Nadzorni svet potrdil Letno poročilo skupine Petrol in družbe Petrol d.d, Ljubljana za leto 2017

Ljubljana, 6. marec 2018 - Nadzorni svet družbe Petrol d.d., Ljubljana, je na 10. seji, dne 6. marca 2018, obravnaval in potrdil revidirano Letno poročilo skupine Petrol in družbe Petrol d.d., Ljubljana, za leto 2017. Poslovanje skupine Petrol je bilo zelo uspešno.

Poslovanje skupine Petrol v letu 2017 je bilo zelo uspešno na obeh glavnih področjih poslovanja, na področju energetike in področju trgovine. Energetika sodi med najzahtevnejše gospodarske panoge in je osnova industrije in transporta. Na poslovanje energetskih podjetij odločilno vplivajo tako svetovne gospodarske razmere, ki se odražajo v cenah energentov, kot gospodarske razmere na prodajnih trgih. Med pomembne dejavnike sodijo tudi ukrepi, s katerimi države regulirajo cene in trg energentov. Z odločno organiziranostjo in aktivno politiko upravljanja tveganj se ustrezno odzivamo na razmere v panogi. Slovenija in Hrvaška, ki sta Petrolova glavna prodajna trga, sta v letu 2017 zabeležili gospodarsko rast. Trgovina je v zadnjih letih priča naglemu razvoju, ki zajema močno digitalizacijo prodajnih poti in izjemno informiranost kupcev. Z izvajanjem strateških projektov trendom uspešno sledimo tudi v skupini Petrol.

Skupina Petrol je v letu 2017 ustvarila prihodke od prodaje v višini 4,5 mrd EUR, kar je 17 % več kot v letu 2016. Poslovni izid iz poslovanja je znašal 112,2 mio EUR, kar je 13 % več kot v letu 2016. EBITDA je znašal 159,6 mio EUR, kar je 11 % več kot v letu 2016. Čisti poslovni izid je bil dosežen v višini 81,1 mio EUR, kar je 12 % več kot v letu 2016.

Skupina Petrol je v letu 2017 prodala 3,4 mio ton proizvodov iz nafte, kar je 5 % več kot v letu 2016. Prihodki od prodaje trgovskega blaga so znašali 538,3 mio EUR, kar je 7 % več kot v letu 2016. Število bencinskih servisov je ob koncu leta 2017 znašalo 495, od tega 317 v Sloveniji, 106 na Hrvaškem, 38 v Bosni in Hercegovini, 12 v Srbiji, 11 v Črni gori in 11 na Kosovu. Skupina Petrol je v letu 2017 prodala tudi 1,3 TWh zemeljskega plina, 151,0 tisoč ton utekočinjenega naftnega plina, 21,0 TWh električne energije in 140,8 tisoč MWh toplotne energije.

Nada Drobne Popović
predsednica nadzornega sveta

Tomaž Berločnik
predsednik uprave

Priponke
Datum

7.3.2018 0:00

* * *