Preprečevanje večjih nesreč

Na področju preprečevanja večjih nesreč in zmanjševanja njihovih posledic v okviru sistema obvladovanja varnosti so se v letu 2017 na obratih manjšega in večjega tveganja za okolje izvajale aktivnosti, opredeljene v zasnovah zmanjšanja tveganja za okolje in v varnostnih poročilih ter načrtih zaščite in reševanja. V letu 2017 so se v skladu z zakonskimi zahtevami za vse obrate manjšega in večjega tveganja za okolje izvajale aktivnosti v okviru pridobljenih okoljevarstvenih dovoljenj.

Zelo pomemben varnostni vidik v Petrolu predstavljata tudi požarna varnost in protieksplozijska zaščita. Zagotavljata se tako z vidika zakonsko predpisanih ukrepov kot tudi s preventivnimi varnostnimi ukrepi, s katerimi se zagotavlja nemoteno poslovanje ter zavarovanje ljudi in premoženja. V skladu z načrtom zaščite in reševanja so bile v sklopu meseca požarne varnosti (mesec oktober) v družbi Petrol organizirane gasilske vaje in vaje evakuacije zaposlenih iz poslovnih stavb pri vseh skladiščih goriv.

Datum

1.4.2018 7:40

* * *