter Svet delavcev, kar mu daje še večjo vrednost in pomen.

Energija našega ravnanja služi kot pripomoček pri vsakodnevnem ravnanju in zaposlenim pomaga, da se izognejo situacijam, ko bi kršili zakonodajo, povzročili škodo podjetju ali drugače škodili njegovemu ugledu.

Ni nam vseeno

Ravnamo kot je prav. V Petrolu skrbimo za nenehno nadgrajevanje našega ravnanja v izvajanju korporativne integritete. Ker nam ni vseeno. Petrol d.d., Ljubljana je podpisnik Slovenskih smernic korporativne integritete. S podpisom navedenih smernic je zavezan k implementaciji skupine ukrepov, ki povečujejo transparentnost poslovanja in zagotavljajo visoke etične standarde v družbi. Ena od zavez je tudi imenovanje pooblaščencev korporativne integritete, katerih odgovornost in naloga je zagotavljati uporabo najsodobnejših metod in poklicnih ter etičnih standardov. Pri prepoznavanju in vrednotenju tveganj uporabljajo različne vire za zbiranje informacij in različne tehnike dela. Posebno pozornost namenjajo ustreznosti izvajanja postopkov in s svojimi ugotovitvami, predlogi in priporočili za odpravo tveganj oziroma nepravilnosti, popolno in pravočasno seznanjajo organe vodenja in nadzora. Hkrati pa tudi vzpostavljajo mehanizem sistematičnega in neodvisnega nadzora nad izvajanjem, pravilnostjo in učinkovitostjo ukrepov pri obvladovanju tveganj za korporativno integriteto.

 

Pooblaščenci Petrola

Nina Bizjak, vodja službe Skladnost poslovanja

Nina Bizjak se je po zaključku prava na Pravni fakulteti na Univerzi v Ljubljani leta 2006 kot pravnica zaposlila v podjetju Ilirika turizem d.o.o. in nato napredovala v vodjo pravno-kadrovske službe. Z združitvijo poslovanja je januarja 2009 prevzela tudi vodenje pravnih zadev v družbi Kompas d.d.. Julija 2009 je sprejela izziv pravnice v podjetju Spar Slovenija, kjer je vodila vse delovnopravne postopke s pravno podporo in svetovanjem v zvezi z delojemalci, na področju varstva osebnih podatkov, delovnih procesov, internih aktov glede na zahteve delovnopravne zakonodaje, delovnopravne postopke in spore. Leta 2012 je opravila pravniški državni izpit. Hkrati je med leti 2011 in 2018 izvajala seminarje s področja delovnopravne zakonodaje na TZO, CPOEF, itd. Leta 2018 je postala vodja skladnosti poslovanja v Petrolu. Je članica delovnih skupin in projektov, ki se ukvarjajo s postavitvijo sistema korporativne integritete.

Boštjan Trstenjak, direktor Korporativnega nadzora poslovanja in preiskav

V družbi Petrol d.d., Ljubljana je zaposlen od leta 1990. Pred tem je opravljal delo nadzornika poslovanja in prodajalca na prodajnem mestu. V zadnjih 6 letih je iz majhne službe znotraj Maloprodaje, razvil močno samostojno in neodvisno OE Korporativni nadzor poslovanja in preiskave, ki pokriva celotno poslovanje Skupine Petrol. Glavna tri področje, ki jih pokriva OE Korporativni nadzor poslovanja in preiskave so: Nadzor poslovanja in preiskave, Nadzor preskrbovalne verige in Ocenjevanje kakovosti poslovanja prodajnih mest. V obdobju med letom 2010 in 2013 je opravljal funkcijo predsednika Sveta delavcev Petrol d.d., Ljubljana ter bil eden od treh predstavnikov zaposlenih v nadzornem svetu družbe Petrol d.d, Ljubljana. V okviru nadzornega sveta je bil imenovan tudi v Revizijsko komisijo. Je član različnih delovnih skupin in projektov, ki se ukvarjajo z različnimi tveganji in prevarami.

Boštjan Trstenjak

Družba Petrol je podpisnik Slovenskih smernic korporativne integritete. Če imate vprašanje kako ravnati prav ali če vas nekaj zmoti v poslovanju Petrola, se lahko obrnete na Petrolove pooblaščence. Če zaznate sum resne kršitve, lahko nepravilnost prijavite pooblaščencem (kodeks@petrol.si), na neodvisno anonimno zunanjo spletno linijo Ni nam vseeno ali na telefonskro linijo 080 13 95.Prijavi nepravilnosti - prijava zunanji neodvisni družbi Deloitte d.o.o.

 

modra številka