Spregovori

Če zaznate neetično delovanje in želite izpostaviti nepravilnosti, ki se dogajajo v Petrolu, lahko tukaj varno podate anonimno prijavo.

Prijavi nepravilnost

Petrolov kodeks ravnanja in vrednote

Energija našega ravnanja je kodeks ravnanja v družbi Petrol. Petrolov kodeks je nabor pravil, standardov obnašanja in pričakovanih ravnanj. Določa, kako v podjetju delujemo, ter nas usmerja vedno in povsod. Standardi, zapisani v kodeksu, v družbi Petrol že veljajo in jih tudi že izvajamo.

Energija našega ravnanja pripoveduje, kaj je dobra praksa v naši družbi, kako delujemo v svojem vsakodnevnem delovnem okolju. Kodeks je prilagojen času, ki ga živimo. Njegov namen ni prepovedovati in sankcionirati, temveč predlagati in svetovati. Petrolov kodeks ravnanja sta potrdila tudi Sindikat delavcev skupine Petrol ter Svet delavcev, kar mu daje še večjo vrednost in pomen.

Energija našega ravnanja služi kot pripomoček pri vsakodnevnem ravnanju in zaposlenim pomaga, da se izognejo situacijam, ko bi kršili zakonodajo, povzročili škodo podjetju ali drugače škodili njegovemu ugledu.


Ni nam vseeno

Ravnamo kot je prav. V Petrolu skrbimo za nenehno nadgrajevanje našega ravnanja v izvajanju korporativne integritete. Ker nam ni vseeno. Petrol d.d., Ljubljana je podpisnik Slovenskih smernic korporativne integritete. S podpisom navedenih smernic je zavezan k implementaciji skupine ukrepov, ki povečujejo transparentnost poslovanja in zagotavljajo visoke etične standarde v družbi. Ena od zavez je tudi imenovanje pooblaščencev korporativne integritete, katerih odgovornost in naloga je zagotavljati uporabo najsodobnejših metod in poklicnih ter etičnih standardov. Pri prepoznavanju in vrednotenju tveganj uporabljajo različne vire za zbiranje informacij in različne tehnike dela. Posebno pozornost namenjajo ustreznosti izvajanja postopkov in s svojimi ugotovitvami, predlogi in priporočili za odpravo tveganj oziroma nepravilnosti, popolno in pravočasno seznanjajo organe vodenja in nadzora. Hkrati pa tudi vzpostavljajo mehanizem sistematičnega in neodvisnega nadzora nad izvajanjem, pravilnostjo in učinkovitostjo ukrepov pri obvladovanju tveganj za korporativno integriteto.


 

Spregovori

Družba Petrol je podpisnik Slovenskih smernic korporativne integritete. Če imate vprašanje kako ravnati prav ali če vas nekaj zmoti v poslovanju Petrola, se lahko obrnete na Petrolove pooblaščence.

Če zaznate sum resne kršitve, lahko nepravilnost prijavite:

Pooblaščenci Petrola

Nina Bizjak, direktorica službe Kabinet uprave

Nina Bizjak se je po zaključku prava na Pravni fakulteti na Univerzi v Ljubljani leta 2006 kot pravnica zaposlila v podjetju Ilirika turizem d.o.o. in nato napredovala v vodjo pravno-kadrovske službe. Z združitvijo poslovanja je januarja 2009 prevzela tudi vodenje pravnih zadev v družbi Kompas d.d.. Julija 2009 je sprejela izziv pravnice v podjetju Spar Slovenija, kjer je vodila vse delovnopravne postopke s pravno podporo in svetovanjem v zvezi z delojemalci, na področju varstva osebnih podatkov, delovnih procesov, internih aktov glede na zahteve delovnopravne zakonodaje, delovnopravne postopke in spore. Leta 2012 je opravila pravniški državni izpit. Hkrati je med leti 2011 in 2018 izvajala seminarje s področja delovnopravne zakonodaje na TZO, CPOEF, itd. Leta 2018 je postala vodja skladnosti poslovanja v Petrolu, januarja 2021 pa je prevzela vodenje Kabineta uprave. Je članica delovnih skupin in projektov, ki se ukvarjajo s postavitvijo sistema korporativne integritete; je pooblaščenka za varstvo osebnih podatkov, za korporativno integriteto in za preprečevanje mobinga.

Franc Pavlin, direktor službe Korporativna varnost in nadzor poslovanja

Franc Pavlin je usposobljen preiskovalec organiziranega kriminala na mednarodni ravni in ima znanja s področja preprečevanja korupcij. Karierno pot je začel graditi leta 1989, ko se je kot policist zaposlil na Policijski postaji Ljubljana center. Po sedmih letih je delo policista zamenjal za delo kriminalista na področju preprečevanja ekstremnega nasilja in terorizma v Policijski upravi Ljubljana. Leta 2004 je diplomiral iz varstvoslovja na Fakulteti za varnostne vede in leto dni kasneje na Policijski upravi Ljubljana prevzel vodenje skupine za korupcijo v Oddelku za gospodarski kriminal. Leta 2007 je bil premeščen na Generalno policijsko upravo, kjer je prevzel vodenje Sektorja za notranje preiskave in integriteto. Leta 2013 je na Fakulteti za varnostne vede opravil tudi specialističen študij policijskega managementa. Franc Pavlin je 7. septembra 2020 v Petrolu prevzel vodenje službe Korporativna varnost in nadzor poslovanja. Od 1. 10. 2021 pa je v družbi Petrol d.d., Ljubljana tudi pooblaščenec za korporativno integriteto.