Občine Kidričevo, Poljčane, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Trnovska vas in konzorcij družb Petrol d.d., Ljubljana, Slovenska energetska družba d.d., Ljubljana in Plistor, poslovni inženiring d.o.o podpisali pogodbo za energetsko prenovo javnih stavb

Ljubljana, 7. 6. 2018 S podpisom pogodb med občinami Kidričevo, Poljčane, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Trnovska vas in konzorcijem družb PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana in PLISTOR, poslovni inženiring, d.o.o je bilo danes, dne 7.6.2018, ob 11 h na Občini Kidričevo, sklenjeno javno-zasebno partnerstvo za izvedbo energetske prenove stavb v lasti navedenih občin.

Projekt je pripravljen in bo izveden v skladu z določili programa Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020, Ministrstva za infrastrukturo ter vključuje kohezijska sredstva iz finančne perspektive 2014-2020.

Preko energetskega pogodbeništva bo celovito energetsko prenovljenih 5 objektov. Celotna naložba v obnovo teh objektov je vredna 1,836 milijona evrov brez DDV.

Občine Kidričevo, Poljčane, Sveta Trojica v Slovenskih goricah in Trnovska vas, na področju učinkovite rabe energije izvajajo projekt energetske prenove občinskih stavb, ki se izvaja po modelu javno-zasebnega partnerstva. Zasebni partner investira v energetsko prenovo objekta in zagotavlja določene prihranke ob enakem ali višjem udobju v prostorih, javni partner pa ga s temi prihranki v pogodbeni dobi poplača. Po poteku pogodbenega obdobja vsi prihranki pri stroških za oskrbo z energijo ostanejo javnemu parterju. Zasebni partner bo v času trajanja 15-letne koncesije zagotovil tudi upravljanje in vzdrževanje novo vgrajenih oziroma saniranih energetskih naprav ter sistemov.

V sodelovanju s konzorcijem družb PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana in PLISTOR, poslovni inženiring, d.o.o., bodo občine Kidričevo, Poljčane, Sveta Trojica v Slovenskih goricah in Trnovska vas, v sklopu celovite energetske prenove izboljšale energetsko učinkovitost v 5 javnih objektih.

Objekti, ki se bodo celovito energetsko sanirali, so: OŠ Cirkovce, OŠ Kajetana Koviča Poljčane, OŠ in vrtec Sveta Trojica, Poslovna stavba Sveta Trojica in OŠ Destrnik-PŠ Trnovska vas.

Pri celovitih energetskih prenovah se bodo izvedli ukrepi toplotne izolacije fasad, zamenjave stavbnega pohištva, izolacije stropov neogrevanih podstrešij, vgradnja termostatskih ventilov, vgradnja ali prenova učinkovitih prezračevalnih sistemov, prenova kotlovnic in toplotnih postaj, vgradnja toplotnih črpalk, sanacije sistemov notranje razsvetljave, vgradnja sistema za energetsko upravljanje.

Za pokrivanje investicije bo zasebnik zagotovil minimalno 50,1 % sredstev, do 37,46 % predstavljajo sredstva iz kohezijskih skladov,12,44 % zagotovijo občine Kidričevo, Poljčane, Sveta Trojica v Slovenskih goricah in Trnovska vas. Za celovito energetsko prenovo objektov so predvidena sredstva kohezije v višini 40 %. Skupni zajamčeni letni prihranek toplotne in električne energije znaša 129.524 EUR (brez DDV) letno, kar pomeni tudi zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov v višini 238,23 ton CO2 letno kar je enako ekvivalentu 27 hektarjev gozda pri akumulaciji toplogrednih plinov.

Celotna investicija prenove znaša 1,836 milijona evrov, pri čemer zasebni partner (konzorcij družb PETROL d.d. in PLISTOR d.o.o.) investira 920.057,28 evrov, 687.970,26 evrov so pričakovana evropska kohezijska sredstva, delež občin pa znaša 228.414,14 € evrov. Vsi zneski so brez DDV.

Terminski načrt projekta je zastavljen na način, da bo po potrditvi projektne dokumentacije in uvedbi v delo, zasebni partner začel izvajanje investicij na večini objektov že julija 2018, zaključek izvedbenih del je predviden v roku 4 - 5 mesecev.

Datum

20.6.2018 0:00

* * *