Nadzorni svet se je seznanil z rezultati poslovanja v prvih treh mesecih leta 2023

Ljubljana, 18. maj 2023 - Nadzorni svet družbe Petrol d.d., Ljubljana, se je na 33. seji seznanil s Poročilom o poslovanju skupine Petrol in družbe Petrol d.d., Ljubljana, v prvih treh mesecih leta 2023. Po poslovno izredno zahtevnem letu 2022 se je poslovanje skupine Petrol v prvem četrtletju leta 2023 vrnilo v predvidljive okvire, čeprav nanj še vedno vpliva regulacija cen pogonskih goriv in drugih energentov. V prvih treh mesecih leta smo uspešno sledili zastavljenim ciljem v poslovnem načrtu skupine Petrol za leto 2023, ob tem pa ostajali osredotočeni na strateške usmeritve in na zaščito dolgoročnih interesov skupine.

Poslovne razmere se umirjajo, regulacija ostaja

Poslovne razmere se v letu 2023, v primerjavi z letom 2022 umirjajo, poslovanje skupine Petrol v prvem kvartalu leta 2023 je potekalo v skladu z načrti, še vedno pa na poslovanje negativno vpliva regulacija cen energentov na ključnih trgih v skupini, kot sta Slovenija in Hrvaška. Dinamično leto 2022, zaznamovano z negotovimi poslovnimi okoliščinami in energetsko krizo, se je zaključilo z znižanjem nabavnih cen energentov na ravni pred začetkom vojne v Ukrajini. Kljub upočasnitvi gospodarske rasti v evrskem območju v drugi polovici lanskega leta, so se težave v dobavnih verigah postopoma zmanjševale, cene energentov na evropskih trgih so se ob zanesljivejši oskrbi znižale, kazalniki zaupanja pa so se izboljšali. Mednarodne institucije v zadnjih napovedih pričakujejo postopno okrepitev gospodarske rasti v Sloveniji in njenih trgovinskih partnericah, postopno zmanjšanje inflacijskih pritiskov in krepitev zunanjega povpraševanja ter manjšanje težav v dobavnih verigah, še vedno pa na poslovne razmere vpliva negotovost glede vojne v Ukrajini.

Poslovni rezultati prvega četrtletja 2023 skladni s planom

Nada Drobne Popović, predsednica uprave družbe Petrol d.d., Ljubljana, je komentirala: "Poslovni rezultati v prvem četrtletju letošnjega leta so v okviru planskih postavk. Naša prizadevanja ostajajo usmerjena v prilagajanje razmeram na trgu in nadaljnjo rast. Ob tem ne smemo zanemariti dejstva, da so pogoji poslovanja z vidika regulacije v letošnjem prvem kvartalu precej zahtevnejši kot v enakem obdobju lanskega leta. V letošnjem prvem kvartalu je bilo namreč poslovanje skozi celotno obdobje pod vplivom regulacije cen pogonskih goriv tako v Sloveniji kot na Hrvaškem, medtem ko se je v lanskem letu regulacija uvedla šele 15. marca v Sloveniji in 7. februarja na Hrvaškem. Cene električne energije in zemeljskega plina v lanskem prvem kvartalu v Sloveniji niso bile regulirane, letos pa so regulirane celoten prvi kvartal."

Skupina Petrol je v prvih treh mesecih leta 2023 realizirala prihodke od prodaje v višini 1,8 mrd EUR, kar je šest odstotkov manj kot v enakem obdobju leta 2022. Padec prihodkov je nastal predvsem zaradi nižjih cen zemeljskega plina v primerjavi z enakim obdobjem lani in zaradi nižjega obsega trgovanja tako z električno energijo kot zemeljskim plinom v primerjavi s preteklim letom.

V prvih treh mesecih leta 2023 je skupina prodala 884,1 tisoč ton goriv in derivatov, kar je dva odstotka manj kot v enakem obdobju leta 2022. S prodajo trgovskega blaga in storitev je bilo v prvih treh mesecih leta 2023 ustvarjenih 118,3 mio EUR prihodkov, kar je 17 odstotkov več kot v enakem obdobju lanskega leta. V prvih treh mesecih leta 2023 smo prodali tudi 4,6 TWh zemeljskega plina, 2,6 TWh elektrike in 72,1 tisoč MWh toplotne energije.

Prilagojeni kosmati poslovni izid je v obravnavanem obdobju znašal 111,9 mio EUR, kar je 31 odstotkov manj kot v prvih treh mesecih leta 2022, in sicer zaradi precej drugačnih pogojev poslovanja kot v enakem obdobju lani.

Stroški iz poslovanja so v prvih treh mesecih 2023 znašali 130,6 mio EUR, kar je 11,3 mio EUR oziroma deset odstotkov več kot v enakem obdobju leta 2022. Stroški so se povečali predvsem zaradi višjih cen energentov in višjih stroškov dela. 

EBITDA je v prvih treh mesecih 2023 znašal 59,1 mio EUR, kar je deset odstotkov manj kot v prvih treh mesecih leta 2022. Največji padec EBITDA v primerjavi z enakim obdobjem lani beležimo na segmentu goriv in derivatov, saj so cene goriv, z izjemo premium goriv, na Hrvaškem še vedno regulirane na vseh bencinskih servisih, v Sloveniji pa izven avtocest. Struktura EBITDA kaže, da 45 odstotkov EBITDA izhaja iz produktne skupine Energija in rešitve, slaba tretjina iz skupine Goriva in derivati in četrtina iz trgovskega blaga in storitev.

Čisti poslovni izid v prvih treh mesecih leta 2023 je dosegel 24,8 mio EUR, kar je 23 odstotkov manj kot v enakem obdobju lani.

Pri naložbah poudarek na energetski tranziciji in digitalizaciji

V prvih treh mesecih leta 2023 smo za neto naložbe v osnovna sredstva namenili 18,3 mio EUR. Večji del teh sredstev je bil usmerjen v prodajo goriv in derivatov, proizvodnjo elektrike iz obnovljivih virov ter infrastrukturo. Skoraj polovica naložb je bila namenjena energetski tranziciji. V prvem četrtletju leta 2023 smo se v skupini Petrol osredotočili na več ključnih projektov, med njimi na digitalizacijo oskrbovalne verige (projekt Oil&Gas E2E) za optimizacijo logistike in sledenje oskrbi. Nadaljevali smo z izgradnjo ene največjih sončnih elektrarn v regiji, s skupno močjo 22 MW, v okolici Knina, ki bo z obratovanjem začela v nadaljevanju leta 2023. V okviru projekta Petrol Green nameščamo sončne elektrarne na več naših prodajnih mest, kar je v skladu z našimi trajnostnimi zavezami.

Pravni ukrepi za povrnitev škode zaradi regulacije cen goriv in kršitve pogodbe o dobavi zemeljskega plina

Za povrnitev nastale škode zaradi reguliranih cen pogonskih goriv v letu 2022 je uprava družbe Petrol d.d., Ljubljana, vložila predloga mirne rešitve spora na državni odvetništvi Republike Slovenije in Republike Hrvaške, in sicer v Sloveniji v višini 106,9 mio EUR, na Hrvaškem pa v višini 55,9 mio EUR. Obe državni odvetništvi sta zahtevka zavrnili. Tožba za zahtevek v Republiki Sloveniji je bila že vložena, nadaljnji pravni ukrepi pa se pripravljajo tudi na Hrvaškem.

V skupini Petrol smo zaradi kršitve dolgoročne pogodbe o dobavi zemeljskega plina začeli postopek arbitraže zoper družbo Gazprom Export LLC. 

 "Vse naše poteze so usmerjene k zaščiti dolgoročnih interesov skupine Petrol in njenih deležnikov. Kot ena največjih in najbolj ambicioznih energetskih skupin v regiji gradimo prihodnost skozi integrirano trajnostno naravnano ponudbo energentov in energetskih rešitevOstajamo zavezani zagotavljanju trajnostne rasti in stabilnosti našim delničarjem, zaposlenim, kupcem in dobaviteljem" je ob tem dejala Nada Drobne Popović, predsednica uprave.

Mnenje nadzornega sveta

Nadzorni svet družbe Petrol d.d., Ljubljana, meni, da so rezultati doseženi v prvem četrtletju leta 2023 dobri in odražajo uspešno prilagajanje zelo zahtevnim tržnim razmeram. Poudarjena zavezanost k trajnostni rasti in energetski tranziciji, skupaj z zaščito dolgoročnih interesov skupine, kaže na zanesljivost in trdno usmerjenost skupine Petrol v prihodnost. 

* * *
Prejšnja Naslednja

Kontakt

mag. Barbara Jama Živalič