Nadzorni svet se je seznanil z rezultati poslovanja skupine Petrol v prvem četrtletju 2022 in poslovanje v zaostrenih razmerah ocenjuje kot uspešno

Ljubljana, 19. maj 2022 - Nadzorni svet družbe Petrol d.d., Ljubljana, se je na 11. seji seznanil s Poročilom o poslovanju skupine Petrol in družbe Petrol d.d., Ljubljana, v prvih treh mesecih leta 2022. Glede na zaostrene razmere poslovanja zaradi energetske krize in situacije v Ukrajini skupina Petrol uspešno posluje. Uprava družbe se na trenutne razmere sproti ustrezno odziva. V ključnih kazalnikih poslovanja je skupina Petrol dosegla rast v primerjavi z enakim obdobjem lani. Na doseženi EBITDA v prvih treh mesecih leta 2022 v znesku 65,6 mio EUR, je pomembno vplivala tudi vključitev družbe Crodux derivati dva d.o.o. v skupino Petrol.

Turbulentno poslovno okolje

V prvih treh mesecih leta 2022 se je skupina Petrol tako kot vsa podjetja soočala s turbulentnimi dogajanji na svetovnih gospodarskih in energetskih trgih v zadnjih letih. Razmere v poslovnem okolju so močno zaznamovali nadaljevanje epidemije koronavirusa, zaostrovanje pogojev na energetskih trgih pod vplivom vojnega dogajanja v Ukrajini in posledični vladni ukrepi posameznih držav za blažitev vpliva energetske krize na prebivalstvo in podjetja. Gospodarstvo je sicer dosegalo stabilno rast, ki pa so jo spremljale tudi visoke cene goriv in energentov. Vsi ti dejavniki so vplivali na poslovanje skupine Petrol v prvem četrtletju 2022.

Skupina Petrol je na vseh trgih, kjer posluje, dosledno upoštevala navodila pristojnih institucij, tako glede izvajanja ukrepov za omejevanje širjenja epidemije koronavirusa kot glede določanja cen naftnih derivatov. Tako kot že v letu 2021 je tudi v prvem četrtletju leta 2022 nadaljevala s prizadevanji za optimizacijo stroškov in poslovno racionalizacijo ter s prilagajanjem ponudbe aktualnim razmeram.

Poslovni rezultati prvega četrtletja 2022

Skupina Petrol je prvih treh mesecih leta 2022 dosegla prilagojeni kosmati poslovni izid v višini 162,2 mio EUR, kar je 18 odstotkov več kot v prvih treh mesecih leta 2021. Velik doprinos k rasti prilagojenega kosmatega poslovnega izida ima vključitev družbe Crodux derivati dva d.o.o. v skupino Petrol. EBITDA skupine Petrol je v prvih treh mesecih leta 2022 znašal 65,6 mio EUR, kar je 21 odstotkov več kot v prvih treh mesecih leta 2021. K rasti sta največ doprinesla vključitev družbe Crodux derivati dva d.o.o. v skupino Petrol ter dober rezultat na področju trgovanja z električno energijo. V strukturi EBITDA 37 odstotkov predstavljajo goriva in derivati, 13 odstotkov trgovsko blago in storitve, 47 odstotkov energija in rešitve ter 3 odstotke ostali prihodki. Čisti poslovni izid skupine Petrol je v prvem četrtletju 2022 dosegel 32,4 mio EUR, kar predstavlja 17-odstotno rast glede na enako obdobje lani.

Skupina Petrol je v prvih treh mesecih leta 2022 prodala 906,4 tisoč ton goriv in derivatov, kar je 41 odstotkov več kot v enakem obdobju leta 2021. Največji vpliv na rast prodaje goriv in derivatov je imela vkjučitev družbe Crodux derivati dva d.o.o. v skupino Petrol. Z vključitvijo te družbe se je v strukturi prodaje goriv in derivatov zmanjšal delež prodaje v Sloveniji, povečal pa delež prodaje na trge JV Evrope.

Na prodajo goriv in derivatov so poleg energetske krize vplivali tudi državni ukrepi na posameznih trgih. V Sloveniji je cena ekstra lahkega kurilnega olja regulirana že od 20. oktobra 2021, cene motornega bencina NMB-95 in dizla pa so regulirane od 15. marca 2022 dalje. Cene goriv so bile tako v Sloveniji v omenjenem obdobju precej nižje kot v večini sosednjih držav, kar je precej povečalo količinsko prodajo, vendar je negativno vplivalo na prilagojeni kosmati poslovni izid. Na Hrvaškem so cene regulirane od 7. februarja 2022 dalje, v Srbiji pa od 12. februarja dalje. Vse to je vplivalo na nižji prilagojeni kosmati poslovni izid pri prodaji proizvodov iz nafte od doseženega v enakem obdobju lani.

S prodajo trgovskega blaga in storitev je skupina Petrol v prvih treh mesecih leta 2022 ustvarila 101,5 mio EUR prihodkov, kar je 21 odstotkov manj kot v enakem obdobju lanskega leta. Glavni razlog za padec je v prehodu DARS-a na elektronsko cestninjenje in posledično evidentiranje neto prihodkov od prodaje avtocestnih vinjet kot razlike med prodajno in nabavno ceno. Glede na enako obdobje lani so se znižali tudi prihodki od prodaje prehrambenega blaga in toplih napitkov, ki so lani v prvem kvartalu dosegli rekordne vrednosti, letos pa so se znižali zaradi obveznega izpolnjevanja PCT pogoja ob vstopu v prodajna mesta.

Na področju energije in rešitev, ki zajema prodajo energetskih rešitev (sistemi energetskega in okoljskega upravljanja objektov, vodovodni sistemi, sistemi učinkovite razsvetljave, daljinska energetika, čiščenje voda, industrijske rešitve), toplotnih sistemov, distribucije zemeljskega plina, energentov (prodaja in trgovanje z električno energijo, prodaja in trgovanje z zemeljskim plinom), mobilnosti in proizvodnje energije pa je skupina Petrol v prvem četrtletju 2022 prodala 5,7 TWh zemeljskega plina, 2,9 TWh električne energije in 83,7 tisoč MWh toplotne energije.

Na podlagi Zakona o kontroli cen, ki nalaga državi obveznost povrnitve gospodarske škode in izgubljenega dobička zaradi omejevanja cen pogonskih goriv, je družba Petrol Vladi Republike Slovenije oddala zahtevek v višini 51,3 mio EUR za obdobje od 15. marca do 30. aprila 2022. Del zahtevka, ki se nanaša na obdobje januar – marec 2022 znaša 18,4 mio EUR. Ta zahtevek ni prepoznan v računovodskih izkazih družbe Petrol d.d, Ljubljana, za obdobje januar – marec 2022.

Široka maloprodajna mreža in trden finančni položaj

Konec marca 2022 je imela skupina Petrol 6.162 zaposlenih, 593 bencinskih servisov in 323 polnilnic za električna vozila v upravljanju. Maloprodajna mreža skupine Petrol vključuje 318 bencinskih servisov v Sloveniji, 202 na Hrvaškem, 42 v Bosni in Hercegovini, 16 v Srbiji in 15 v Črni gori.

Trden položaj skupine Petrol potrjuje tudi dolgoročna bonitetna ocena BBB- s stabilnim izgledom, ki jo je aprila 2021 potrdila bonitetna hiša Standard & Poor's.

Po mnenju nadzornega sveta družbe Petrol d.d., Ljubljana, je uprava družbe v prvem četrtletju 2022 nadaljevala z uspešnim obvladovanjem poslovanja skupine Petrol v trenutnih tržnih razmerah, kar se odraža v dobrih poslovnih rezultatih prvega četrtletja 2022.

* * *
Prejšnja Naslednja

Kontakt

mag. Barbara Jama Živalič