Izjava o kodeksu upravljanja javnih delniških družb

Družba Petrol d.d., Ljubljana podaja izjavo o skladnosti ravnanj s Kodeksom upravljanja javnih delniških družb (Uradni list RS, št. 118/2005 z dne 17.12.2005) za obdobje od 01.01.2005 do 31.03.2006.

Družba je spoštovala priporočila Kodeksa upravljanja javnih delniških družb, ki velja od 14.12.2005, z izjemo spodaj navedenih situacij. Družba spoštuje vse zakonsko določene obveznosti, kakor tudi obveznosti izdajatelja, določene s podzakonskimi akti pristojnih regulatorjev trga vrednostnih papirjev. Nekatera priporočila kodeksa za družbo niso relevantna in jih družba posledično tudi ne more kršiti, zato jih posebej ne izpostavljamo. Obveznosti, ki so naložene družbi oz. njenim organom za določene primere, bo družba izpolnila, če bo prišlo do takega primera.

V nadaljevanju navajamo določene obrazložitve v zvezi z določili Kodeksa in obrazložitve k zavezujočim priporočilom Kodeksa, ki jim družba še ne sledi:

1.2.6.: Spodbujanje uresničevanja pravic delničarjev preko finančnih in drugih organizacij ter pooblaščencev (organizirano zbiranje pooblastil):
Organizirano zbiranje pooblastil se aktivno izvaja v omejenem obsegu za udeležence notranjega odkupa in ostale zaposlene v družbi. Širše zbiranje pooblastil bi bilo zaradi razdrobljene lastniške strukture, ki je posledica lastninskega preoblikovanja, stroškovno neučinkovito, finančne in druge organizacije pa z zagotovitvijo sklicev in celotnega gradiva za skupščine družbe na spletnih straneh družbe vzpodbujamo k udeležbi.

1.3.12.: Objava sklepov skupščine:
Za vse bodoče skupščine bo uprava zagotovila poleg absolutnih rezultatov glasovanja o sklepih tudi vse ostale priporočene podatke iz 2. do 4. alinee drugega odstavka.

2.3.8.: Razkritje celotnih plačil, povračil in drugih ugodnosti članov uprave:
Celotna plačila, povračila in druge ugodnosti članov uprave se objavljajo v bruto zneskih po priporočenih sklopih prejemkov.

3.1.5.: Dostopnost poslovnika o delu nadzornega sveta vsem delničarjem:
Poslovnik nadzornega sveta ni javno objavljen.

3.1.9.: Uporaba informacijske tehnologije za razpošiljanje gradiv in sklic sej nadzornega sveta: Zaradi premajhne varnosti telekomunikacij in visoke stopnje tajnosti podatkov še ni možna uporaba informacijske tehnologije, dokler ne bodo vsi člani opremljeni z dovolj varnimi povezavami in protokoli, da bo preprečen vsak nepooblaščen dostop do dokumentov.

3.2.1.: Imenovanje in odpoklic članov uprave:
V letu 2005 je bila imenovana nova uprava, ki jo sestavljajo predsednik in trije člani, od katerih sta dva iz vrst višjega managementa družbe, kar zagotavlja kontinuiteto upravljanja družbe.

3.4.6. in 3.4.7.: Zavarovanje odgovornosti članov nadzornega sveta:
Družba nima sklenjenega zavarovanja odgovornosti članov nadzornega sveta.

3.5.2.: Opravljanje vodilnih ali vodstvenih funkcij ali svetovalnih nalog za konkurenčne družbe:
Člani nadzornega sveta podajo izjavo, tako da sta nadzorni svet in deležniki družbe seznanjena z morebitnimi nasprotji interesov.

3.5.5. do 3.5.7.: Obstoj nasprotja interesov med družbo in člani nadzornega sveta: Priporočila Kodeksa bodo vključena v nov poslovnik nadzornega sveta, morebitna obstoječa nasprotja interesov pa razkrita v letnem poročilu družbe vsaj za leto 2006.

7.1.2.: Javne objave sporočil v angleškem jeziku:
Družba bo v bodoče zagotovila javne objave sporočil tudi v angleškem jeziku na spletni strani družbe.

7.3.4.: Notranji akt družbe o pravilih omejitev trgovanja:
Družba nima notranjega akta družbe, ki bi dodatno poleg zakonskih določil in pravil dodatno predpisoval pravila o omejitvah trgovanja, pač pa osebe, ki so jim dostopne notranje informacije, podpišejo posebno izjavo o varovanju notranjih informacij.

7.5.: Spletne strani družbe:
V pripravi so nove spletne strani družbe, ki bodo zagotavljale vse priporočene informacije.

Družba bo priporočila Kodeksa spoštovala tudi v prihodnje. Če se izkaže, da katere od obveznosti po kodeksu družba ne bo mogla spoštovati, bosta uprava in nadzorni svet pripravila utemeljeno pojasnilo.

Obvestilo je trajno objavljeno tudi na uradni spletni strani družbe www. petrol.si.

Ljubljana, 31. marec 2006

Predsednik uprave
Marko Kryžanowski

Predsednik nadzornega sveta
dr. Jože Zagožen

Priponke
* * *