Prejeli nagrado za najboljše letno in najboljše trajnostno poročilo za leto 2020

V četrtek, 17. novembra 2021, je Petrol prejel nagrado časnika Finance za najboljše letno poročilo med podjetji, ki so subjekti javnega interesa po ZGD in nagrado za najboljše letno poročilo v trajnostnem razvoju. Nagradi sta prevzeli Nada Drobne Popović, predsednica uprave Petrola in Marta Svoljšak Jerman, direktorica službe za Trajnostni razvoj, kakovost in varnost.

Tudi letos med najboljšimi v letnem poročanju

Petrol kot družba, ki kotira na borzi, vlagatelje in drugo zainteresirano javnost redno in izčrpno obvešča o svojem poslovanju preko celega leta. Letno poročilo pa zaokroža in združuje celovit prikaz poslovanja. Ob prevzemu nagrade je predsednica uprave Petrola, Nada Drobne Popović, ponosno povedala: »Nagrada za najboljše letno poročilo dokazuje, da imamo na Petrolu odlične sodelavke in sodelavce na vseh področjih, ki pripravljajo vsa potrebna poročila o poslovanju tako velike in kompleksne družbe. Posebna zahvala velja ob tej priložnosti zlasti sodelavkam in sodelavcem s področij Računovodstva, Kontrolinga, pa tudi Korporativnega komuniciranja. Eno ključnih sporočil letnega poročila je bilo, da je skupina Petrol sposobna doseči dobre poslovne rezultate tudi v zaostrenih gospodarskih razmerah ob vseh zahtevnih ukrepih zaradi Covid pandemije. To nam uspeva tudi v letošnjem letu, kar se bo zagotovo odražalo tudi v letnem poročilu za leto 2021. Poštenost, resničnost in transparentnost poročanja sodijo med osnovne zaveze in norme Petrolovega poslovanja. Verjamem, da je za stabilno poslovanje podjetja nujno, da je v okolju prepoznano kot prodorno, odprto in zaupanja vredno, kar je še posebej v zaostrenih gospodarskih razmerah tudi konkurenčna prednost.«

Leto 2020 je tudi v Petrolu zaznamovala pandemija Covida-19, ki je izjemno močno vplivala na naš način življenja in posledično tudi na način poslovanja gospodarstva. Temu je posredno in neposredno posvečen tudi velik del letnega poročila. V Petrolu smo pozorno spremljali širjenje koronavirusa vse od njegovega pojava in sproti sprejemali ustrezne ukrepe na ravni organizacije dela s ciljem zagotovitve neprekinjenega poslovanja v skrbi za zdravje zaposlenih in kupcev. Pojav pandemije je pospešil trende razvoja trgovine. V Petrolu smo v letu 2020 zaznali visoko rast uporabnikov na vseh digitalnih rešitvah, ki jih nudimo, od spletne trgovine, brezstičnega plačevanja do aplikacije Na poti. Ponudbo prilagajamo povpraševanju kupcev, hkrati pa jih vseskozi seznanjamo z novostmi v prodajnem programu. Matija Bitenc, član uprave odgovoren za finance, informacije in tveganja, pove: »Okolje, v katerem posluje skupina Petrol, je pred velikimi spremembami. Energetska tranzicija v nizkoogljično družbo ter razvoj novih tehnologij prinašata preoblikovanje ustaljenih načinov proizvodnje, prodaje in uporabe energentov. Petrol je zavezan prehodu na zeleno energijo in temu namenja pomembne investicije. Še vedno bomo zagotavljali oskrbo trga z ogljikovodiki, hkrati pa soustvarjamo priložnosti, ki jih prinaša energetska tranzicija. Nova Strategija do leta 2025 predstavlja naš odgovor na izzive, s katerimi se srečujeta energetika in trgovina. Vizija skupine Petrol je postati integriran partner v energetski tranziciji z odlično uporabniško izkušnjo. Skupaj ustvarjamo nizkoogljično prihodnost. Vidimo širšo sliko: varen in zdrav dom za nas in za prihodnje generacije. In vse to sporočamo vsem deležnikom preko našega Letnega poročila.«

Najboljši v trajnostnem poročanju

Skupina Petrol se zaradi svoje velikosti, strateškega pomena za državo in regijo, obsežnosti deležniške mreže in narave svojih dejavnosti dotika številnih vidikov trajnostnega razvoja. Pri trajnostnem upravljanju in poročanju je v ospredju vedno bistvenost področij in njihove prioritete. Marta Svoljšak Jerman, direktorica službe Trajnostni razvoj, kakovost in varnost: »To ni enostavno, saj je izzivov, priložnosti in interesov veliko. Petrol mora ohraniti svojo ekonomsko trdnost ter socialno agilnost in senzibilnost, hkrati pa je med strateškimi nosilci na poti v neto ničogljično družbo. Pri poročanju o trajnostnem razvoju želimo prikazati ključne dimenzije trajnostnega upravljanja in naš strateški pristop. Ker je trajnostno poročilo komplementarno letnemu poročilu, dajemo več poudarka okoljski dimenziji, ki je neločljivo povezana z razogljičenjem. Izpostavljamo ambiciozno ozelenitev našega energetskega miksa, investiranje v proizvodnjo elektrike iz obnovljivih virov, učinkovito rabo energije za lastno dejavnost in trg ter celovit prehod v vse bolj trajnostno mobilnost. Seveda se v trajnostnem poročilu nismo mogli izogniti obsežnim izzivom, ki jih je prinesel Covid-19, in so od skupine Petrol zahtevali celosten odziv, kar nam je tudi uspelo.«

S strategijo do leta 2025 se je skupina Petrol zavezala odločni energetski tranziciji, s katero soustvarja zeleno prihodnost. V energetsko tranzicijo bo do leta 2025 investirala 244 mio EUR, znižala bo ogljični odtis lastne dejavnosti za 40 % in imela bo inštalirane moči obnovljivih virov energije (OVE) 164 MW. Nekaj ključnih poudarkov leta 2020: proizvedli so 98,5 GWh energije iz OVE, kar je skoraj 3 % porabe elektrike v gospodinjstvih v Sloveniji. Skupaj so dosegli 150,1 GWh prihranka energije, kar je več kot 50 % skupaj doseženih prihrankov pri končni rabi energije vseh dobaviteljev energentov v Sloveniji. Z aktivno politiko širitve rabe biogoriv so dosegli visoko rast OVE v prometu. V letu 2019 je bil ta delež nekaj nad 5 %, v 2020 pa je narasel na 8,7 %, pri čemer so povečali tudi skupno zmanjšanje emisij z 2,7 % na 3,7 %. Z uporabo biogoriv, UNP in elektrike v prometu so leta 2020 zmanjšali emisije CO2 v prometu za 146.430 t (absorbcija več kot 167 tisoč dreves), kar je za 75 % več kot pred dvema letoma. Zavedajo se, da je tudi zapiranje krožnih zank pomemben pristop k razogljičenju ekonomije. Zato v Petrolu razvijajo in upravljajo modele ravnanja z vodnim in snovnim krogom, zlasti z embalažo.

Datum

18.11.2021 12:00

* * *