Nadzorni svet potrdil poslovni načrt skupine Petrol za leto 2023

Ljubljana, 26. januar 2023 - Nadzorni svet družbe Petrol d.d., Ljubljana, je na 28. seji obravnaval ter potrdil poslovni načrt skupine Petrol za leto 2023. V letu 2023 skupina Petrol predvideva nadaljevanje zaostrenih razmer zaradi neustrezne regulacije cen naftnih derivatov ter razmer na energetskih trgih in posledično zniževanje gospodarske rasti in nadaljevanje inflacijskih pritiskov. Za leto 2023 skupina Petrol načrtuje prihodke od prodaje v višini 10,2 mrd EUR, EBITDA v višini 250,4 mio EUR in čisti poslovni izid v višini 117,1 mio EUR. Za investicije bo namenila do 75,0 mio EUR.

Predsednica uprave družbe Petrol d.d., Ljubljana, Nada Drobne Popović v zvezi s poslovnim načrtom skupine Petrol za leto 2023 izpostavlja: »Čeprav je pred nami zahtevno leto zaradi zaostrenih razmer na energetskih trgih, smo se priprave plana za leto 2023 lotili optimistično. Na poslovanje skupine Petrol bo pomembno vplivala regulacija prodajnih cen energentov, zaostrovanje nabavnih pogojev in inflacija, čemur bomo sledili s prilagajanjem poslovnih procesov in optimizacijo stroškov. Poleg tega bodo na poslovanje vplivali tudi številni dejavniki mednarodnega in domačega okolja: negotove geopolitične in gospodarske razmere, stanje na svetovnem naftnem in energetskem trgu in gibanje tečaja ameriškega dolarja. Skladno s strategijo do leta 2025 še vedno zasledujemo temeljne usmeritve zagotavljanja poslovne rasti ob hkratni zavezanosti trajnostnemu razvoju. Slovenija, Hrvaška in Srbija ostajajo ključni trgi skupine Petrol. V letu 2023 načrtujemo stabilno poslovanje in ob koncu leta pozitiven rezultat z izpolnjevanjem vseh finančnih zavez.«

 

POSLOVNI NAČRT SKUPINE PETROL ZA LETO 2023 (povzetek)

1. Poslovno okolje

Poslovni načrt skupine Petrol za leto 2023 je pripravljen v razmerah velike negotovosti, ki so povezane predvsem z razmerami na energetskih trgih. Gospodarska rast se upočasnjuje. Uvedba embarga na rusko surovo nafto in naftne derivate vpliva na zaostrovanje nabavnih pogojev in povečuje tveganja za nadaljnje poslabševanje gospodarskih obetov v državah, ki so pomembne trgovinske partnerice Slovenije. Neustrezna regulacija cen naftnih derivatov in stroškovni pritiski zaradi visoke inflacije v letu 2022 ter pričakovane inflacije v letu 2023 zahtevajo prilagoditev poslovnih modelov in optimizacijo stroškov. Leto 2022 je potekalo v primežu ekstremnih nihanj cen tako naftnih derivatov kot ostalih energentov in vladnih regulativ. Skupina Petrol, kot eden ključnih nosilcev energetske tranzicije v regiji, se predvsem zaradi posledic regulacij sooča z izpadom sredstev za investicije v zeleni prehod.

2. Ključne usmeritve in tveganja poslovnega načrta za leto 2023

Na podlagi gospodarskih napovedi skupina Petrol v letu 2023 načrtuje rast prodaje količin proizvodov iz nafte v primerjavi s planom iz leta 2022. Na področju prodaje trgovskega blaga in storitev bo skupina Petrol še naprej zagotavljala hiter in priročen nakup za potrošnika ter odlično uporabniško izkušnjo. Pri prodaji električne energije in zemeljskega plina bo skupina Petrol ohranila tržni delež v Sloveniji. Skupina Petrol bo v letu 2023 povečevala število lastniških in nelastniških električnih polnilnic. Aktivno bo povečevala energetsko neodvisnost, učinkovitost in obnovljive vire energije v Sloveniji in drugih državah srednje Evrope. Delež proizvodnje zelene energije z uspešnimi projekti proizvodnje iz obnovljivih virov energije v regiji se bo povečeval. Na področju energetskih rešitev bo največ aktivnosti usmerjenih v segment industrije in gospodinjstev. Velik poudarek bomo še naprej namenjali stroškovni učinkovitosti. Z optimizacijo procesov in drugimi ukrepi načrtujemo, da bo delež stroškov v prilagojenem kosmatem poslovnem izidu v letu 2023 znašal 77 odstotkov.

Skupina Petrol se zaveda, da se lahko kljub skrbni pripravi, premišljenim poslovnim odločitvam, hitremu odzivanju na spremembe in učinkovitemu sistemu za obvladovanje tveganj, v poslovnem, političnem in širšem družbenem okolju pojavijo zunanji dejavniki, na katere ni mogoče neposredno vplivati. Zaradi tega lahko predstavljajo tveganje in nevarnost za neizpolnjevanje zastavljenih letnih ciljev. Temu smo bili priča že v času pandemije Covid-19, še bolj pa z energetsko krizo v letu 2022.

Ključna tveganja za dosego zastavljenega poslovnega načrta za leto 2023 predstavljajo negativni vplivi energetske krize na inflacijo in posledično na rast življenjskih stroškov ter obvladovanje višjih stroškov poslovanja. Med ostalimi tveganji za neizpolnitev plana v letu 2023 prepoznavamo:

  • prekinitev dobaviteljskih verig in vpliv na gospodarstvo,
  • zaostrovanje nabavnih pogojev pri nabavi naftnih derivatov,
  • še ostrejša regulacija prodajnih cen energentov,
  • vpliv Zakona o zagotavljanju prihrankov energije v Sloveniji in na Hrvaškem,
  • morebitna sprememba Uredbe o pospeševanju uporabe biogoriv in drugih obnovljivih goriv za pogon motornih vozil,
  • negotovost pri prodaji na trge EU, ki so izredno volatilni,
  • ostale zahteve regulatorja.

3. Poslovni načrt za leto 2023

Za leto 2023 skupina Petrol načrtuje prihodke od prodaje v višini 10,2 mrd EUR, prilagojeni kosmati poslovni izid pa v višini 675,0 mio EUR. Planirane rezultate za leto 2023 bo skupina Petrol dosegla s prodajo 4,0 mio ton goriv in derivatov, s prodajo trgovskega blaga v višini 544,8 mio EUR, s prodajo 11,6 TWh zemeljskega plina, 12,9 TWh električne energije (trgovanje in prodaja končnim odjemalcem), 154,6 tisoč MWh toplote, proizvodnjo 188,4 tisoč MWh električne energije ter s prodajo energetskih in okoljskih rešitev.

Za leto 2023 skupina Petrol planira EBITDA v višini 250,4 mio EUR, kazalnik neto dolg / EBITDA pa v višini 1,7. Pri pripravi poslovnega načrta smo upoštevali zadnje znane regulative cen energentov. Regulacija marž naftnih derivatov ima še vedno negativni vpliv.

Za leto 2023 skupina Petrol planira čisti poslovni izid v višini 117,1 mio EUR.

Naložbena politika skupine Petrol bo v letu 2023 usmerjena v širitev poslovanja na področju proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov, v digitalizacijo oskrbovalne verige, v posodabljanje prodajnih mest ter v širitev poslovanja na področju energetskih in okoljskih rešitev. Regulacija cen ostaja v veljavi tudi v letu 2023, čemur je prilagojen obseg investiranja. Za investicije bomo v letu 2023 namenili 75,0 mio EUR, od tega eno tretjino v projekte energetske tranzicije, medtem ko smo v strateškem poslovnem načrtu za leto 2023 predvideli investicije v višini 135,0 mio EUR.

Skupina Petrol je bila pred začetkom energetske krize in posledične regulacije cen v zelo dobri poslovni in finančni kondiciji. Leto 2022 smo zaradi negativnega vpliva regulacije cen energentov na poslovanje skupine zaključili precej slabše od načrtov. Pričakujemo, da bo leto 2023 zahtevno, zato bomo veliko pozornosti namenili optimizaciji poslovnih procesov in posledično optimizaciji stroškov. Izpolnjevali bomo visoke standarde poslovanja, ki so prepoznani v ocenah bonitetne hiše S&P Global Ratings. Zaostrenim poslovnim razmeram navkljub, bo skupina Petrol še naprej sledila cilju zagotavljanja stabilnega poslovanja in s tem primernega donosa za delničarje.

* * *
Prejšnja Naslednja

Kontakt

mag. Barbara Jama Živalič