Izjava o spoštovanju kodeksa upravljanja javnih delniških družb

Družba Petrol d.d., Ljubljana podaja izjavo o skladnosti ravnanj s Kodeksom upravljanja javnih delniških družb (Uradni list RS, št. 118/2005 z dne 17.12.2005 s spremembami in dopolnitvami, z začetkom veljavnosti z dnem 5.2.2007) za obdobje od 01.01.2006 do 23.02.2007.

Kodeks je javno dostopen v slovenskem in angleškem jeziku na spletnih straneh Ljubljanske borze na naslovu:
http://www.ljse.si/cgi-bin/jve.cgi?doc744sidxkIEBCjDhdObfczS

Družba je delovala usklajeno z določbami Kodeksa, ki je bil v veljavi že pred spremembami, z današnjim pogledom, pa je v letu 2006 spoštovala tudi priporočila Kodeksa upravljanja javnih delniških družb s spremembami, ki veljajo od 05.02.2007, s spodaj navedenimi izjemami. Nekatera priporočila kodeksa za družbo niso relevantna in jih družba posledično tudi ne more kršiti, zato jih posebej ne izpostavljamo. Obveznosti, ki so naložene družbi oz. njenim organom za določene primere, bo družba
izpolnila, če bo prišlo do takega primera.

V nadaljevanju navajamo določene obrazložitve v zvezi z določili veljavnega Kodeksa in obrazložitve k zavezujočim priporočilom Kodeksa, ki jim družba še ne sledi:

1.2.6.: Spodbujanje uresničevanja pravic delničarjev preko finančnih in drugih organizacij ter pooblaščencev (organizirano zbiranje pooblastil):

Organizirano zbiranje pooblastil se je aktivno izvajalo v omejenem obsegu za udeležence notranjega odkupa in ostale zaposlene v družbi, pri čemer je za leto 2007 že predvideno zbiranje pooblastil od vseh delničarjev.

1.3.20.: Objava sklepov skupščine:

Družba je objavljala skupščinske sklepe v skladu z zahtevami te točke, razen tretje alinee drugega odstavka, v bodoče pa bo ob objavi sklepov navajala tudi jasno identifikacijo petih na skupščini prisotnih ali zastopanih največjih delničarjev družbe.

3.1.5. : Dostopnost poslovnika o delu nadzornega sveta vsem delničarjem:

Nadzorni svet je v letu 2006 sprejel nov poslovnik dela nadzornega sveta in sklenil, da ni potrebe za njegovo dostopnost drugim deležnikom.

3.1.9.: Uporaba informacijske tehnologije za razpošiljanje gradiv in sklic sej nadzornega sveta:

Zaradi premajhne varnosti telekomunikacij in visoke stopnje tajnosti podatkov še ni možna uporaba informacijske tehnologije, dokler ne bodo vsi člani opremljeni z dovolj varnimi povezavami in protokoli, da bo preprečen vsak nepooblaščen dostop do dokumentov.

3.4.6. in 3.4.7.: Zavarovanje odgovornosti članov nadzornega sveta:

Družba nima sklenjenega zavarovanja odgovornosti članov nadzornega sveta.

Notranji akt družbe o pravilih omejitev trgovanja:

Družba nima notranjega akta družbe, ki bi dodatno poleg zakonskih določil in pravil dodatno predpisoval pravila o omejitvah trgovanja, pač pa osebe, ki so jim dostopne notranje informacije, podpišejo posebno izjavo o varovanju notranjih informacij, družba pa vodi sezname oseb, ki so jim dostopne notranje informacije, vse v skladu z zahtevami ATVP.

Družba bo priporočila Kodeksa spoštovala tudi v prihodnje. Če se izkaže, da katere od obveznosti po kodeksu družba ne bo mogla spoštovati, bosta uprava in nadzorni svet pripravila utemeljeno pojasnilo. Posebej izpostavljamo, da od zaključka obračunskega obdobja do objave te izjave ni prišlo do sprememb in novih odstopanj.

Obvestilo je trajno objavljeno tudi na uradni spletni strani družbe www. petrol.si.

V Ljubljani, 23.02.2007

Predsednik uprave
Marko Kryžanowski

Predsednik nadzornega sveta
Viktor Baraga

* * *