Nadzorni svet obravnaval Poročilo o poslovanju skupine Petrol in družbe Petrol d.d., Ljubljana v prvih devetih mesecih leta 2019

Ljubljana, 14. november 2019 - Nadzorni svet družbe Petrol d.d., Ljubljana se je na današnji 30. seji seznanil s Poročilom o poslovanju skupine Petrol in družbe Petrol d.d., Ljubljana v prvih devetih mesecih leta 2019.

Skupina Petrol je v prvih devetih mesecih leta 2019 realizirala prilagojeni kosmati poslovni izid v višini 362,6 mio EUR, kar je 14 % več kot v enakem obdobju leta 2018. EBITDA je znašal 170,9 mio EUR, kar je 38 % več kot v enakem obdobju leta 2018. V primeru, da bi bil neto učinek finančnih poslov pri trgovanju z električno energijo evidentiran v EBITDA, bi bil ta nižji in bi znašal 152,9 mio EUR. Skupina Petrol je 53 % EBITDA realizirala s prodajo naftnih derivatov, 19 % s prodajo trgovskega blaga in povezanih storitev, 10 % s prodajo ostalih energentov (zemeljski plin in elektrika), 9 % s prodajo energetskih in okoljskih rešitev, 7 % s prodajo utekočinjenega naftnega plina, 2 % pa s proizvodnjo elektrike iz obnovljivih virov. Skupina Petrol je realizirala čisti poslovni izid v višini 80,1 mio EUR, kar je 16 % več kot v enakem obdobju leta 2018.

Skupina Petrol je v prvih devetih mesecih leta 2019 prodala 2,9 mio ton proizvodov iz nafte, kar je 15 % več kot v prvih devetih mesecih leta 2018. Prodaja utekočinjenega naftnega plina je znašala 137,9 tisoč ton, kar je 16 % več kot v enakem obdobju leta 2018. Prodaja elektrike je bila v prvih devetih mesecih leta 2019 realizirana v višini 15,8 TWh, prodaja zemeljskega plina pa v višini 15,4 TWh. S prodajo trgovskega blaga je skupina Petrol v prvih devetih mesecih leta 2019 realizirala 354,6 mio EUR prihodkov, kar je 1 % več kot v enakem obdobju leta 2018. Konec septembra 2019 je skupina Petrol poslovala preko 507 bencinskih servisov, od tega v Sloveniji 318, na Hrvaškem 109, v Bosni in Hercegovini 42, v Srbiji 14, v Črni gori 13 in na Kosovu 11.

S poslovanjem v prvih devetih mesecih 2019 skupina Petrol uspešno sledi zastavljenim ciljem. Uprava Petrola d.d., Ljubljana zagotavlja, da poslovanje skupine Petrol poteka nemoteno in skladno s potrjeno ambiciozno strategijo in letnim planom.

Nadzorni svet, ki je z objavo na SEOnetu dne 4.11.2019 napovedal, da bo na tej seji razpravljal o sklicu skupščine družbe Petrol d.d., Ljubljana, se je na seji samo seznanil, da je družba dne 8.11.2019 prejela od delničarjev SDH, d.d. in Republike Slovenije zahtevo za sklic skupščine in da je skupščina za 12.12.2019 s to vsebino že sklicana.

* * *
Prejšnja Naslednja

Kontakt

mag. Barbara Jama Živalič

Vodja odnosov z investitorji