Pripojitev družbe Crodux derivati dva k družbi Petrol uspešno zaključena

S pravno pripojitvijo družbe Crodux derivati dva d.o.o. k družbi Petrol d.o.o., se dva meseca pred rokom uspešno zaključuje ena največjih poslovnih pripojitev Skupine Petrol v njeni skoraj 80-letni zgodovini. Petrol d.o.o.,  je s tem korakom na Hrvaškem postal drugi največji ponudnik naftnih derivatov in eno največjih hrvaških podjetij, ki krepi svojo pozicijo celovitega ponudnika energetskih rešitev. Skupina Petrol s tem utrjuje strateško pozicijo na trgih jugovzhodne Evrope. 

Pripojitev družbe Crodux derivati dva d.o.o. k družbi Petrol d.o.o., je z 2. novembrom 2022 vpisana v sodni register na Hrvaškem, s čimer je družba Crodux derivati dva d.o.o. prenehala z delovanjem, celotno poslovanje, skupaj z vsem premoženjem in obveznostmi, pa je bilo preneseno na družbo Petrol d.o.o.. 

»Za nami je leto dni intenzivnega povezovanja, sodelovanja in ustvarjanja sinergij v združevanju dveh podjetij v eno – pripajanju podjetja Crodux derivati dva d.o.o. v podjetje Petrol d.o.o.. Ta korak je v skupini Petrol ena največjih pripojitev v zadnjih desetih letih. Združeni smo danes močnejši, večji in učinkovitejši v zasledovanju cilja nuditi najboljšo uporabniško izkušnjo.  Z združeno nabavo naftnih derivatov in trgovskega blaga in z dvema močnima blagovnima znamkama smo na Hrvaškem postali močnejši igralec v prodaji naftnih derivatov, dosegamo večjo prodajo dodatne ponudbe (gastro programa, trgovskega blaga, storitev …), večamo vrednost lojalnostnega programa za vse stranke, krepimo prodajo energetskih rešitev, skupaj  pa nadgrajujemo tudi veleprodajno mrežo. Skladno s strategijo skupine Petrol 2021 – 2025 bomo na hrvaškem trgu preko prodajne mreže širili portfelj strank na področju energentov in storitev energetske tranzicije in investirali v proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov,« je ob pripojitvi povedala Nada Drobne Popović, predsednica uprave družbe Petrol d.d., Ljubljana

Pogodba o nakupu 100-odstotnega poslovnega deleža v družbi Crodux derivati dva, d.o.o. je bila podpisana 12. 1. 2021,  transakcija nakupa pa je bila izvedena 6. 10. 2021.  Zaključku transakcije je sledila integracija poslovanja v skupino Petrol. Izvedba pripojitve, kot zadnjega koraka integracije, je bila predvidena do konca leta 2022, vsi povezani postopki in opravila pa so bili uspešno zaključeni že dva meseca pred predvidenim rokom.

S prevzemom družbe Crodux derivati dva d.o.o. je skupina Petrol pridobila 93 bencinskih servisov. S skupno 202 prodajnima mestoma je tržni delež skupine Petrol na Hrvaškem zrasel s 13 na 23 odstotkov. Pri tem sta v letu 2021 družbi skupaj prodali za 887 tisoč ton proizvodov iz nafte (pri čemer se Croduxov delež v lanskem letu šteje samo od zaključka transakcije, od oktobra 2021 dalje). S tem Petrol utrjuje položaj drugega največjega ponudnika naftnih derivatov na Hrvaškem in pomembnega igralca na trgih JV Evrope. 

»Z vključitvijo Croduxovih prodajnih mest v poslovni sistem Petrola so bile uspešno realizirane sinergije na področju nabave in ponudbe naftnih derivatov, partnerstva pri energetski tranziciji, na marketinškem področju in na področju upravljanja odnosov s kupci. Pravna združitev dveh družb v eno olajšuje poslovanje v vseh vidikih. Z združitvijo v eno pravno entiteto je Petrol postal eno največjih hrvaških podjetij. Z naprednim prodajnim formatom pa združujemo najboljše prakse obeh podjetij, ki skupaj uvajata nove najnaprednejše tehnologije, s katerimi Petrol na Hrvaškem zagotavlja odlične uporabniške storitve. Ne glede na pravno združitev podjetij blagovno znamko Crodux ohranjamo, saj želimo izkoristiti njeno moč in ugled na hrvaškem tržišču «, izpostavlja Boris Antolovič, direktor Petrol d.o.o.

Petrol d.o.o., danes združuje okoli 2.200 zaposlenih, ki po združitvi dveh družb v eno skupaj zasledujejo vizijo skupine Petrol postati integriran partner v energetski tranziciji z odlično uporabniško izkušnjo. V načrtovanje in izvajanja integracije so bila vključena vsa poslovna področja: prodaja, nabava, IT, kadri, marketing in komuniciranje, logistika, upravljanje kadrov, pravne zadeve, investicije in vzdrževanje ter finance. Vsako poslovno funkcijo je zastopala integrirana delovna skupina, sestavljena iz predstavnikov vseh treh družb, integracijska projektna skupina pa je skupaj štela več kot 100 oseb. 

V zadnjih petih letih je skupina Petrol na Hrvaškem izvedla naložbe v vrednosti 276,7 milijona evrov. Skupina Petrol je na Hrvaškem prisotna tudi s projekti proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov. Vetrna elektrarna Glunča in Vetrna elektrarna Ljubač proizvedeta električno energijo, ki v povprečju zadostuje za oskrbo 45.000 gospodinjstev. V gradnji so tri sončne elektrarne Suknovci, Vrbnik in Pliskovo, skupne inštalirane moči 22 MW in s pričakovano proizvodnjo električne energije v višini 29 GWh, ki bodo z delovanjem začele spomladi leta 2023. Na Hrvaškem ima skupina Petrol v lasti še 66 električnih polnilnic za polnjenje električnih vozil, v najemu tri skladišča naftnih derivatov (Zadar, Zagreb-Žitnjak in Ploče), v najemu pet skladišč utekočinjenega naftnega plina (Sv. Križ Začretje, Unešić, Banići, Divoš in Kukuljanovo), ima pa tudi tri koncesije za zemeljski plin v okviru lastnega podjetja Zagorski Metalac d.o.o. z 18.000 aktivnimi priključki.

Uspješno završenom pripajanju Petrol u Hrvatskoj, kao jedno od najvećih hrvatskih poduzeća, jača svoju poziciju cjelovitog ponuđača energetskih rješenja

SLO / HR / ENG

Zagreb, Ljubljana, 3. studenog 2022. – Pravnim pripajanjem društva Crodux derivati dva d. o. o. društvu Petrol d. o. o. jedno od najvećih poslovnih pripajanja grupe Petrol u njezinoj gotovo 80-godišnjoj povijesti uspješno je završeno dva mjeseca prije roka. Petrol je ovim korakom postao drugi najveći opskrbljivač naftnim derivatima u Hrvatskoj i jedno od najvećih hrvatskih poduzeća koje jača svoju poziciju cjelovitog ponuđača energetskih rješenja. Grupa Petrol time učvršćuje stratešku poziciju na tržištima jugoistočne Europe.

Pripajanje društva Crodux derivati dva d. o. o društvu Petrol d. o. o. upisano je u sudski registar u Hrvatskoj 2. studenoga 2022. godine, čime je društvo Crodux derivati dva d. o. o prestalo s radom, a cjelokupno poslovanje, zajedno sa svom imovinom i obvezama, preneseno je na društvo Petrol d. o. o..

»Iza nas je godina dana intenzivnog povezivanja, suradnje i stvaranja sinergija u udruživanju dvaju poduzeća u jedno – pripajanju poduzeća Crodux Derivati dva d. o. o. poduzeću Petrol d. o. o.. Ovaj korak jedno je od najvećih pripajanja u grupi Petrol u zadnjih deset godina. Zajedno udruženi danas smo snažniji, veći i učinkovitiji u ostvarenju cilja ponude najboljeg korisničkog iskustva. Zajedničkom nabavom naftnih derivata i trgovačke robe te s dvjema snažnim robnim markama na hrvatskom tržištu postali smo jači igrač i u rastu prodaje naftnih derivata, ostvarujemo veću prodaju dodatne ponude (gastroprograma, trgovačke robe, usluga…), povećavamo vrijednost programa vjernosti za sve klijente, jačamo rast prodaje energetskih rješenja te zajedničkim snagama jačamo i veleprodajnu mrežu. U skladu sa strategijom grupe Petrol za razdoblje 2021. – 2025. na hrvatskom ćemo tržištu u prodajnoj mreži širiti portfelj klijenata u području energenata i usluga energetske tranzicije te ulagati u proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora«, nakon završene integracije kazala je Nada Drobne Popović, predsjednica Uprave društva Petrol d. d. Ljubljana.

Ugovor o kupoprodaji 100-postotnog poslovnog udjela u društvu Crodux derivati dva d. o. o. potpisan je 12. 1. 2021., a transakcija kupnje provedena je 6. 10. 2021. Nakon završetka transakcije uslijedila je integracija poslovanja u grupi Petrol. Provedba pripajanja, kao zadnjeg koraka integracije, planirana je do kraja 2022. godine, a svi povezani postupci i poslovi uspješno su završeni dva mjeseca prije predviđenog roka.

Preuzimanjem društva Crodux derivati dva d. o. o. grupa Petrol dobila je još 93 benzinska servisa. Uz ukupno 202 prodajna mjesta, tržišni udio grupe Petrol u Hrvatskoj povećat će se s 13 na 23 posto. Osim toga, u 2021. godini ta su dva društva ukupno prodala 887 tisuća tona naftnih proizvoda, pri čemu se prošlogodišnji udio Croduxa računa samo od završetka transakcije, dakle od listopada 2021. nadalje. Time Petrol učvršćuje svoju poziciju drugog najvećeg opskrbljivača naftnim derivatima i značajnog aktera na tržištima JI Europe.

»Uključivanjem Croduxovih prodajnih mjesta u poslovni sustav Petrola uspješno su realizirane sinergije u području nabave i ponude naftnih derivata i partnerstva u energetskoj tranziciji, u području marketinga i u području upravljanja odnosima s kupcima. Pravno spajanje dvaju društava u jedno olakšava poslovanje u svim aspektima. Spajanjem u jednu pravnu osobu Petrol postaje jedno od najvećih hrvatskih poduzeća. Naprednim prodajnim formatom spajamo najbolje prakse iz obaju poduzeća koja zajedno uvode nove najnaprednije tehnologije pomoću kojih Petrol jamči najbolje korisničke usluge u Hrvatskoj. Bez obzira na pravno spajanje poduzeća, zadržat ćemo robnu marku Crodux jer želimo iskoristiti njezinu snagu i ugled na hrvatskom tržištu«, ističe Boris Antolovič, direktor Petrol d. o. o..

Petrol d.o.o. danas objedinjuje oko 2.200 zaposlenika koji su nakon spajanja dvaju društava u jedno povezani u zajedničkom praćenju vizije grupe Petrol da postane integrirani partner u energetskoj tranziciji s izvrsnim korisničkim iskustvom. U planiranje i provedbu integracije bila su uključena sva poslovna područja: prodaja, nabava, IT, kadrovski poslovi, marketing i komunikacija, logistika, HR, pravni poslovi, ulaganja i održavanje te financije. Svaku poslovnu funkciju predstavlja integrirana radna skupina sastavljena od predstavnika svih triju društava. Integracijska projektna skupina sastojala se od više od 100 osoba.

Grupa Petrol u zadnjih je pet godina u Hrvatskoj uložila 276,7 milijuna eura. Grupa Petrol prisutna je u Hrvatskoj i s projektima proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora. Vjetroelektrane Glunča i Ljubač proizvode električnu energiju koja je u prosjeku dovoljna za opskrbu 45.000 kućanstava. U izgradnji su tri solarne elektrane: Suknovci, Vrbnik i Pliskovo koje će s radom započeti u proljeće 2023. godine. Grupa Petrol u Hrvatskoj također posjeduje 66 električnih punionica za punjenje električnih vozila, ima u najmu tri skladišta naftnih derivata (Zadar, Zagreb-Žitnjak i Ploče), ima u najmu pet skladišta ukapljenog naftnog plina (Sv. Križ Začretje, Unešić, Banići, Divoš i Kukuljanovo) te ima tri koncesije za prirodni plin u okviru vlastitog trgovačkog društva Zagorski Metalac d. o. o. s 18.000 aktivnih priključaka.

* * *
Prejšnja Naslednja