Občina Postojna in družba Petrol d.d., Ljubljana sta podpisali pogodbo za energetsko prenovo javnih stavb in razsvetljave v lasti Občine Postojna

Postojna, 15.6.2018 Z današnjim podpisom koncesijskih pogodb med Občino Postojna in družbo Petrol d.d., Ljubljana je bilo sklenjeno javno-zasebno partnerstvo za izvedbo energetske prenove javnih stavb in javne razsvetljave v lasti Občine Postojna.

V decembru 2016 je Občina Postojna objavila javni razpis z naslovom »ENERGETSKA SANACIJA OBJEKTOV IN INFRASTRUKTURE OBČINE POSTOJNA«. Postopek konkurenčnega dialoga je potekal od aprila 2017 in se končal z izborom ponudnika Petrol d.d., Ljubljana, v februarju 2018. Občina Slovenska Bistrica se je prijavila na razpis za kohezijska sredstva v začetku marca 2018, sklep o odobritvi nepovratnih sredstev je bil s strani MZI-ja izdan v maju 2018.

Projekt je pripravljen in bo izveden v skladu z določili Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020, Ministrstva za infrastrukturo ter vključuje kohezijska sredstva iz finančne perspektive 2014-2020.

Projekt energetske prenove javnih objektov občine Postojna bo izveden po principu javno zasebnega partnerstva (JZP) v 15 letnem koncesijskem obdobju. Prek energetskega pogodbeništva bo celovito ali delno obnovljenih 11 objektov ter prenovljena javna razsvetljava, celotna naložba znaša 3,46 milijona EUR brez DDV.

Občina Postojna na področju učinkovite rabe energije izvaja projekt energetske prenove občinskih stavb, ki se izvaja po modelu javno-zasebnega partnerstva. Zasebni partner investira v energetsko prenovo objekta in zagotavlja določene prihranke ob enakem ali višjem udobju v prostorih, javni partner pa ga s temi prihranki v pogodbeni dobi poplača. Po poteku pogodbenega obdobja vsi prihranki pri stroških za oskrbo z energijo ostanejo javnemu partnerju. Zasebni partner bo v času trajanja 15-letne koncesije zagotovil tudi upravljanje in vzdrževanje novo vgrajenih oziroma saniranih energetskih naprav ter sistemov.

Za pokrivanje skupne investicije bo Petrol zagotovil minimalno 52,5%, kohezijskih sredstev je predvidenih do 33,6%, preostalih 13,9% pa bo zagotovila občina Postojna. Skupni zajamčeni letni prihranek toplotne in električne energije znaša 1.660 MWh ali 253.000 EUR letno (brez DDV), kar pomeni tudi zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov v višini 694 ton CO2 letno, kar je enako ekvivalentu 77 hektarjev gozda pri akumulaciji toplogrednih plinov

V sklopu projekta je energetska prenova razdeljena na tri sklope:

  • celovito energetsko prenovo 7 objektov (Občinska stavba, Vrtec Postojna Enota Pastirček, Vrtec Postojna Enota Zmajček, OŠ Antona Globočnika Postojna matična šola, OŠ Antona Globočnika POŠ Bukovje, OŠ Miroslava Vilharja Postojna matična šola ter Telovadnica OŠ Prestranek),
  • delno energetsko prenovo 4 objektov (Kulturni dom Postojna, Knjižnica Bena Župančiča Postojna, Notranjski muzej Postojna ter Zdravstveni dom dr. Franca Ambrožiča Postojna ) ter
  • energetsko prenovo javne razsvetljave Občine Postojna.

Pri celovitih energetskih prenovo se bodo izvedli ukrepi prenove fasad, menjava oken in vrat, vgradnja dodatne toplotne izolacije stropov, vgradnja termostatskih ventilov, prenova ogrevalnih virov, vgradnja visokoučinkovitih klimatskih naprav za prezračevanje objektov, sanacije sistemov notranje razsvetljave, vgradnja sistemov za energetsko upravljanje objektov ter menjava cestnih svetilk javne razsvetljave.

Skupna investicijska vrednost projekta energetske prenove znaša 3,46 milijonov EUR, od tega bo Petrol investiral 1.817.851 EUR, občina 481.945 EUR, odobrenih pa je tudi že 1.161.645 EUR nepovratnih kohezijskih sredstev v ta namen. Vsi zneski so brez DDV.

Investicije vseh treh sklopov se bodo skladno s terminskim planom zaključile v jesenskih mesecih, ko bo zasebni partner pričel z upravljanjem vseh enajstih objektov ter javne razsvetljave.

Datum

20.6.2018 0:00

* * *