2.6.2004 - Poročilo o tečaju in prometu z delnico Petrola v maju 2004

Število delničarjev se je od začetka poslovanja delniške družbe znižalo z 95.443 na 45.983 do konca leta 2003. V maju 2004 se je število delničarjev glede na prejšnji mesec zmanjšalo iz 45.984 na 45.857.

V maju je bilo v delniški knjigi preknjiiženo skupno 45.306 delnic, od tega 19.526 iz naslova borznega trgovanja in 25.780 iz naslova preknjižb na izvenborznem trgu.

V strukturi delničarjev v maju ni prišlo do vidnejših sprememb. Svoj delež je zaradi nagrad nadzornemu svetu podjetja zmanjšal Petrol, d.d..

Najpomembnejši prenosi delnic na borznem trgu so bili nakupi 2.731 delnic s strani Vizije Holdinga, d.d.., 2.126 delnic s strani Triglav Steber I, d.d. ter 1.520 delnic s strani družbe Corax, d.o.o. ter prodaja 2.703 delnic s strani Infonda - Delniškega sklada ter 1.606 Sklada Infond Hrast. Na izvenborznem trgu je med lastnimi podjetji in skladi premeščal delnice Adriatic 11.201 delnic, NLB, d.d. je kupila 8.825 delnic, Megainvest, d.d. pa je prodal 8.000 delnic.
V maju je delež tujih delničarjev padel na 1,27 odstotka. Delež tujih delničarjev ostaja nepomemben za samo strukturo in vpliv delničarjev.

Enotni tečaj delnice je na zadnji dan maja znašal 61.854 tolarjev in je bil za 8,2 odstotka nižji od njenega enotnega tečaja na prvi dan trgovanja v maju, ki je znašal 67.367 tolarjev. Najvišji enotni tečaj v mesecu maju je delnica Petrola dosegla 4.5., ko je znašal 67.442 SIT, najnižjega pa zadnji dan trgovanja. Povprečni enotni tečaj delnice Petrola v maju znaša 64.945 tolarjev.

Po prometnosti je delnica Petrola v maju zasedla tretje mesto na Borznem trgu Ljubljanske borze, med prvimi petimi pa so bile delnice Krke, Intereurope, Mercatorja in Gorenja.

V letu 2003 je bila delnica Petrola drugi najprometnejši vrednostni papir na Ljubljanski borzi. Bolj prometna je bila delnica Krke, sledijo pa ji delnice Mercatorja, Gorenja in Pivovarne Laško.

Tržna kapitalizacija Petrola je na dan 31.5.2004 znašala 129 milijard SIT.

* * *