Nadzorni svet obravnaval Poročilo o poslovanju skupine Petrol in družbe Petrol d.d., Ljubljana v prvem polletju leta 2019

Ljubljana, 29. avgust 2019 - Nadzorni svet družbe Petrol d.d., Ljubljana se je na današnji 25. seji seznanil s Poročilom o poslovanju skupine Petrol in družbe Petrol d.d., Ljubljana v prvem polletju leta 2019.

Skupina Petrol je v prvem polletju leta 2019 realizirala prilagojeni kosmati poslovni izid v višini 231,9 mio EUR, kar je 11 % več kot v enakem obdobju leta 2018. EBITDA je znašal 98,7 mio EUR, kar je 25 % več kot v enakem obdobju leta 2018. Skupina Petrol je 44 % EBITDA realizirala s prodajo naftnih derivatov, 17 % s prodajo trgovskega blaga in povezanih storitev, 15 % s prodajo ostalih energentov (zemeljski plin in elektrika), 13 % s prodajo energetskih in okoljskih rešitev, 7 % s prodajo utekočinjenega naftnega plina, 4 % pa s proizvodnjo elektrike iz obnovljivih virov. Skupina Petrol je realizirala čisti poslovni izid v višini 40,7 mio EUR, kar je 4 % več kot v enakem obdobju leta 2018. S poslovanjem v prvem polletju 2019 skupina Petrol uspešno sledi ciljem za leto 2019.

Skupina Petrol je v prvem polletju leta 2019 prodala 1,9 mio ton proizvodov iz nafte, kar je 17 % več kot v prvem polletju leta 2018. Prodaja utekočinjenega naftnega plina je znašala 90,1 tisoč ton, kar je 17 % več kot v enakem obdobju leta 2018. Prodaja elektrike je bila v prvem polletju leta 2019 realizirana v višini 12,3 TWh, prodaja zemeljskega plina pa v višini 10,0 TWh. S prodajo trgovskega blaga je skupina Petrol v prvem polletju leta 2019 realizirala 236,7 mio EUR prihodkov, kar je 4 % več kot v enakem obdobju leta 2018. Konec junija 2019 je skupina Petrol poslovala preko 507 bencinskih servisov, od tega v Sloveniji 319, na Hrvaškem 108, v Bosni in Hercegovini 42, v Srbiji 14, v Črni gori 13 in na Kosovu 11.

V skupini Petrol se zavedamo, da je sodobna, dobro integrirana informacijska tehnologija nujna za nemoteno delovanje in optimizacijo poslovnih procesov. V letu 2019 se je v Petrolu po 18 mesecih pripravljalnih aktivnosti pričel uporabljati nov poslovno-informacijski sistem SAP. Z uvedbo SAP je bila prenovljena tudi vrsta drugih informacijskih rešitev, ki se povezujejo s tem sistemom. Tako so zaživele nove spletne strani in celovito prenovljen »self care« portal MojPetrol (spletna rešitev in mobilna aplikacija), s čimer se strankam ponuja prijazno in moderno rešitev, ki omogoča še boljšo uporabniško izkušnjo.

* * *
Prejšnja Naslednja

Kontakt

mag. Barbara Jama Živalič

Vodja odnosov z investitorji