S pametnimi rešitvami do učinkovitega upravljanja z vodo

Pravica do zdrave in varne pitne vode je temeljna pravica vsakega človeka, zato z vodo pametno in učinkovito upravljamo. Vodilo razvoja družbe Petrol je celovita energetska oskrba, s poudarkom na učinkoviti rabi energije in odgovornem ravnanju z viri. V mestih zagotavljamo učinkovito, dostopno in trajno oskrbo z zdravstveno ustrezno pitno vodo in omogočamo kakovost na celotni distribucijski poti s celovitimi rešitvami DISNet-WS (Digital Intelligent Smart Networks – Water Systems). Skrbno in učinkovito upravljamo s komunalnimi odpadnimi vodami. Poleg tega skrbimo za gospodarno rabo industrijske odpadne vode in vračanje v ponovno uporabo, saj to poleg ugodnih vplivov na okolje ustvarja tudi konkurenčne prednosti.

V Sloveniji letno načrpamo več kot 170 mio m³ pitne vode, na poti do uporabnika pa se jo izgubi skoraj 47 mio m³, kar predstavlja velike finančne izgube. S storitvijo DISNet-WS, ki učinkovito upravlja z neobračunanimi količinami vode in nadzoruje vodne izgube, se temu lahko izognete, hkrati pa poskrbite še za:
• optimalno oskrbo s pitno vodo pri najnižjih obratovalnih stroških,
• optimizacijo stroškov proizvodnje in distribucije vode,
• trajnosten in učinkovit razvoj oskrbe s pitno vodo in
• učinkovito vodenje distribucije pitne vode in vzdrževanja distribucijskega omrežja.

Celovite rešitve DISNet-WS se danes izvajajo že v 79 občinah, med katerimi je tudi Mestna občina Kranj.

Količina izgubljene vode je bila na začetku projekta približno 42-odstotna, s Petrolovo storitvijo pa se je do danes znižala na 34 %.

Ključni dosežki:
• vzpostavitev sodobnega centra upravljanja in implementacija sodobnega informacijskega sistema za upravljanje v realnem času,
• vzpostavitev učinkovitega in celovitega nadzora nad obratovanjem vodovodnega omrežja,
• zmanjšanje vodnih izgub, stroškov porabljene energije in stroškov vzdrževanja,
• spremljanje in izboljšanje kakovosti pitne vode za vse uporabnike.

Pametno upravljanje
Upravljanje vodovodnega sistema je v Petrolu podprto s sodobnimi informacijskimi rešitvami za gospodarno načrtovanje razvoja obstoječega vodovodnega sistema. Za to poskrbimo s svojo sodobno informacijsko rešitvijo, produktom TANGO, ki je odprta agregacijska platforma. TANGO omogoča gospodarno načrtovanje, učinkovit nadzor in učinkovito upravljanje v realnem času. Predstavlja orodje za poslovno analitiko in umetno inteligenco in na enem mestu združuje vse podatke iz različnih virov.

Zmanjšujemo vplive na okolje
V Petrolu se zavedamo, da imajo komunalne odpadne vode velik vpliv na kakovost vodnih virov, zato skrbimo za gospodarno rabo pitne, sanitarne in tehnološke vode. Gradimo in upravljamo čistilne naprave za čiščenje odpadnih industrijskih in komunalnih voda. Mestom in regijam omogočamo izvedbo optimalne investicije v celotni življenjski dobi čistilne naprave po modelu javno-zasebnega partnerstva. V letu 2018 smo na 4 komunalnih čistilnih napravah v okviru opravljanja javne službe čiščenja komunalnih odpadnih voda očistili 5,6 mio. m3 komunalnih odpadnih vod. Odpadno vodo očistimo in razbremenimo onesnažil do te mere, da je primerna za izpust v okolje. Pri industrijski odpadni vodi upravljamo tako zaprte kot odprte industrijske kroge in krožno gospodarimo z industrijsko vodo.

Prispevamo k prehodu v nizkoogljično družbo
Učinkovito upravljanje z viri, izboljševanje energetske učinkovitosti in celovite energetske rešitve na področju energije, infrastrukture, stavb, vodnega kroga in mobilnosti so gradniki prehoda v nizkoogljično družbo. V Petrolu se zavedamo, da imamo samo en planet, ki ga želimo ohraniti tudi za prihodnje generacije. Zato želimo s svojimi rešitvami prispevati svoj kamenček v mozaiku prehoda v bolj zeleno družbo in razvijati dolgoročna partnerstva v regiji.

Datum

22.3.2019 0:00

* * *