Energija našega uspeha

Zadovoljstvo zaposlenih

Živeti v Petrolu pomeni uresničevati skupno poslanstvo, vrednote, vizijo. Ravnanje z zaposlenimi, njihovim znanjem in potenciali je ena osrednjih konkurenčnih prednosti, ki jo v Petrolu razvijamo na strateški ravni. Ponosni smo na to, da nudimo okolje za razvoj vseh potencialov naših sodelavcev. Merimo in spremljamo klimo, kulturo, zadovoljstvo in zavzetost zaposlenih, jim prisluhnemo in sproti uvajamo ukrepe za izboljšave. Naše delovanje vodijo spoštovanje do soljudi in okolja, zaupanje v partnerskih odnosih, odličnost pri delu, ustvarjalnost pri napredku in srčnost v vsem kar počnemo. Primerjava rezultatov organizacijske klime skupine Petrol kaže, da je zadovoljstvo zaposlenih nad povprečjem Slovenije, izstopa tudi zavzetost zaposlenih.

Sistem razvoja kadrov

Zaposlenim omogočamo različne oblike pridobivanja strokovnega znanja, delovnih izkušenj, veščin in spretnosti, vse to z namenom, da razvijejo svoj osebni potencial in talente. Zaposleni svojo kariero samostojno krmilijo z letnimi načrti in kvartalnimi pogovori. Skozi sistem razvoja kadrov, ki ga vodimo v kadrovskem portalu Gecko - Energija naše rasti, želimo transparentno ugotavljati potenciale, jih načrtno razvijati, zadržati ključne in pomembne kadre ter jih ustrezno motivirati za nadaljnji razvoj. Na podlagi psiholoških testiranj lahko pripravimo tudi individualni razvojni načrt za krepitev kompetenc glede na vrzeli in razvojne priložnosti. Ključne kadre vključujemo tudi v razvojni coaching in program Energija za vodenje.

Nagrajevanje

Plače so sestavljene iz fiksnega in variabilnega dela. Z namenom povečanja produktivnosti in rasti kakovosti dela na prodajnih mestih zaposleni prejemajo variabilni del plače v obliki prodajne uspešnosti in nagrado za nadpovprečno kakovost poslovanja, zaradi povečanja prodaje oz. uvajanja novih proizvodov zaposlene nagrajujemo tudi na podlagi pospeševalnih akcij. V tekmovanju za najboljšega prodajalca izberemo v vsaki državi tri najboljše prodajalce, prav tako dodatno nagrajujemo zaposlene na najboljših prodajnih mestih. Nagrajevanje zaposlenih v korporativnih funkcijah pa zajema sistem spremljanja in ugotavljanja delovne uspešnosti in glede na doseganje oz. preseganje ciljev posameznika tudi nagrajevanje njegovega dela.

Varno delovno okolje

Vse družbe v skupini Petrol imajo sprejete izjave o varnosti z oceno tveganja. V nove procese in projekte vključujemo najnovejša spoznanja s področja varnosti in zdravja pri delu ter spremljamo tveganja za nastanek nezgod in zdravstvenih okvar. Kljub temu, da se delovno okolje zaradi razvoja in uvajanja novih tehnologij in postopkov spreminja, tem spremembam v Petrolu uspešno sledimo in iščemo takšne rešitve, ki so zdravju prijaznejše in za zaposlene bolj varne. Velik poudarek je namenjen tudi teoretičnemu in praktičnemu usposabljanju zaposlenih, in sicer na področjih varnosti in zdravja pri delu, ergonomije na delovnem mestu, požarne varnosti, varstva okolja, varnega dela s kemikalijami in na področju nudenja prve pomoči.