Poročilo s 36. seje skupščine delničarjev družbe Petrol d.d., Ljubljana

Nadaljevanje neustrezne regulacije cen pogonskih goriv zavira razvoj in energetsko tranzicijo.

Danes, 23. januarja 2023, je bila izvedena 36. seja skupščine delničarjev družbe Petrol d.d., Ljubljana. Skupščina je med drugim glasovala o odpoklicu člana nadzornega sveta. Delničarji so se na seji seznanili s preliminarno nerevidirano oceno poslovanja družbe Geoplin d.o.o. Ljubljana v letu 2022 in s scenarijem njenega poslovanja v letu 2023. Nadzorni svet in uprava sta delničarjem poročala tudi o ukrepih za povrnitev škode, nastale zaradi reguliranih cen energentov v letu 2022, o oceni poslovanja skupine Petrol v letu 2022 in o scenarijih poslovanja za leto 2023.

Nadzorni svet ostaja v dosedanji sestavi

Skupščina je na predlog delničarja SDH, d.d., glasovala o odpoklicu člana nadzornega sveta družbe Petrol d.d., Ljubljana, Aleksandra Zupančiča, s funkcije. Predlog sklepa o odpoklicu ni bil izglasovan.

Poslovanje družbe Geoplin d.o.o. Ljubljana

Družba Geoplin se je v letu 2022 soočala z nedobavami zemeljskega plina po dolgoročni pogodbi z rusko družbo Gazprom, kar je povzročilo realizirano škodo v višini 140,3 mio EUR. Geoplin je neobvladljivo pogodbo z Gazpromom z namenom preprečevanja nadaljnje škode ob koncu lanskega leta prekinil, negativni vpliv škode pa zmanjšal s pobotom terjatev do Gazproma.

Družba Geoplin je po preliminarni in nerevidirani oceni v letu 2022 dosegla 1,4 mrd EUR prihodkov od prodaje, kar je 80-odstotna rast glede na leto 2021, vendar je zaradi navedenih razlogov zabeležila negativni kosmati poslovni izid v višini 118,9 mio EUR in negativni čisti poslovni izid v višini 28,0 mio EUR. Za leto 2023 družba Geoplin ponovno predvideva pozitivno poslovanje. Po trenutnih ocenah bo družba Geoplin v letošnjem letu dosegla 1,1 mrd EUR prihodkov od prodaje, 33,8 mio EUR kosmatega poslovnega izida in 14,9 mio EUR čistega poslovnega izida.

Poslovni načrt za leto 2023 bo potrjen v okviru poslovnega načrta skupine Petrol.

Scenarij poslovanja skupine Petrol za leto 2023

Glede na aktualne razmere je bila pripravljena ocena vpliva regulacije cen v Sloveniji in na Hrvaškem na EBITDA skupine Petrol. Ob upoštevanju trenutnih uredb bi bil negativni vpliv regulacije cen na EBITDA skupine 82,4 mio EUR, od česar največji delež, kar 62,3 mio EUR, odpade na regulacijo cen pogonskih goriv na Hrvaškem.

Ob tem je uprava delničarje seznanila s primerjavo povprečnih marž v ceni pogonskih goriv v Sloveniji z ostalimi državami EU za obdobje od 2020 do 2022. Primerjava kaže, da je Slovenija na dnu lestvice evropskih držav in močno zaostaja tudi za povprečjem EU tako glede višine marže dizelskega goriva kot bencina. Ključni izziv tako nizkih marž je, da ne omogočajo investiranja v zeleno transformacijo.  

Skupina Petrol je v energetsko tranzicijo v obdobju od 2018 do 2022 investirala skupaj 276,2 mio EUR. V letu 2022 so prvotno načrtovane investicije v višini 100 mio EUR, skladno z razpoložljivimi sredstvi znižali na najbolj nujne, na 60 mio EUR, od česar je bilo le 24,4 mio EUR namenjenih energetski tranziciji. Za leto 2023 so bile prvotno predvidene investicije v višini 135 mio EUR znižane na 70 mio EUR, od tega bo energetski tranziciji lahko namenjenih le 30 odstotkov tega zneska.

Uprava je na skupščini podrobneje predstavila strukturo maloprodajne cene reguliranih goriv v Sloveniji in na Hrvaškem. Marža v litru bencina oz. dizla predstavlja precej manj kot desetino cene na obeh trgih, ob čemer je pomembno vedeti, da z njo ni mogoče pokriti povečanih stroškov dela, nabavnih cen energentov, stroškov transporta in skladiščenja ter finančnih stroškov nabave. Glede na vlogo skupine Petrol znotraj slovenskega in hrvaškega gospodarskega in družbenega okolja, ima lahko neustrezen regulatorni okvir, če bi ostal v veljavi daljše časovno obdobje, širše ekonomske in družbene posledice.

Izplačane trošarine, davki in prispevki družbe Petrol d.d., Ljubljana so v proračun Republike Slovenije prispevali 1,1 mrd EUR, na Hrvaškem pa so te dajatve družbe Petrol d.o.o. (vključujoč družbo Crodux derivati dva d.o.o.) v proračun države Hrvaške prispevale 533 mio EUR. Uprava navaja, da je bila v letu 2022 družba Petrol d.d, Ljubljana največje podjetje po letnem prometu v Sloveniji. Skupina Petrol ima v Sloveniji 3.320 zaposlenih in široko mrežo več kot 3.700 dobaviteljev. Na Hrvaškem je v skupini Petrol 2.211 zaposlenih, sodeluje pa z več kot 1.500 hrvaškimi dobavitelji. Družba Petrol d.d., Ljubljana, je za leto 2021 izplačala 61,7 mio EUR dividend, od tega državnim subjektom 20,2 mio EUR. Ocenjujemo, da je bilo domačim fizičnim osebam od izplačanih dividend skupaj odtegnjeno 3,4 mio EUR dohodnine. Posledice prenizkih marž bodo torej vplivale na vse deležnike skupine Petrol.

Ukrepi za povrnitev škode, nastale zaradi reguliranih cen energentov v letu 2022

Za povrnitev nastale škode zaradi reguliranih cen energentov v letu 2022 za Slovenijo in Hrvaško, ki je močno negativno vplivala na poslovni izid, predstavljen v preliminarni nerevidirani oceni poslovanja skupine Petrol za leto 2022, objavljeni na SEOnet  dne 20. 1. 2023, so bili že izvedeni nekateri konkretni ukrepi. Tako v Sloveniji kot na Hrvaškem sta bila vložena predloga mirne rešitve spora na Državno odvetništvo, in sicer v Sloveniji v višini 106 mio EUR, na Hrvaškem pa v višini 56 milijonov EUR. Na Evropsko komisijo je bilo poslano obvestilo o vplivu regulacije cen na poslovanje in konkurenčnost trga v Republiki Hrvaški, na vladi obeh držav pa posredovani pobudi za prenehanje regulacije cen naftnih derivatov.

Na skupščini so bile predstavljene glavne ugotovitve študije Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani o regulaciji cen naftnih derivatov v Sloveniji. Študija med drugim ugotavlja, da regulacija v Sloveniji ne prinaša družbenih koristi, da so marže v Sloveniji med najnižjimi v EU, kar znižuje konkurenčnost trga, regulacija pa ne podpira ambicioznih ciljev na področju rabe obnovljivih virov energije v prometu. V študiji je predlagana ponovna preučitev smiselnosti regulacije trga pogonskih goriv.

V kompleksnih in volatilnih razmerah poslovanja si bo uprava družbe Petrol d.d., Ljubljana, še naprej skrbno prizadevala za varovanje interesov družbe z odgovornostjo do zaposlenih, dobaviteljev, kupcev in delničarjev.

* * *
Prejšnja Naslednja

Kontakt

mag. Barbara Jama Živalič