Nadzorni svet potrdil Letno poročilo skupine Petrol in družbe Petrol d.d., Ljubljana za leto 2019

Ljubljana, 12. marec 2020 - Nadzorni svet družbe Petrol d.d., Ljubljana, je na 40. seji, dne 12. marca 2020, obravnaval in potrdil revidirano Letno poročilo skupine Petrol in družbe Petrol d.d., Ljubljana, za leto 2019. Poslovanje skupine Petrol je bilo v letu 2019 uspešno in boljše od načrta.

Poslovanje skupine Petrol poteka v dveh zelo pomembnih in visoko konkurenčnih panogah - v energetiki in trgovini. Poleg trendov na energetskem področju in trendov na področju trgovine na poslovanje skupine Petrol vpliva še več drugih, med seboj pogosto soodvisnih dejavnikov. Med najpomembnejše sodijo: gibanje cen energentov in gibanje tečaja ameriškega dolarja, ki so odraz svetovnih gospodarskih gibanj. Na trgih, kjer posluje skupina Petrol, imajo pomemben vpliv na poslovanje tudi lokalne gospodarske razmere (gospodarska rast, stopnja rasti cen, rast potrošnje in proizvodnje) ter ukrepi, s katerimi države regulirajo cene in trg energentov. Udeleženci na energetskem trgu so priča velikim izzivom in spremembam. Na eni strani gre za izjemno zahteven sistemski prehod na obnovljive vire za zagotavljanje oskrbe, po drugi strani pa se dogajajo velike spremembe na področju vedenja končnih odjemalcev, ki postajajo čedalje aktivnejši. Skupina Petrol je kot ena izmed osrednjih energetskih družb v Sloveniji in v državah JV Evrope prevzela aktivno vlogo pri povečevanju energetske neodvisnosti, energetske učinkovitosti in pri povečevanju deleža obnovljivih virov energije na trgih, kjer poslujemo. Proizvodnja elektrike iz obnovljivih virov je zato pomemben dejavnik pri zagotavljanju trajnostnega portfelja. Skupina Petrol pomemben del prihodkov ustvari s prodajo trgovskega blaga in storitev, zato razmere v sektorju trgovine pomembno vplivajo na poslovanje. V svetu se odvija prodor digitalizacije in 'pametnih' rešitev, razvoj novih poslovnih modelov in spremembe v verigah vrednosti. Skupina Petrol je z razvojem digitalnih prodajnih aplikacij in mBills digitalno denarnico del teh trendov.

Skupina Petrol je v letu 2019 spremenila računovodske usmeritve in način prikazovanja določenih računovodskih kategorij, ki se nanašajo na MSRP 16 (najemi), blagovne rokovne pogodbe in trošarine ter so imele pomemben vpliv na vrednost nekaterih računovodskih kategorij, kar je podrobno pojasnjeno v Letnem poročilu skupine Petrol in družbe Petrol d.d., Ljubljana, za leto 2019.

Skupina Petrol je v letu 2019 ustvarila prihodke od prodaje v višini 4,4 mrd EUR, kar je 1 % več kot v letu 2018. Prilagojeni kosmati poslovni izid je znašal 472,9 mio EUR, kar je 7 % več kot v letu 2018. EBITDA je znašal 196,5 mio EUR, kar je 9 % več kot v letu 2018. Čisti poslovni izid je bil dosežen v višini 105,2 mio EUR, kar je 15 % več kot v letu 2018.

Skupina Petrol je v letu 2019 prodala 3,7 mio ton proizvodov iz nafte, kar je 6 % več kot v letu 2018. Število bencinskih servisov je ob koncu leta 2019 znašalo 509, od tega 318 v Sloveniji, 110 na Hrvaškem, 42 v Bosni in Hercegovini, 14 v Srbiji, 14 v Črni gori in 11 na Kosovu. Prihodki od prodaje trgovskega blaga in povezanih storitev so znašali 466,5 mio EUR in so na ravni realizacije v letu 2018. Skupina Petrol je v letu 2019 prodala tudi 21,5 TWh zemeljskega plina, 176,4 tisoč ton utekočinjenega naftnega plina, 22,6 TWh električne energije in 145,8 tisoč MWh toplotne energije.

Družba Petrol d.d., Ljubljana že od izbruha korona virusa pozorno spremlja situacijo. Ustanovljen je bil koordinacijski tim, ki spremlja dogajanje v zvezi s SARS-CoV-2 ter COVID-19 in pripravlja ustrezne organizacijske ukrepe. Poslovanje zaenkrat poteka nemoteno, v primeru zaostritve razmer pa ima družba Petrol d.d., Ljubljana pripravljene akcijske načrte, s katerimi bo zagotovila oskrbo z energenti. Družba bo nadaljnje ukrepe prilagajala aktualnim razmeram.

Sašo Berger
predsednik nadzornega sveta

Nada Drobne Popović
predsednica uprave

* * *
Prejšnja Naslednja

Kontakt

mag. Barbara Jama Živalič

Vodja odnosov z investitorji