Uspešno zaključena prva faza plinifikacije Občine Šentjernej

Občina Šentjernej in družba Petrol sta uspešno zaključila prvo fazo izgradnje plinskega distribucijskega omrežja na odseku Dobrava – Šentjernej. Od 1. septembra naprej bodo tako obstoječi uporabniki utekočinjenega naftnega plina preskrbljeni z zemeljskim plinom, ki je vsestransko uporaben, udoben in ekonomičen vir ogrevanja.

Občina, kot koncesionar in družba Petrol, kot koncendent, sta v sklopu Koncesijske pogodbe o izvajanju izbirne lokalne gospodarske javne službe operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina v Občini Šentjernej, zgradila distribucijsko omrežje v dolžini 5,3 kilometre. S tem koncesijskimi aktom je Petrol d.d., Ljubljana. pričel opravljati dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja na območju občine za obdobje 30 let. 

Distribucijsko omrežje bo obratovalo pod tlakom 4 bar in se bo s plinom oskrbovalo iz prenosnega omrežja, preko merilno-regulacijske postaje (MRP) Dobruška vas. Zemeljski plin bo mogoče uporabljati od 1. septembra naprej. Celotna investicijska vrednost znaša cca. 1,1 milijona evrov, predvidena poraba zemeljskega plina v občini Šentjernej pa znaša 800.000 Nm3/leto

»Druga faza izgradnje oziroma razširitve na območju Občine Šentjernej, na katerem se bo plinovodno omrežje gradilo, v kolikor bo izražen zadosten interes za priklop na plinovodno omrežje, je razdeljena na štiri območja. Pri razširitvi naj bi pridobili približno 500 novih uporabnikov,« je povedal Primož Kramer, direktor sektorja Plinski sistemi in produkti v Petrolu.

Družba Petrol se z distribucijo zemeljskega plina ukvarja v Sloveniji, na Hrvaškem in v Srbiji

V Sloveniji ima trenutno v lasti 30 koncesij, v okviru katerih ima več kot 10.000 aktivnih priključkov in oskrbuje približno 17.000 tisoč uporabnikov. V prvem polletju leta 2020 je skupina Petrol prodala 12,3 TWh zemeljskega plina, kar je 23 odstotkov več kot v enakem obdobju leta 2019.

V Srbiji Petrol preko družbe Beogas d.o.o. izvaja distribucijo zemeljskega plina na področju Beograda v treh občinah (Čukarica, Palilula, Voždovac) ter v občini Pečinci in Bački Topoli. Družba v Srbiji oskrbuje približno 13 tisoč končnih uporabnikov in distribuira okrog 320 tisoč MWh zemeljskega plina ter se tako uvršča med 4 največje distributerje v Srbiji. Družba intenzivno širi število odjemalcev na obstoječem distribucijskem plinskem omrežju.

Na Hrvaškem sta Petrol d.d., Ljubljana, in Geoplin d.o.o. Ljubljana decembra 2018 vstopila v lastniški delež podjetja Zagorski metalac d.o.o. Družba Zagorski metalac izvaja distribucijo zemeljskega plina na območjih Zagrebačke županije in Krapinsko-zagorske županije. Po razvejanem distribucijskem plinskem omrežju (cca. 830 km) družba oskrbuje več kot 17 tisoč končnih odjemalcev ter na letni ravni distribuira približno 250 tisoč MWh zemeljskega plina.


 

* * *
Prejšnja Naslednja